Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 maj

Gör din veckogenomgång tillsammans


Datum: 2023-05-17 10:53
Ett maritimt rep knutet i en knop, på en brygga i aftonljus.

För den som har myck­et att göra och då myck­et är bråd­skande, är det några uppgifter som lätt får stry­ka på foten. Veck­ogenomgån­gen är en sådan — den stund i veck­an då vi lyfter blick­en och får en god över­sikt över allt vi har att göra, såväl stort som smått, vad som hän­der framöver och vad vi gjort under månaden som gått.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Inte för inte stavas strut” näs­tan struts”

Att en gång i veck­an (gär­na vid sam­ma tid var­je vec­ka) skaf­fa sig den överblick­en är ett strå­lande sätt att öka fram­förhåll­nin­gen i det vi gör. Istäl­let för att, likt strut­fot­boll­spelaren, se bara detal­jer­na, får vi per­spek­tiv på vår job­b­vardagstil­l­varo. Kom­mer vi framåt på alla områ­den som är vårt ans­var? Fullföl­jer vi allt vi lovat på möten vi haft det senaste? Sät­ter vi igång nu med de sak­er vi sedan kom­mer att vara tack­sam­ma att vi bör­jat på?

Ja, veck­ogenomgån­gen är värde­full. Ändå är det lätt att vi skjuter den åt sidan, till se’n, och istäl­let gör det som bråd­skar för stun­den. Jag har tidi­gare skriv­it om vad vi kan göra för att ändå få oss att pri­or­it­era den, men om inte heller det hjälper finns det andra knep.

Till­sam­mans är man min­dre ensam om sin bild

Tänk om vi gjorde genomgån­gen till­sam­mans med någon annan och inte ensam? Det är en god idé, utav mån­ga anled­ningar — inte bara för att råda bot på vårt upp­skju­tande.
Vem du väl­jer att göra veck­ogenomgån­gen till­sam­mans med beror på, som så myck­et annat. Det kan till exem­pel vara:

 • Den kol­le­ga du arbe­tar närmast
 • Din chef
 • De medar­betare du har ans­var för
 • Din arbets­grupp, ditt team eller vad ni kallar den sam­manslut­ning män­niskor som arbe­tar tillsammans

Det skulle bli för detal­jer­at och omständigt om ni alli­hop till­sam­mans gick igenom alla steg i veck­ogenomgån­gen, så ni kan väl­ja de avs­nitt som är mest rel­e­van­ta att samar­be­ta kring.

Förslagsvis kan de vara:

 • Avstämn­ing av hur långt ni kom­mit i rela­tion till verk­samhetens långsik­ti­ga vision. När­mar ni er den, även om det ännu är långt kvar? Är det något ni behöver göra mer av idag för att lättare nå dit?
 • Genomgång av er över­sikt över sto­ra uppgifter och pro­jekt. Var står ni i allt stort, allt som tar län­gre tid än en dag? Vad är det näs­ta konkre­ta steget på vart och ett av pro­jek­ten? Sak­nas ett näs­ta steg och hänger då bollen” i luften? Vad skulle det då kun­na vara som skall hän­da härnäst och vem tar sig an det? Är det några sto­ra uppgifter eller ini­tia­tiv som vi kan avs­lu­ta och ska något nytt sät­tas igång?
 • Vän­tar på-lis­tan. Upp­dat­era varan­dra på vad ni vän­tar på från varan­dra. Kanske trodde du att ni kom­mit överens om att den andra skulle göra något, men hon eller han hade en helt annan bild.
 • Tit­ta en månad till­ba­ka och en månad framåt i kalen­dern. Vad har vi ägnat oss åt det senaste? Är det något vi då sade att vi skulle göra som vi nu behöver kom­ma igång med? Vad hän­der framöver? Vad vore det fint om vi kunde ini­tiera redan nu, så det inte blir så stres­sigt på slutet?

Och, så klart kan det vara helt andra sak­er eller några ytterligare.

Vad är vitsen?

Nyt­tan med att göra veck­ogenomgån­gen till­sam­mans med någon eller några andra är flerfaldig:

 • Den blir av, efter­som det är lättare att avbo­ka ett möte med sig själv än med någon annan — i syn­ner­het din chef.
 • Ni ökar trans­parensen sinsemel­lan och får en gemen­sam bild av vad som är på tapeten.
 • Chansen att du får det du vän­tar på från andra i den tid du behöver det ökar, efter­som du på ett lätt och odrama­tiskt sätt påmin­ner dem du vän­tar på sak­er ifrån att du gör just det.

Gör så här

Om du tyck­er att det­ta låter som något för dig, gör så här:

 1. Bestäm dig för med vem eller med vil­ka du vill göra en gemen­sam veckogenomgång.
 2. Gör en skiss på den enkla agen­dan ni skulle kun­na ha för den återkom­mande sammankomsten.
 3. Tydlig­gör för dig själv vad nyt­tan med det­ta skulle vara, så du har det klart för dig när du ska säl­ja in” hos den/​de andra att det­ta är något ni bor­de bör­ja med.
 4. Ta reda på när ni träf­fas näs­ta gång och när det därmed skulle vara lämpligt att ta upp idén.
 5. Får du gehör — tes­ta, utvärdera, för­fi­na och låt veck­ogenomgån­gen bli allt mer finsli­pad över tid.

En klargörande titt

Om du gör hela eller delar av veck­ogenomgån­gen till­sam­mans med andra, får du den lättare gjord än annars — åtmin­stone om du är en av oss som frestas att skju­ta den på framti­den då du har annat som pockar på uppmärksamhet.

Att göra veck­ogenomgång gemen­samt lik­nar det att ha veck­omöte, mor­gon­möte, tavelmöte och andra mötes­former och har ni redan sådana, vet du vilken sam­lande funk­tion det­ta har.

Säk­ert behöver du inte lansera ytterli­gare ett mötes­fo­rum för den grupp som ändå träf­fas var­je vec­ka, men kanske har du någon eller några andra med vil­ka ett veck­ogenomgån­gande skulle skän­ka en klargörande gemen­sam bild av er situation.

Hur gör ni?

Har du för vana att göra just så här? Vad har den gemen­sam­ma veck­ogenomgån­gen gett för goda effek­ter hos er? Berät­ta gär­na för mig.

Medelålders japansk kvinna sitter på ett mysigt kafé i Ikebukuro i Tokyo och läser på sin laptop. Hon bär glasögon.

Du kan få mer!

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!