Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 jan.

Drygt tio tips för att lyckas med din att-göra-lista


Datum: 2010-01-20 10:16
En vit figur som håller en stor, röd avbockningsbock i 3D

Ett verkn­ings­fullt sätt att få gjort rätt sak i rätt tid med lät­thet är att använ­da sig av en att-göra-lista, där man skriv­er upp allt man har att göra och bockar av när man gjort dem. Den störs­ta vin­sten är som jag ser det att man inte län­gre behöver försö­ka kom­ma ihåg allt i huvudet och istäl­let kan man kop­pla av i vet­skapen att allt man ska göra finns i att göra-listan. 

Lis­tan kan slu­ta att fungera

Men, hur mån­ga är vi inte, som bestämt oss för att bör­ja med att göra-lis­tor, satt igång och efter ett tag märkt att på lis­tan står det vi inte hin­ner göra efter­som vi gör det vi försök­er kom­ma ihåg i huvudet? Var och i vilket for­mat du väl­jer att ha din lista är avgörande för hur väl den kom­mer att hjäl­pa dig.

Elva tips för lyck­ad lista

Här kom­mer tio, nej, elva tips för att lyckas med en att göra-lista som håller i längden.

 1. Lång livs­längd
  Snarare än att skri­va en ny lista var­je dag, behåll din att göra-lista över tid. Då slip­per du på nytt skri­va upp sak­er du skrev upp för­ra veck­an, men inte hun­nit med att göra. Du und­viker ock­så glöm­ma bort att skri­va upp sak­er den­na vec­ka, som du kom ihåg att skri­va upp för­ra veck­an. Kort sagt, en lista som du behåller över tid kräver min­dre kraftansträngning.

 2. Lät­till­gäng­lig
  Du ska lätt kun­na slän­ga en blick på den, utan att behö­va vän­ta på att den ska star­ta upp”. Får du vän­ta en stund eller om du behöver bläd­dra” fram till lis­tan i en meny, kom­mer du snart att tröttna.

 3. Över­skådlig
  Se till att att göra-lis­tan är lät­töver­skådlig. Du ska lätt kun­na få en överblick över vad som finns att göra. Kan du dessu­tom se att göra-uppgifter­na grup­per­ade i oli­ka kat­e­gori­er (kund, mål­sät­tning, pro­jekt el dyl) ger det dig ännu bät­tre översikt.

 4. Sorter­bar
  För en del är det ett stort plus om det är lätt att sortera att göra-lis­tan på mån­ga oli­ka begrepp, t ex datum för dead­line, kon­text (d v s sam­man­hang där uppgiften kan slut­föras), kon­tak­t­per­son, projekt.

 5. Lätt att redi­g­era
  Du ska lätt kun­na läg­ga till, ändra och ta bort uppgifter. Om det känns krång­ligt att skri­va in nya uppgifter, kom­mer du snart att slu­ta med det och istäl­let bör­ja ha dem i huvudet. Är det knepigt att döl­ja eller ta bort uppgifter som är avs­lu­tade, kom­mer du tröt­tna på att behö­va tän­ka bort” allt ovid­kom­mande som står i listan.

 6. Porta­bel
  Den ska vara porta­bel. Du ska lätt kun­na ta med dig att göra-lis­tan var du än går. Utom i badet. Eller kanske ock­så i badet, för­resten, om du har lätt för att få idéer där.

 7. Använd kon­tex­ter
  Gör lis­tan kon­text­tag­gad. Om du kat­e­goris­er­ar var­je uppgift efter var någon­stans du kan göra den (t ex vid tele­fo­nen, vid dator med inter­net-anslut­ning, på kon­toret), kom­mer du lätt att hit­ta vil­ka uppgifter som går att göra just nu där du är.

 8. Var kon­sekvent
  Skriv upp allt som tar län­gre tid än två minut­er att göra, så du kan lita på att allt som finns att göra fak­tiskt ock­så finns i att göra-lis­tan. Det som tar min­dre än två minut­er att göra, gör du med en gång.

 9. Var konkret
  När du skriv­er upp en uppgift, se till att du uttryck­er tydligt vad det är som ska göras. Se ock­så till att det verk­li­gen är en uppgift du kan slut­föra i ett enda moment så det inte är ett pro­jekt som i själ­va ver­ket består av flera uppgifter.

 10. Inte­gr­era det pri­va­ta och job­bet
  Ha alla att göra-gre­jer i lis­tan, såväl dina pri­va­ta som de som hör till job­bet. Din goda struk­tur gör nyt­ta ock­så på friti­den. Du kan lita på sys­temet först när allt du har att göra finns i listan.

 11. Slut­li­gen, gör på ditt sätt
  Ta intryck av goda råd från struk­tör­er och andra, men välj en utformn­ing av att göra-lis­tan och de vanor som pas­sar just dig och ditt sätt att arbe­ta, så att du tyck­er att det ska bli kul att job­ba med lis­tan. Se till att den är snygg, om stil är vik­tigt för dig. Skulle det visa sig att ditt sätt ändå inte funkar som du vill, lyssna på en struk­tör och de andra igen, bestäm dig för en ny vari­ant och tes­ta den.

Hur gör du?

Har du andra erfaren­heter eller kanske egna tips när det gäller att-göra-lis­tor? Berät­ta för mig!


Vill du ha fler tips om struktur i arbetet finns det flera sätt att få det av mig - genom poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Jag vill ha fler strukturtips!