Integritetspolicy | David Stiernholm

Sidhuvud

Integritetspolicy

Din per­son­li­ga integritet som kund, läsare och använ­dare av den här sajten är något jag tar på all­var, var­för jag hanter­ar dina per­son­uppgifter i enlighet med gäl­lande lags­tift­ning och regler för dataskydd.

Vem ans­varar för dina personuppgifter?

Stiern­holm Inter­na­tion­al AB, organ­i­sa­tion­snum­mer 556706 – 5080 på Kungs­gatan 41, Göte­borg, är per­son­uppgift­sans­varig för behan­dlin­gen av dina per­son­uppgifter och ans­varar för att den här behan­dlin­gen sker på lagligt och kor­rekt sätt.

Är dina uppgifter i säk­ert förvar?

Jag vid­tar lämpli­ga tekniska och organ­isatoriska säk­er­het­såt­gärder, fören­li­ga med bran­sch­stan­dard, för att säk­er­stäl­la att din infor­ma­tion sky­d­das från att obe­höri­ga får del av den.

Din per­son­ligt iden­ti­fier­bara infor­ma­tion kom­mer inte att säl­jas, utby­tas, över­föras eller delas vidare till något annat före­tag, i något syfte, utan ditt sam­ty­cke, föru­tom då så krävs för att upp­fyl­la en begäran och/​eller över­föring, till exem­pel för att skic­ka varor du beställt (då skickas ditt namn, din epostadress och dina adres­suppgifter vidare till det lager­sys­tem det lager­hotell jag använ­der nyttjar).

Hur får jag tag på dina personuppgifter?

Vil­ka kat­e­gori­er av per­son­uppgifter behand­lar jag?

Jag behand­lar de uppgifter du läm­nar till mig, till exem­pel namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress, adress och/​eller annan infor­ma­tion som du läm­nat till mig eller som är nöd­vändig för att jag ska kun­na full­göra mina åta­gan­den gen­te­mot dig.

Var­för behand­lar jag uppgifter om dig?

  • För att full­göra mina åta­gan­den gen­te­mot dig som kund
  • För att dela med mig av struk­tur­tips genom mitt veck­o­brev (dock bara om du själv anmält dig till det eller du uttryck­li­gen bett mig om att anmäla dig)
  • För att visa att det är just du som läm­nat en kom­men­tar då du kom­menter­ar på Strukturbloggen.

Använ­der jag dina uppgifter i så kallade tredje-parts-tjänster?

Ja, jag använ­der föl­jande tjänster:

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

Jag sparar aldrig dina per­son­uppgifter län­gre tid än vad som är nöd­vändigt för att full­göra ändamålet med att jag hade per­son­uppgifter­na till att bör­ja med.

Vil­ka rät­tigheter har du som registrerad?

I kor­thet innebär det att du som reg­istr­erad ska få infor­ma­tion om och hur dina per­son­uppgifter behand­las och ha kon­troll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs var­je rättighet:

  • Rätt till till­gång: Om du vill veta vil­ka per­son­uppgifter jag behand­lar om just dig kan du begära ut ett utdrag. Det är såk­lart vik­tigt att jag kan säk­er­stäl­la att jag läm­nar ut uppgifter­na till rätt per­son, var­för din begäran ska vara skriftlig, egen­händigt under­teck­nad och vidimer­ad, samt innehål­la uppgifter om namn och personuppgifter.
  • Rätt till rät­telse: Om dina uppgifter är felak­ti­ga, ofull­ständi­ga eller irrel­e­van­ta, kan du när som helst kon­tak­ta mig och begära att få dem rättade.
  • Rätt att bli bort­glömd: Du kan begära att jag rader­ar dina per­son­uppgifter utan onödigt dröjs­mål. I vis­sa fall kom­mer jag inte att kun­na radera dina per­son­uppgifter efter­som jag måste upp­fyl­la lagar och krav som ställs på mitt bolag. I sådana fall kom­mer jag att anonymis­era per­son­uppgifter­na i den mån det är möjligt. Vill du inte län­gre prenu­mer­era på mitt veck­o­brev utan önskar att jag tar bort dig från lis­tan, avprenu­mer­erar du snabbt och lätt genom att klic­ka på den Avs­lu­ta prenumeration”-länk som finns i var­je utgå­va av veckobrevet.
  • Rätt till begrän­sning av behan­dling: Du har rätt att begära att behan­dlin­gen av dina per­son­uppgifter begränsas.
  • Rätt att göra invänd­ningar: Du kan när som helst invän­da mot behan­dling av per­son­uppgifter som grun­dar sig på ett berät­ti­gat intresse hos mitt bolag.
  • Rätt till dat­a­porta­bilitet: Du rätt att få en kopia av de per­son­uppgifter som du har till­han­dahål­lit mig. Per­son­uppgifter­na ska då ges i ett for­mat som är struk­tur­erat, allmänt använt och maskin­läs­bart. Du har rätt att föra över den här infor­ma­tio­nen till en annan per­son­uppgift­sans­varig utan att jag kan neka (men var­för skulle jag göra det?).

Vem kon­tak­tar du vid frågor?

Du når mig lätt på david@​stiernholm.​com eller på 031 – 20 69 10.

David Stiern­holm

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.