Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 feb.

Så går det till i Strukturstugan


Datum: 2015-02-12 17:00

Jag fick ett mail från Laila Grén på Nös­näs­gym­nasi­et i Ste­nung­sund. Hon arbe­tar som stödped­a­gog för elever som har svårt att kom­ma igång. Laila beskrev att elev­er­na hon hjälper har bekym­mer med att bli färdi­ga med sina sko­lar­beten och fram­förallt att få läm­nat in sina arbeten till under­visande lärare, vilket innebär att de kom­mer efter mer och mer ju län­gre ter­mi­nen går.

Ett rum för strukturhjälp

Vad är väl då bät­tre verk­tyg att ta till än struk­tur? Så, i sal D33 har Laila Grén inrät­tat Struk­turstu­gan, där dessa elever får hjälp att få fart igen. Det är inte utan att jag kände mig blygsamt stolt när jag läste att Laila i sitt arbete använ­der en del av de tips jag delat med mig av i mitt veck­o­brev.

Och, jag blev väldigt nyfiken på hur hon hjälper elev­er­na och med vad. Så, jag frågade:

David (D): Vad är egentli­gen strukturstugan?
Laila (L): Struk­turstu­gan är en stöd­verk­samhet som vi har på vår gym­nasiesko­la. Den är till för elever som behöver hjälp med planer­ing och struk­tur i sitt dagli­ga arbete, och om de av någon anled­ning kom­mit efter. De kan tyvärr inte själ­va sät­ta dead­lines på sina arbet­suppgifter, så vi försök­er hjäl­pa dem med planer­ing och en viss struk­tur. Ibland förstår elev­er­na inte instruk­tion­er­na som lärar­na ger — då hjälper vi till. Vi samar­be­tar med mån­ga av lärar­na och även med spe­cial­lärare och specialpedagog.

Mån­ga av våra elever har en diag­nos av något slag — en del behöver hjälp att kom­ma igång — hos oss får de sit­ta och arbe­ta med sådant de inte klarar på egen hand och som de behöver hjälp med att sät­ta igång med. De kom­mer på sina hål­tim­mar eller efter skolda­gens slut, de fles­ta har en till två tim­mar i veckan.

D: Vad är det för struk­turverk­tyg eller ‑övningar du arbe­tar med med dina elever?
L: Jag har gjort en liten lapp med struk­tur­tips som ser ut så här:

 1. Skriv ner dina mål/​inlämningar
 2. Ha koll på deadlines
 3. Sortera — hur/​var sparar du dina arbeten?
 4. Ha en genomgång med dig själv en gång per vecka.
  • Hur långt har jag kommit?
  • Vad har jag kvar?
  • Vad behöver jag för att kom­ma vidare?
  • Vad måste jag prioritera?
 5. Gör ett schema för hemmaplugg” och följ det!

Givetvis hjälper vi dem med det­ta när de behöver det. Vi har även koll på alla inlämn­ing­suppgifter de har att göra i de oli­ka kurs­er­na de läser.

D: Vad gör det­ta för skill­nad för elev­er­na som kom­mer till strukturstugan?

L: I de fles­ta klass­er är det mån­ga elever, 32 sty­ck­en är inget ovan­ligt — det­ta gör naturligtvis att det är myck­et ljud i klass­rum­met och mån­ga har svårt att kon­cen­tr­era sig.

Elev­er­na upplever att det är mer lugn och ro här och att de får hjälp på en gång när de är här — vi har max 3 elever sam­tidigt — mån­ga av elev­er­na klarar sina studi­er myck­et bät­tre tack vare det­ta stödet och får fler god­kän­da betyg. Det är vik­tigt både för elev­er­na och oss vux­na att vi får en rela­tion till varandra.

En bidra­gande anled­ning till att det går bät­tre för elev­er­na i struk­turstu­gan är att de kan få hjälp av klass/​skolkamrater som i sin tur blir duk­ti­gare själ­va när de delar med sig av sina kunskaper.

D: Vill du dela med dig av ett struk­turknep du själv kom­mit på?
L: Jag har inte kom­mit på det själv men snap­pat upp på någon föreläs­ning: Att göra ett schema för hela veck­an (7 dagar) från kl.08.0022.00 och läg­ga in all tid som är upp­ta­gen av skolda­gar, trän­ing osv, då ser de hur myck­et tid som är ledigt och som de kan använ­da till sko­lar­bete. Jag brukar upp­mana dem att avstå från sko­lar­bete på fredagskväl­lar då jag menar att de måste vara ledi­ga någon kväll.

D: Tusen tack, Laila!

Och hur gör du?

Vill du ock­så dela med dig till mig av hur du använ­der det du läst i min bok eller i mitt veck­o­brev? Det är oer­hört kul för mig att ta del av, så maila mig eller kom­mentera nedan.