Åtta sätt att stänga av jobbet på helgen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 mars

Åtta sätt att stänga av jobbet på helgen


Datum: 2015-03-04 11:00

Har du svårt att kop­pla bort job­bet på hel­gen? Du är inte ensam om det. Mån­ga jag möter som har engagerande arbeten upplever sam­ma sak.

En del trivs med det och ser inget prob­lem med att tän­ka på eller rent av job­ba med arbet­suppgifter ock­så på helgen.

Men, de fles­ta (jag inklud­er­ad) låter helst hel­gen vara ett par dagar av på sin höjd dis­tanser­ad reflek­tion över det vi sysslar med under arbetsdagarna.

Mot­stridi­ga känslor bemöts bäst med konkretisering
Har vi svårt att slu­ta tän­ka på job­bet även när det bliv­it lördag, hjälper det säl­lan att bara säga till oss själ­va att skär­pa oss och omedel­bart slu­ta upp med det.

Nej, istäl­let, gör något konkret för att stän­ga arbetsveck­an på fredag efter­mid­dag (senast) så kom­mer du att kän­na dig mer ledig när du är ledig.

Här kom­mer åtta idéer på vad du kan göra.

Gör så här

 1. Motivera för dig själv var­för du vill kop­pla bort job­bet på hel­gen. Skriv gär­na ned det och spara undan. Du har nyt­ta av dina egna klo­ka ord till dig själv när du frestas att ändå lösa några sak­er” som en kol­le­ga mailat dig om på lördag för­mid­dag. Det är lätt att ryckas med, men bara för att dina kol­le­gor arbe­tar ock­så sent på hel­gkväl­lar­na, behöver du inte göra det.

 2. Arbe­tar du hela eller större delen av din tid på ett hem­makon­tor, hyr ett kon­torsrum någon annanstans istället.

  Om det inte är gör­bart, stäng dör­ren om hem­makon­toret när du slu­tar på fredag och håll den stängd under hela hel­gen. (Jovisst, behöver du häm­ta något därinne, får du öpp­na den ett ögonblick.)

  Job­bet blir instängt” där inne och du kan konkret och till och med rent fysiskt hin­dra dig själv från att job­ba när du egentli­gen inte vill det.

 3. Skaf­fa dig en pri­vat mobil istäl­let för att använ­da jobb­mo­bilen ock­så pri­vat. Då kan du stän­ga av jobb­mo­bilen och ändå vara nåbar för dina pri­va­ta kontakter.

 4. Se till att din att göra-lista är kom­plett, så du kan vila i att allt du behöver kom­ma ihåg näs­ta vec­ka står på lis­tan. Du behöver inte gå och tän­ka på det på sönda­gen för att inte mis­sa det i veckan.

 5. Bestäm dig för ett sätt att snabbt notera bort det du ändå kom­mer på på ledigheten, så det finns lät­till­gäng­ligt när du behöver det när du är till­ba­ka på job­bet på måndag.Skriv på en lapp som du läg­ger i din portabla inko­rg i väskan, eller maila till din jobbmail.

 6. Ring inga sam­tal på vägen hem på fredag efter­mid­dag, utan låt hem­fär­den utgöra övergån­gen mel­lan arbete och fritid, under vilken du läm­nar job­bet och job­b­veck­an bakom dig.

 7. Ställ inte in ditt mail­pro­gram på dina pri­va­ta dator­er och andra dig­i­ta­la enheter så att du kan kol­la din jobb­mail på dem. Belö­na dig själv gen­eröst den förs­ta hel­gen du klarat att inte en enda gång kol­la jobb­mailen mel­lan fredag kl 17:00 och måndag kl 8:00 (el dyl).

 8. Om du ändå går och tänker på job­bet, tillåt dig göra det. Sätt dig tio minut­er fram­för ett blankt blad och skriv ned allt du går och tänker på. Lägg bladet i din portabla inko­rg och släpp job­bet till dess du märk­er att du går och tänker på det igen.

Vis­serli­gen val­fritt men att rekommendera
Vill du inte släp­pa job­bet på hel­gen, utan vara fri att tän­ka på vad som helst, närhelst du kom­mer att tän­ka på det?
Nåväl, gör inget av det jag skriv­er om idag, utan bara njut och gör som du vill.

Om du gör något påtagligt för att stän­ga ute jobb-tankar­na på hel­gen, kom­mer du att lättare rekreera dig och slapp­na av när du är ledig. Utvi­lad åter­vän­der du till arbetet på måndag mor­gon och dina veck­oda­gar har mer oli­ka karak­tär än som att de alla är fyll­da av sam­ma innehåll.

Hur gör du?
Vad är ditt bäs­ta knep för att kop­pla bort job­bet på hel­gen. Skriv gär­na en kom­men­tar och dela med dig. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.