Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 maj

Gör din veckogenomgång tillsammans


Datum: 2023-05-17 10:53
Ett maritimt rep knutet i en knop, på en brygga i aftonljus.

För den som har myck­et att göra och då myck­et är bråd­skande, är det några uppgifter som lätt får stry­ka på foten. Veck­ogenomgån­gen är en sådan — den stund i veck­an då vi lyfter blick­en och får en god över­sikt över allt vi har att göra, såväl stort som smått, vad som hän­der framöver och vad vi gjort under månaden som gått.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Inte för inte stavas strut” näs­tan struts”

Att en gång i veck­an (gär­na vid sam­ma tid var­je vec­ka) skaf­fa sig den överblick­en är ett strå­lande sätt att öka fram­förhåll­nin­gen i det vi gör. Istäl­let för att, likt strut­fot­boll­spelaren, se bara detal­jer­na, får vi per­spek­tiv på vår job­b­vardagstil­l­varo. Kom­mer vi framåt på alla områ­den som är vårt ans­var? Fullföl­jer vi allt vi lovat på möten vi haft det senaste? Sät­ter vi igång nu med de sak­er vi sedan kom­mer att vara tack­sam­ma att vi bör­jat på?

Ja, veck­ogenomgån­gen är värde­full. Ändå är det lätt att vi skjuter den åt sidan, till se’n, och istäl­let gör det som bråd­skar för stun­den. Jag har tidi­gare skriv­it om vad vi kan göra för att ändå få oss att pri­or­it­era den, men om inte heller det hjälper finns det andra knep.

Till­sam­mans är man min­dre ensam om sin bild

Tänk om vi gjorde genomgån­gen till­sam­mans med någon annan och inte ensam? Det är en god idé, utav mån­ga anled­ningar — inte bara för att råda bot på vårt upp­skju­tande.
Vem du väl­jer att göra veck­ogenomgån­gen till­sam­mans med beror på, som så myck­et annat. Det kan till exem­pel vara:

 • Den kol­le­ga du arbe­tar närmast
 • Din chef
 • De medar­betare du har ans­var för
 • Din arbets­grupp, ditt team eller vad ni kallar den sam­manslut­ning män­niskor som arbe­tar tillsammans

Det skulle bli för detal­jer­at och omständigt om ni alli­hop till­sam­mans gick igenom alla steg i veck­ogenomgån­gen, så ni kan väl­ja de avs­nitt som är mest rel­e­van­ta att samar­be­ta kring.

Förslagsvis kan de vara:

 • Avstämn­ing av hur långt ni kom­mit i rela­tion till verk­samhetens långsik­ti­ga vision. När­mar ni er den, även om det ännu är långt kvar? Är det något ni behöver göra mer av idag för att lättare nå dit?
 • Genomgång av er över­sikt över sto­ra uppgifter och pro­jekt. Var står ni i allt stort, allt som tar län­gre tid än en dag? Vad är det näs­ta konkre­ta steget på vart och ett av pro­jek­ten? Sak­nas ett näs­ta steg och hänger då bollen” i luften? Vad skulle det då kun­na vara som skall hän­da härnäst och vem tar sig an det? Är det några sto­ra uppgifter eller ini­tia­tiv som vi kan avs­lu­ta och ska något nytt sät­tas igång?
 • Vän­tar på-lis­tan. Upp­dat­era varan­dra på vad ni vän­tar på från varan­dra. Kanske trodde du att ni kom­mit överens om att den andra skulle göra något, men hon eller han hade en helt annan bild.
 • Tit­ta en månad till­ba­ka och en månad framåt i kalen­dern. Vad har vi ägnat oss åt det senaste? Är det något vi då sade att vi skulle göra som vi nu behöver kom­ma igång med? Vad hän­der framöver? Vad vore det fint om vi kunde ini­tiera redan nu, så det inte blir så stres­sigt på slutet?

Och, så klart kan det vara helt andra sak­er eller några ytterligare.

Vad är vitsen?

Nyt­tan med att göra veck­ogenomgån­gen till­sam­mans med någon eller några andra är flerfaldig:

 • Den blir av, efter­som det är lättare att avbo­ka ett möte med sig själv än med någon annan — i syn­ner­het din chef.
 • Ni ökar trans­parensen sinsemel­lan och får en gemen­sam bild av vad som är på tapeten.
 • Chansen att du får det du vän­tar på från andra i den tid du behöver det ökar, efter­som du på ett lätt och odrama­tiskt sätt påmin­ner dem du vän­tar på sak­er ifrån att du gör just det.

Gör så här

Om du tyck­er att det­ta låter som något för dig, gör så här:

 1. Bestäm dig för med vem eller med vil­ka du vill göra en gemen­sam veckogenomgång.
 2. Gör en skiss på den enkla agen­dan ni skulle kun­na ha för den återkom­mande sammankomsten.
 3. Tydlig­gör för dig själv vad nyt­tan med det­ta skulle vara, så du har det klart för dig när du ska säl­ja in” hos den/​de andra att det­ta är något ni bor­de bör­ja med.
 4. Ta reda på när ni träf­fas näs­ta gång och när det därmed skulle vara lämpligt att ta upp idén.
 5. Får du gehör — tes­ta, utvärdera, för­fi­na och låt veck­ogenomgån­gen bli allt mer finsli­pad över tid.

En klargörande titt

Om du gör hela eller delar av veck­ogenomgån­gen till­sam­mans med andra, får du den lättare gjord än annars — åtmin­stone om du är en av oss som frestas att skju­ta den på framti­den då du har annat som pockar på uppmärksamhet.

Att göra veck­ogenomgång gemen­samt lik­nar det att ha veck­omöte, mor­gon­möte, tavelmöte och andra mötes­former och har ni redan sådana, vet du vilken sam­lande funk­tion det­ta har.

Säk­ert behöver du inte lansera ytterli­gare ett mötes­fo­rum för den grupp som ändå träf­fas var­je vec­ka, men kanske har du någon eller några andra med vil­ka ett veck­ogenomgån­gande skulle skän­ka en klargörande gemen­sam bild av er situation.

Hur gör ni?

Har du för vana att göra just så här? Vad har den gemen­sam­ma veck­ogenomgån­gen gett för goda effek­ter hos er? Berät­ta gär­na för mig.

Du kan få mer!

Medelålders japansk kvinna sitter på ett mysigt kafé i Ikebukuro i Tokyo och läser på sin laptop. Hon bär glasögon.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!