Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 mars

Åtta sätt att stänga av jobbet på helgen


Datum: 2015-03-04 11:00
Ett litet barn sitter på en glad mans axlar och sträcker upp armarna mot en blå himmel

Har du svårt att kop­pla bort job­bet på hel­gen? Du är inte ensam om det. Mån­ga jag möter som har engagerande arbeten upplever sam­ma sak.

En del trivs med det och ser inget prob­lem med att tän­ka på eller rent av job­ba med arbet­suppgifter ock­så på helgen.

Men, de fles­ta (jag inklud­er­ad) låter helst hel­gen vara ett par dagar av på sin höjd dis­tanser­ad reflek­tion över det vi sysslar med under arbetsdagarna.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Mot­stridi­ga känslor bemöts bäst med konkretisering

Har du svårt att slu­ta tän­ka på job­bet även när det bliv­it lördag, hjälper det säl­lan att bara säga till dig själv att skär­pa dig och omedel­bart slu­ta upp med det.

Nej, istäl­let, gör något konkret för att stän­ga arbetsveck­an på fredag efter­mid­dag (senast) så kom­mer du att kän­na dig mer ledig när du är ledig. Har du god struk­tur kan du lättare släp­pa job­bet, efter­som du låter struk­turen hål­la koll” så att du slipper.

Här kom­mer åtta idéer på vad du kan göra.

Gör så här

 1. Motivera för dig själv var­för du vill kop­pla bort job­bet på hel­gen. Skriv gär­na ned det och spara undan. Du har nyt­ta av dina egna klo­ka ord till dig själv när du frestas att ändå lösa några sak­er” som en kol­le­ga mejlat dig om på lördag för­mid­dag. Det är lätt att ryckas med, men bara för att dina kol­le­gor arbe­tar ock­så sent på hel­gkväl­lar­na, behöver du inte göra det.
 2. Arbe­tar du hela eller större delen av din tid på ett hem­makon­tor, hyr ett kon­torsrum någon annanstans istäl­let, så att du inte job­bar och är ledig på sam­ma plats.

  Om det inte är gör­bart, stäng dör­ren om hem­makon­toret när du slu­tar på fredag och håll den stängd under hela hel­gen. (Jovisst, behöver du häm­ta något därinne, får du öpp­na den ett ögonblick.)

  Job­bet blir instängt” där inne och du kan konkret och till och med rent fysiskt hin­dra dig själv från att job­ba när du egentli­gen inte vill det.
 3. Skaf­fa dig en pri­vat mobil istäl­let för att använ­da jobb­mo­bilen ock­så pri­vat. Då kan du stän­ga av jobb­mo­bilen och ändå vara nåbar för dina pri­va­ta kontakter.
 4. Se till att din att göra-lista är kom­plett, så du kan vila i att allt du behöver kom­ma ihåg näs­ta vec­ka står på lis­tan. Du behöver inte gå och tän­ka på det på sönda­gen för att inte mis­sa det i veckan.
 5. Bestäm dig för ett sätt att snabbt notera bort det du ändå kom­mer på på ledigheten, så det finns lät­till­gäng­ligt när du behöver det när du är till­ba­ka på job­bet på måndag. Skriv på en lapp som du läg­ger i din portabla inko­rg i väskan, eller mejla till din jobbmejl.
 6. Ring inga sam­tal på vägen hem på fredag efter­mid­dag, utan låt hem­fär­den utgöra övergån­gen mel­lan arbete och fritid, under vilken du läm­nar job­bet och job­b­veck­an bakom dig.
 7. Ha inte till­gång till jobb­me­jlen på din pri­va­ta dator och andra dig­i­ta­la enheter så att du kan kol­la din jobb­me­jl på dem. Belö­na dig själv gen­eröst den förs­ta hel­gen du klarat att inte en enda gång kol­la jobb­me­jlen mel­lan fredag kl 17:00 och måndag kl 8:00 (el dyl).
 8. Om du ändå går och tänker på job­bet, tillåt dig göra det. Sätt dig tio minut­er fram­för ett blankt blad och skriv ned allt du går och tänker på. Lägg bladet i din portabla inko­rg och släpp job­bet till dess du märk­er att du går och tänker på det igen.

Vis­serli­gen val­fritt men att rekommendera

Vill du inte släp­pa job­bet på hel­gen, utan vara fri att tän­ka på vad som helst, närhelst du kom­mer att tän­ka på det? Nåväl, gör då inget av det jag skriv­er om idag, utan bara njut och gör som du vill.

Men, om du vill vara mer när­varande när du inte job­bar, gör något påtagligt för att stän­ga ute jobb-tankar­na på hel­gen. Då kom­mer du att lättare rekreera dig och slapp­na av när du är ledig. Utvi­lad åter­vän­der du till arbetet på måndag mor­gon och dina veck­oda­gar har mer oli­ka karak­tär än som att de alla är fyll­da av sam­ma innehåll.

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att kop­pla bort job­bet på hel­gen? Berät­ta för mig.

Få mer hjälp att släppa jobbet

En man styr sin smart watch med höger pekfinger, mot bakgrund av blå denimskjorta.

I min online-kurs "Prioritera rätt och få tiden att räcka till" hjälper jag dig få bättre balans mellan allt viktigt - i arbetet och i det privata.

Bra; ge mig ett gratis smakprov!

Gratis tips om struktur

Ung kvinna lutar förtvivlat huvudet i händerna, tittande ner i en laptop.

 Vill du, kan du få fler kostnadsfria tips om strukturerat arbetssätt av mig - som videor, en podcast, ett veckobrev och mer.