Drygt tio tips för att lyckas med din… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 jan.

Drygt tio tips för att lyckas med din att-göra-lista


Datum: 2010-01-20 10:16
En vit figur som håller en stor, röd avbockningsbock i 3D

Ett verkn­ings­fullt sätt att få gjort rätt sak i rätt tid med lät­thet är att använ­da sig av en att-göra-lista, där man skriv­er upp allt man har att göra och bockar av när man gjort dem. Den störs­ta vin­sten är som jag ser det att man inte län­gre behöver försö­ka kom­ma ihåg allt i huvudet och istäl­let kan man kop­pla av i vet­skapen att allt man ska göra finns i att göra-listan. 

Lis­tan kan slu­ta att fungera

Men, hur mån­ga är vi inte, som bestämt oss för att bör­ja med att göra-lis­tor, satt igång och efter ett tag märkt att på lis­tan står det vi inte hin­ner göra efter­som vi gör det vi försök­er kom­ma ihåg i huvudet? Var och i vilket for­mat du väl­jer att ha din lista är avgörande för hur väl den kom­mer att hjäl­pa dig.

Elva tips för lyck­ad lista

Här kom­mer tio, nej, elva tips för att lyckas med en att göra-lista som håller i längden.

 1. Lång livs­längd
  Snarare än att skri­va en ny lista var­je dag, behåll din att göra-lista över tid. Då slip­per du på nytt skri­va upp sak­er du skrev upp för­ra veck­an, men inte hun­nit med att göra. Du und­viker ock­så glöm­ma bort att skri­va upp sak­er den­na vec­ka, som du kom ihåg att skri­va upp för­ra veck­an. Kort sagt, en lista som du behåller över tid kräver min­dre kraftansträngning.

 2. Lät­till­gäng­lig
  Du ska lätt kun­na slän­ga en blick på den, utan att behö­va vän­ta på att den ska star­ta upp”. Får du vän­ta en stund eller om du behöver bläd­dra” fram till lis­tan i en meny, kom­mer du snart att tröttna.

 3. Över­skådlig
  Se till att att göra-lis­tan är lät­töver­skådlig. Du ska lätt kun­na få en överblick över vad som finns att göra. Kan du dessu­tom se att göra-uppgifter­na grup­per­ade i oli­ka kat­e­gori­er (kund, mål­sät­tning, pro­jekt el dyl) ger det dig ännu bät­tre översikt.

 4. Sorter­bar
  För en del är det ett stort plus om det är lätt att sortera att göra-lis­tan på mån­ga oli­ka begrepp, t ex datum för dead­line, kon­text (d v s sam­man­hang där uppgiften kan slut­föras), kon­tak­t­per­son, projekt.

 5. Lätt att redi­g­era
  Du ska lätt kun­na läg­ga till, ändra och ta bort uppgifter. Om det känns krång­ligt att skri­va in nya uppgifter, kom­mer du snart att slu­ta med det och istäl­let bör­ja ha dem i huvudet. Är det knepigt att döl­ja eller ta bort uppgifter som är avs­lu­tade, kom­mer du tröt­tna på att behö­va tän­ka bort” allt ovid­kom­mande som står i listan.

 6. Porta­bel
  Den ska vara porta­bel. Du ska lätt kun­na ta med dig att göra-lis­tan var du än går. Utom i badet. Eller kanske ock­så i badet, för­resten, om du har lätt för att få idéer där.

 7. Använd kon­tex­ter
  Gör lis­tan kon­text­tag­gad. Om du kat­e­goris­er­ar var­je uppgift efter var någon­stans du kan göra den (t ex vid tele­fo­nen, vid dator med inter­net-anslut­ning, på kon­toret), kom­mer du lätt att hit­ta vil­ka uppgifter som går att göra just nu där du är.

 8. Var kon­sekvent
  Skriv upp allt som tar län­gre tid än två minut­er att göra, så du kan lita på att allt som finns att göra fak­tiskt ock­så finns i att göra-lis­tan. Det som tar min­dre än två minut­er att göra, gör du med en gång.

 9. Var konkret
  När du skriv­er upp en uppgift, se till att du uttryck­er tydligt vad det är som ska göras. Se ock­så till att det verk­li­gen är en uppgift du kan slut­föra i ett enda moment så det inte är ett pro­jekt som i själ­va ver­ket består av flera uppgifter.

 10. Inte­gr­era det pri­va­ta och job­bet
  Ha alla att göra-gre­jer i lis­tan, såväl dina pri­va­ta som de som hör till job­bet. Din goda struk­tur gör nyt­ta ock­så på friti­den. Du kan lita på sys­temet först när allt du har att göra finns i listan.

 11. Slut­li­gen, gör på ditt sätt
  Ta intryck av goda råd från struk­tör­er och andra, men välj en utformn­ing av att göra-lis­tan och de vanor som pas­sar just dig och ditt sätt att arbe­ta, så att du tyck­er att det ska bli kul att job­ba med lis­tan. Se till att den är snygg, om stil är vik­tigt för dig. Skulle det visa sig att ditt sätt ändå inte funkar som du vill, lyssna på en struk­tör och de andra igen, bestäm dig för en ny vari­ant och tes­ta den.

Hur gör du?

Har du andra erfaren­heter eller kanske egna tips när det gäller att-göra-lis­tor? Berät­ta för mig!


Vill du ha fler tips om struktur i arbetet finns det flera sätt att få det av mig - genom poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Jag vill ha fler strukturtips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.