Sidhuvud

Video

Här ser du mig i såväl ljud som bild sam­tidigt — om än inte livs levande i egen hög person.


Föreläs­ningar

Hur mina föreläs­ningar är? Här är ett smakprov:


Knep, verk­tyg, metoder och tips

Med jäm­na mel­lan­rum delar jag med mig på YouTube av struk­turme­toder du kan tes­ta, instruk­tion­er på smar­ta lös­ningar jag har hit­tat, beskrivningar av knep jag själv använ­der och en och annan intervju.


Från 3minTalk​.com

I fyra vide­or för 3minTalk​.com delar jag med mig av hur du und­viker de van­li­gaste struk­tur­mis­sta­gen. Jag berät­tar om hur allt bör­jade för mig och om det verk­li­gen är värt besväret att få till all den­na struktur. 

Dessu­tom förk­larar jag hur jag står ut med att arbe­ta med det­ta ämne, som till­synes verkar hårt, fyrkantigt och rent av lite tråkigt — eller?


Boken Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt”

Min tred­je bok Fören­kla på job­bet är för dig som snabbt vill få dina arbets­da­gar att bli smidigare.


YouTube

Laptop med YouTube-logon på skärmen på ljust skrivbord

Du hittar många fler videor på min YouTube-kanal.

Ta mig till YouTube-kanalen!