Sidhuvud

Om cookies

Du läm­nar ditt sam­ty­cke till att vi plac­er­ar cook­ies på din dator, om din web­bläsare eller motsvarande utrust­ning är inställd på att tillå­ta cook­ies. Du tar till­ba­ka ditt sam­ty­cke genom att ändra web­bläsarens inställning.

Vad är cook­ies (kakor)?

En cook­ie är en liten textfil som webb­plat­sen du besök­er sparar på din dator. Cook­ies används på mån­ga webb­platser för att ge en besökare till­gång till oli­ka funk­tion­er. Infor­ma­tio­nen i cook­ien är möjlig att använ­da för att föl­ja en använ­dares sur­fande inom en speci­fik webbplats.

Det finns två typer av cook­ies. Den ena typen sparar en fil under en län­gre tid på din dator. Den används till exem­pel vid funk­tion­er som talar om vad som är nytt sedan använ­daren senast besök­te den aktuel­la webb­plat­sen. Den andra typen av cook­ies kallas ses­sion­scook­ies. Under tiden du är inne och sur­far på en sida, lagras den här cook­ien tem­porärt i din dators minne exem­pelvis för att hål­la reda på vilket språk du har valt. Ses­sion­scook­ies lagras inte under en län­gre tid på din dator, utan försvin­ner när du stänger din webbläsare.

Post och Telestyrelsen, som är till­syns­myn­dighet, har pub­licer­at frå­gor och svar om cook­ies.

Vi använ­der cookies!

På den här webb­plat­sen används cook­ies för att under­lät­ta för besökar­na och ge till­gång till oli­ka funk­tion­er och oli­ka typer av information.

Vi använ­der ock­så tredjepartscookies

Vi använ­der ock­så tjän­sten Google Remar­ket­ing, för att baser­at på data från Google Ana­lyt­ics, styra remar­ket­ing-annonser i Google Dis­play Net­work (GDN) eller för att iden­ti­fiera kön och ålder på våra besökare.

Google Ana­lyt­ics

Sta­tis­tikverk­tyget Google ana­lyt­ics plac­er­ar en cook­ie på din dator som sam­lar in infor­ma­tion om hur du sur­far runt på vår webb­plats. Vi använ­der infor­ma­tio­nen för att se vilket innehåll som är pop­ulärt samt att för­bät­tra webb­plat­sen. Sta­tis­tikverk­tygets cook­ie innehåller ingen infor­ma­tion om vem du är. Vi kan inte iden­ti­fiera dig eller din dator.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekret­ess-pol­i­cy som beskriv­er hur din infor­ma­tion används hos Google: www​.google​.com/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​i​v​a​c​y​/​p​a​r​t​ners/.

Om att läm­na eller ta till­ba­ka ditt samtycke

Är din web­bläsare inställd på att tillå­ta cook­ies har du läm­nat ditt sam­ty­cke till att vi plac­er­ar cook­ies på din dator. Du kan ta till­ba­ka ditt sam­ty­cke genom att ändra inställ­ningar i webbläsaren.

Stän­ga av cook­ies i webbläsaren

Inter­net Explorer

Öpp­na verk­tygs­menyn, välj Inter­ne­tal­ter­na­tiv, gå till fliken Sekret­ess i dialo­gru­tan Inter­ne­tal­ter­na­tiv, fly­t­ta reglaget för att ändra inställningar.
http://​win​dows​.microsoft​.com/​s​v​-​s​e​/​i​n​t​e​r​n​e​t​-​e​x​p​l​o​r​e​r​/​d​e​l​e​t​e​-​m​a​n​a​g​e​-​c​o​okies

Edge

Välj Mer > Inställ­ningar. Välj sedan Visa avancer­ade inställ­ningar under Avancer­ade inställ­ningar och önskat alter­na­tiv under Sekret­ess och tjän­ster > Cook­ies. (Block­era alla cook­ies block­er­ar alla cook­ies som webb­platser försök­er spara på din dator. Block­era endast cook­ies från tred­je part block­er­ar cook­ies från tred­je part som sparas av exter­na webbtjän­ster, till exem­pel inbäd­dade annonser på webb­si­dor som du har besökt.)
http://​win​dows​.microsoft​.com/​s​v​-​s​e​/​w​i​n​d​o​w​s​-​10​/​e​d​g​e​-​p​r​i​v​a​c​y-faq

Fire­fox

Öpp­na menyn (verk­tyg), välj inställ­ningar, gå till vyn Sekret­ess i dialo­gru­tan Inställ­ningar, ändra hur Fire­fox ska spara infor­ma­tion med rullgardinslisten.
https://​sup​port​.mozil​la​.org/​e​n​-​U​S​/​k​b​/​b​l​o​c​k​-​w​e​b​s​i​t​e​s​-​s​t​o​r​i​n​g​-​c​o​o​k​i​e​s​-​s​i​t​e​-​d​a​t​a​-​f​i​refox

Chrome

Öpp­na anpas­sa-menyn, välj alter­na­tiv, gå till vyn Under huven, välj Innehåll­shanter­ing vid rubriken Sekret­ess, ändra hur Chrome hanter­ar cookies.
https://​sup​port​.google​.com/​c​h​r​o​m​e​/​a​n​s​w​e​r​/​95647​?​hl=sv