Sidhuvud

Klart! - podcasten om strukturtips

Visst skulle det vara fint med mer tid över? Mer tid över, till det som verk­li­gen utveck­lar din verk­samhet? Till de arbet­suppgifter som gör att du kom­mer till din rätt? Till det inspirerande pro­jekt som du skulle vil­ja sät­ta igång med, men som du om och om igen skju­tit på framti­den? Mer tid över, till din familj och det du helst gör på din fritid?

Det hade var­it en enkel match om det inte hade var­it för alla mail i mail­box­en, alla med­de­landen i din mest frekven­ta chat­tkanal, alla inkom­mande tele­fon­sam­tal och mängder­na av lösa lappar.

Var­je måndag mor­gon ger struk­tören David Stiern­holm dig konkre­ta och prak­tiska tips om hur du ska­par bät­tre struk­tur i ditt jobb och i din organisation.

Prenu­mer­era på Klart! i din pod­dapp (RSS)

Prenu­mer­era på Klart! i iTunes

Prenu­mer­era på Klart! på Spotify

Davids tips finns ock­så som veckomail.

Prenu­mer­era gratis!

Lyssna på de senaste avsnitten