Så går det till i Strukturstugan | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 feb.

Så går det till i Strukturstugan


Datum: 2015-02-12 17:00

Jag fick ett mail från Laila Grén på Nös­näs­gym­nasi­et i Ste­nung­sund. Hon arbe­tar som stödped­a­gog för elever som har svårt att kom­ma igång. Laila beskrev att elev­er­na hon hjälper har bekym­mer med att bli färdi­ga med sina sko­lar­beten och fram­förallt att få läm­nat in sina arbeten till under­visande lärare, vilket innebär att de kom­mer efter mer och mer ju län­gre ter­mi­nen går.

Ett rum för strukturhjälp

Vad är väl då bät­tre verk­tyg att ta till än struk­tur? Så, i sal D33 har Laila Grén inrät­tat Struk­turstu­gan, där dessa elever får hjälp att få fart igen. Det är inte utan att jag kände mig blygsamt stolt när jag läste att Laila i sitt arbete använ­der en del av de tips jag delat med mig av i mitt veck­o­brev.

Och, jag blev väldigt nyfiken på hur hon hjälper elev­er­na och med vad. Så, jag frågade:

David (D): Vad är egentli­gen strukturstugan?
Laila (L): Struk­turstu­gan är en stöd­verk­samhet som vi har på vår gym­nasiesko­la. Den är till för elever som behöver hjälp med planer­ing och struk­tur i sitt dagli­ga arbete, och om de av någon anled­ning kom­mit efter. De kan tyvärr inte själ­va sät­ta dead­lines på sina arbet­suppgifter, så vi försök­er hjäl­pa dem med planer­ing och en viss struk­tur. Ibland förstår elev­er­na inte instruk­tion­er­na som lärar­na ger — då hjälper vi till. Vi samar­be­tar med mån­ga av lärar­na och även med spe­cial­lärare och specialpedagog.

Mån­ga av våra elever har en diag­nos av något slag — en del behöver hjälp att kom­ma igång — hos oss får de sit­ta och arbe­ta med sådant de inte klarar på egen hand och som de behöver hjälp med att sät­ta igång med. De kom­mer på sina hål­tim­mar eller efter skolda­gens slut, de fles­ta har en till två tim­mar i veckan.

D: Vad är det för struk­turverk­tyg eller ‑övningar du arbe­tar med med dina elever?
L: Jag har gjort en liten lapp med struk­tur­tips som ser ut så här:

 1. Skriv ner dina mål/​inlämningar
 2. Ha koll på deadlines
 3. Sortera — hur/​var sparar du dina arbeten?
 4. Ha en genomgång med dig själv en gång per vecka.
  • Hur långt har jag kommit?
  • Vad har jag kvar?
  • Vad behöver jag för att kom­ma vidare?
  • Vad måste jag prioritera?
 5. Gör ett schema för hemmaplugg” och följ det!

Givetvis hjälper vi dem med det­ta när de behöver det. Vi har även koll på alla inlämn­ing­suppgifter de har att göra i de oli­ka kurs­er­na de läser.

D: Vad gör det­ta för skill­nad för elev­er­na som kom­mer till strukturstugan?

L: I de fles­ta klass­er är det mån­ga elever, 32 sty­ck­en är inget ovan­ligt — det­ta gör naturligtvis att det är myck­et ljud i klass­rum­met och mån­ga har svårt att kon­cen­tr­era sig.

Elev­er­na upplever att det är mer lugn och ro här och att de får hjälp på en gång när de är här — vi har max 3 elever sam­tidigt — mån­ga av elev­er­na klarar sina studi­er myck­et bät­tre tack vare det­ta stödet och får fler god­kän­da betyg. Det är vik­tigt både för elev­er­na och oss vux­na att vi får en rela­tion till varandra.

En bidra­gande anled­ning till att det går bät­tre för elev­er­na i struk­turstu­gan är att de kan få hjälp av klass/​skolkamrater som i sin tur blir duk­ti­gare själ­va när de delar med sig av sina kunskaper.

D: Vill du dela med dig av ett struk­turknep du själv kom­mit på?
L: Jag har inte kom­mit på det själv men snap­pat upp på någon föreläs­ning: Att göra ett schema för hela veck­an (7 dagar) från kl.08.0022.00 och läg­ga in all tid som är upp­ta­gen av skolda­gar, trän­ing osv, då ser de hur myck­et tid som är ledigt och som de kan använ­da till sko­lar­bete. Jag brukar upp­mana dem att avstå från sko­lar­bete på fredagskväl­lar då jag menar att de måste vara ledi­ga någon kväll.

D: Tusen tack, Laila!

Och hur gör du?

Vill du ock­så dela med dig till mig av hur du använ­der det du läst i min bok eller i mitt veck­o­brev? Det är oer­hört kul för mig att ta del av, så maila mig eller kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.