Om cookies | David Stiernholm

Sidhuvud

Om cookies

Du läm­nar ditt sam­ty­cke till att vi plac­er­ar cook­ies på din dator, om din web­bläsare eller motsvarande utrust­ning är inställd på att tillå­ta cook­ies. Du tar till­ba­ka ditt sam­ty­cke genom att ändra web­bläsarens inställning.

Vad är cook­ies (kakor)?

En cook­ie är en liten textfil som webb­plat­sen du besök­er sparar på din dator. Cook­ies används på mån­ga webb­platser för att ge en besökare till­gång till oli­ka funk­tion­er. Infor­ma­tio­nen i cook­ien är möjlig att använ­da för att föl­ja en använ­dares sur­fande inom en speci­fik webbplats.

Det finns två typer av cook­ies. Den ena typen sparar en fil under en län­gre tid på din dator. Den används till exem­pel vid funk­tion­er som talar om vad som är nytt sedan använ­daren senast besök­te den aktuel­la webb­plat­sen. Den andra typen av cook­ies kallas ses­sion­scook­ies. Under tiden du är inne och sur­far på en sida, lagras den här cook­ien tem­porärt i din dators minne exem­pelvis för att hål­la reda på vilket språk du har valt. Ses­sion­scook­ies lagras inte under en län­gre tid på din dator, utan försvin­ner när du stänger din webbläsare.

Post och Telestyrelsen, som är till­syns­myn­dighet, har pub­licer­at frå­gor och svar om cook­ies.

Vi använ­der cookies!

På den här webb­plat­sen används cook­ies för att under­lät­ta för besökar­na och ge till­gång till oli­ka funk­tion­er och oli­ka typer av information.

Vi använ­der ock­så tredjepartscookies

Vi använ­der ock­så tjän­sten Google Remar­ket­ing, för att baser­at på data från Google Ana­lyt­ics, styra remar­ket­ing-annonser i Google Dis­play Net­work (GDN) eller för att iden­ti­fiera kön och ålder på våra besökare.

Google Ana­lyt­ics

Sta­tis­tikverk­tyget Google ana­lyt­ics plac­er­ar en cook­ie på din dator som sam­lar in infor­ma­tion om hur du sur­far runt på vår webb­plats. Vi använ­der infor­ma­tio­nen för att se vilket innehåll som är pop­ulärt samt att för­bät­tra webb­plat­sen. Sta­tis­tikverk­tygets cook­ie innehåller ingen infor­ma­tion om vem du är. Vi kan inte iden­ti­fiera dig eller din dator.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekret­ess-pol­i­cy som beskriv­er hur din infor­ma­tion används hos Google: www​.google​.com/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​i​v​a​c​y​/​p​a​r​t​ners/.

Om att läm­na eller ta till­ba­ka ditt samtycke

Är din web­bläsare inställd på att tillå­ta cook­ies har du läm­nat ditt sam­ty­cke till att vi plac­er­ar cook­ies på din dator. Du kan ta till­ba­ka ditt sam­ty­cke genom att ändra inställ­ningar i webbläsaren.

Stän­ga av cook­ies i webbläsaren

Inter­net Explorer

Öpp­na verk­tygs­menyn, välj Inter­ne­tal­ter­na­tiv, gå till fliken Sekret­ess i dialo­gru­tan Inter­ne­tal­ter­na­tiv, fly­t­ta reglaget för att ändra inställningar.
http://​win​dows​.microsoft​.com/​s​v​-​s​e​/​i​n​t​e​r​n​e​t​-​e​x​p​l​o​r​e​r​/​d​e​l​e​t​e​-​m​a​n​a​g​e​-​c​o​okies

Edge

Välj Mer > Inställ­ningar. Välj sedan Visa avancer­ade inställ­ningar under Avancer­ade inställ­ningar och önskat alter­na­tiv under Sekret­ess och tjän­ster > Cook­ies. (Block­era alla cook­ies block­er­ar alla cook­ies som webb­platser försök­er spara på din dator. Block­era endast cook­ies från tred­je part block­er­ar cook­ies från tred­je part som sparas av exter­na webbtjän­ster, till exem­pel inbäd­dade annonser på webb­si­dor som du har besökt.)
http://​win​dows​.microsoft​.com/​s​v​-​s​e​/​w​i​n​d​o​w​s​-​10​/​e​d​g​e​-​p​r​i​v​a​c​y-faq

Fire­fox

Öpp­na menyn (verk­tyg), välj inställ­ningar, gå till vyn Sekret­ess i dialo­gru­tan Inställ­ningar, ändra hur Fire­fox ska spara infor­ma­tion med rullgardinslisten.
https://​sup​port​.mozil​la​.org/​e​n​-​U​S​/​k​b​/​b​l​o​c​k​-​w​e​b​s​i​t​e​s​-​s​t​o​r​i​n​g​-​c​o​o​k​i​e​s​-​s​i​t​e​-​d​a​t​a​-​f​i​refox

Chrome

Öpp­na anpas­sa-menyn, välj alter­na­tiv, gå till vyn Under huven, välj Innehåll­shanter­ing vid rubriken Sekret­ess, ändra hur Chrome hanter­ar cookies.
https://​sup​port​.google​.com/​c​h​r​o​m​e​/​a​n​s​w​e​r​/​95647​?​hl=sv

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.