Sex sätt att få veckogenomgången gjord | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 mars

Sex sätt att få veckogenomgången gjord


Datum: 2016-03-22 10:34

Ett lätt sätt att öka fram­förhåll­nin­gen i arbetet är att en gång i veck­an göra en genomgång av att göra-lis­tan, över­sik­ten över de sto­ra uppgifter­na och de när­maste veck­o­r­na i kalen­dern. Då kan vi tidi­gare än annars bli varse att vi behöver pri­or­it­era upp någon uppgift den när­maste veck­an så vi slip­per job­ba över så myck­et när det bör­jar när­ma sig deadline.

Du som är bevan­drad i Get­ting Things Done”-metoden vet myck­et väl vad jag talar om. Och, för­mod­li­gen har du då fått erfara att det är lätt att vi skjuter upp genomgån­gen till senare, igen och igen. Vi kan förledas att tyc­ka att det inte är ett vik­tigt arbete, utan att det är bät­tre att bara göra” en mas­sa sak­er istäl­let för att stan­na upp och ta ett grepp på vår sit­u­a­tion. Det blir lätt en surdeg.

Und­vik ångest och få upp ångan
Efter ett tag drab­bas vi av kon­sekvenser­na av upp­skju­tandet. Vi upp­täck­er att det är redan på måndag!” som det vik­ti­ga mötet är och att vi för länge sedan bor­de ha bör­jat sät­ta ihop materialet.

En kund ringer och frå­gar var­för vi inte kom­mer till­ba­ka och det vis­ar sig att att göra-uppgiften om återkop­plingssam­talet till henne sak­nat dead­line och där­för fal­lit i glöm­s­ka en bit ned i lis­tan. När kol­le­gan ber oss säga några ord om vad som hänt i det där sido­pro­jek­tet sedan sist, går det upp för oss att vi glömt att göra ett jota sedan för­ra mötet. Det svider och vi lovar oss själ­va att aldrig mer skju­ta upp genomgån­gen, men näs­ta fredag är det ock­så några sak­er som bara måste bli klara före hel­gen, så vi skjuter upp den igen.

Hur får vi veck­ogenomgån­gen gjord — var­je vecka?

Gör så här
Här är sex strate­gi­er för att slu­ta skju­ta upp den. Välj och vraka.

  • Gör genomgån­gen mer behaglig. Slå dig ner på en plats där du får vara i fred och där du trivs, där du sit­ter skönt, där det är lju­vligt att vara.

  • Ta lite sock­er i bot­ten (“… så går med­i­ci­nen ned!”). Belö­na dig med något gott efter var­je steg i check­lis­tan, så det blir läck­ert att göra den.

  • Öka moti­va­tio­nen till att göra den genom att tydligt rita upp för dig själv hur det risker­ar bli om du inte gör genomgån­gen. Vad får det för kon­sekvenser? Vad risker­ar du mis­sa och hur känns det då? Måla en bild som illus­tr­erar den förskräck­li­ga sit­u­a­tio­nen och häng den där du ser den när du står i valet om du ska göra genomgån­gen eller inte. Beskriv i pre­sens hur det är den dag då du får uppl­e­va de hem­s­ka kon­sekvenser­na av att du hop­pade över veckogenomgången.

  • Sänk ambi­tion­er­na. Även om det var bra tänkt en gång, behöver du verk­li­gen göra alla steg var­je vec­ka? Kan du stry­ka några steg och bara göra dem en gång i månaden?

  • Bör­ja med de min­s­ta ste­gen. Ändra ord­nin­gen så du bör­jar med de tre lät­taste ste­gen först, så du sänker tröskeln att kom­ma igång.

  • Etablera vanan. Sätt upp ett mål att genom­föra veck­ogenomgån­gen var­je fredag fem veck­or i rad. Hit­ta på ett sätt att åskådlig­göra att du suc­ces­sivt klarar fredag för fredag. Det kan vara att du riv­er av en rem­sa, sät­ter ett streck, kny­ck­lar ihop en lapp, fyller i en cirkel. Hit­ta på en belön­ing när du klarat alla fem veck­o­r­na i rad. Boka mas­sage, köp det dyra vinet, ät en godare lunch, eller vad som skulle motivera dig.

Slipp sista sekunden-stress
Om du tidi­gare haft lätt att hop­pa över veck­ogenomgån­gen och hädanefter får den gjord, ökar du på ett lätt sätt fram­förhåll­nin­gen i ditt arbete. Du behöver inte vara ute i sista sekun­den, du slip­per stres­sa kvällen före, du kom­mer att ha gott om tid att finsli­pa några gånger innan den sto­ra pre­sen­ta­tio­nen. Det är väl värt ansträngningen.

Hur gör du?
Hur bär du dig åt för att med lät­thet göra veck­ogenomgång var­je vec­ka? Kom­mentera och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.