Sidhuvud

Integritetspolicy

Din per­son­li­ga integritet som kund, läsare och använ­dare av den här sajten är något jag tar på all­var, var­för jag hanter­ar dina per­son­uppgifter i enlighet med gäl­lande lags­tift­ning och regler för dataskydd.

Vem ans­varar för dina personuppgifter?

Stiern­holm Inter­na­tion­al AB, organ­i­sa­tion­snum­mer 556706 – 5080 på Kungs­gatan 41, Göte­borg, är per­son­uppgift­sans­varig för behan­dlin­gen av dina per­son­uppgifter och ans­varar för att den här behan­dlin­gen sker på lagligt och kor­rekt sätt.

Är dina uppgifter i säk­ert förvar?

Jag vid­tar lämpli­ga tekniska och organ­isatoriska säk­er­het­såt­gärder, fören­li­ga med bran­sch­stan­dard, för att säk­er­stäl­la att din infor­ma­tion sky­d­das från att obe­höri­ga får del av den.

Din per­son­ligt iden­ti­fier­bara infor­ma­tion kom­mer inte att säl­jas, utby­tas, över­föras eller delas vidare till något annat före­tag, i något syfte, utan ditt sam­ty­cke, föru­tom då så krävs för att upp­fyl­la en begäran och/​eller över­föring, till exem­pel för att skic­ka varor du beställt (då skickas ditt namn, din epostadress och dina adres­suppgifter vidare till det lager­sys­tem det lager­hotell jag använ­der nyttjar).

Hur får jag tag på dina personuppgifter?

Vil­ka kat­e­gori­er av per­son­uppgifter behand­lar jag?

Jag behand­lar de uppgifter du läm­nar till mig, till exem­pel namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress, adress och/​eller annan infor­ma­tion som du läm­nat till mig eller som är nöd­vändig för att jag ska kun­na full­göra mina åta­gan­den gen­te­mot dig.

Var­för behand­lar jag uppgifter om dig?

  • För att full­göra mina åta­gan­den gen­te­mot dig som kund
  • För att dela med mig av struk­tur­tips genom mitt veck­o­brev (dock bara om du själv anmält dig till det eller du uttryck­li­gen bett mig om att anmäla dig)
  • För att visa att det är just du som läm­nat en kom­men­tar då du kom­menter­ar på Strukturbloggen.

Använ­der jag dina uppgifter i så kallade tredje-parts-tjänster?

Ja, jag använ­der föl­jande tjänster:

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

Jag sparar aldrig dina per­son­uppgifter län­gre tid än vad som är nöd­vändigt för att full­göra ändamålet med att jag hade per­son­uppgifter­na till att bör­ja med.

Vil­ka rät­tigheter har du som registrerad?

I kor­thet innebär det att du som reg­istr­erad ska få infor­ma­tion om och hur dina per­son­uppgifter behand­las och ha kon­troll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs var­je rättighet:

  • Rätt till till­gång: Om du vill veta vil­ka per­son­uppgifter jag behand­lar om just dig kan du begära ut ett utdrag. Det är såk­lart vik­tigt att jag kan säk­er­stäl­la att jag läm­nar ut uppgifter­na till rätt per­son, var­för din begäran ska vara skriftlig, egen­händigt under­teck­nad och vidimer­ad, samt innehål­la uppgifter om namn och personuppgifter.
  • Rätt till rät­telse: Om dina uppgifter är felak­ti­ga, ofull­ständi­ga eller irrel­e­van­ta, kan du när som helst kon­tak­ta mig och begära att få dem rättade.
  • Rätt att bli bort­glömd: Du kan begära att jag rader­ar dina per­son­uppgifter utan onödigt dröjs­mål. I vis­sa fall kom­mer jag inte att kun­na radera dina per­son­uppgifter efter­som jag måste upp­fyl­la lagar och krav som ställs på mitt bolag. I sådana fall kom­mer jag att anonymis­era per­son­uppgifter­na i den mån det är möjligt. Vill du inte län­gre prenu­mer­era på mitt veck­o­brev utan önskar att jag tar bort dig från lis­tan, avprenu­mer­erar du snabbt och lätt genom att klic­ka på den Avs­lu­ta prenumeration”-länk som finns i var­je utgå­va av veckobrevet.
  • Rätt till begrän­sning av behan­dling: Du har rätt att begära att behan­dlin­gen av dina per­son­uppgifter begränsas.
  • Rätt att göra invänd­ningar: Du kan när som helst invän­da mot behan­dling av per­son­uppgifter som grun­dar sig på ett berät­ti­gat intresse hos mitt bolag.
  • Rätt till dat­a­porta­bilitet: Du rätt att få en kopia av de per­son­uppgifter som du har till­han­dahål­lit mig. Per­son­uppgifter­na ska då ges i ett for­mat som är struk­tur­erat, allmänt använt och maskin­läs­bart. Du har rätt att föra över den här infor­ma­tio­nen till en annan per­son­uppgift­sans­varig utan att jag kan neka (men var­för skulle jag göra det?).

Vem kon­tak­tar du vid frågor?

Du når mig lätt på david@​stiernholm.​com eller på 031 – 20 69 10.

David Stiern­holm