Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 dec.

Vänta, vänta, vänta - spring!


Datum: 2015-12-08 13:26
Ett högt, smalt, timglas helt i glas på en vit bordsskiva.

Det talas om impul­skon­troll, det vill säga för­må­gan att vara kvar i något även då vi får en impuls om något annat. Min gode föreläsar­bekant Jens Hec­tor på Igni­con berät­tade häromda­gen att de under­sökt egen­skapen i en studie och fun­nit ett sam­band mel­lan hög impul­skon­troll och måluppfyllelse.

Per­son­er­na som hade lätt att hål­la fast vid vad de hade bestämt trots nya impulser nådde i större utsträck­n­ing sina mål. De som å andra sidan hade lätt att direkt agera på nya impulser bytte aktivitet och rik­t­ning ofta och nådde inte lika långt fram.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Nu direkt, hela tiden?

Hur är det för dig? När du sit­ter med en uppgift och kom­mer på att du ska kol­la upp något som inte har med uppgiften att göra, gör du det nu direkt eller först efter att den högst pri­or­it­er­ade uppgiften är klar? När du bestämt dig vad du ska sat­sa på det när­maste halvåret och du springer på någon på ett min­gel och ni har så trevligt och sam­talet myn­nar ut i tankar om vad ni bor­de göra någon gång, skjuter du dina plan­er åt sidan och hop­par på det­ta nya pro­jekt eller håller du fast vid vad du bestämt dig för tidigare?

Trä­na bort multitasking

Kanske delar du mitt syn­sätt att det är värde­fullt att hål­la fokus på en uppgift under län­gre tid istäl­let för att mul­ti­tas­ka? Du kan fak­tiskt öva på det. Jens berät­tade att hans adepter trä­nar på att höja sin impul­skon­troll genom att ge sig själ­va en begrän­sning som innebär att de måste” vän­ta 20 minut­er innan de ager­ar på en impuls.

Det kan du och jag ock­så göra.

Då hin­ner vi få lite dis­tans till den fan­tastiska idén vi kom på. Vi ser den i ett annat ljus än den spon­tana förtjus­nin­gens beru­sande sken. Vi kan bestäm­ma oss mer med­vetet om vi vill agera på impulsen eller inte. Vi rycks inte med mot vårt långsik­ti­ga jags vilja.

Gör så här

  1. Ta reda på hur du lätt kan sät­ta en 20-minut­er­stimer när du får en impuls om något. Använd förslagsvis timer-funk­tio­nen på din telefon.
  2. Tes­ta under den när­maste veck­an att för­drö­ja ageran­det på impulser du får med 20 minut­er. När du får en idé om något att googla, om någon att ringa (fast du sit­ter och arbe­tar med något annat), om något att utveck­la, om något nytt pro­jekt att sät­ta igång, sätt klock­an på 20 minut­er och tillåt dig att ta förs­ta steget på det nya först när klock­an ringer.
  3. Redan nu, boka in ett fem-minut­ers möte med dig själv om en vec­ka, under vilket du tit­tar till­ba­ka på veck­an och fun­der­ar på hur övan­det gått. Vill du fort­sät­ta öva? Var det ingen skill­nad? Blev du mest frus­tr­erad utan att nju­ta av det fokus du vann? Kän­ner du större till­fredsstäl­lelse med vad du fått gjort under veckan?
  4. Gav det mers­mak, öva en vec­ka till. Lägg då in ett reflek­tion­s­möte till med dig själv om en vecka.

Restrik­tion som på sikt ger mer frihet

Om du hit­tills upplevt ditt jobb och din till­varo som spre­tande åt för mån­ga oli­ka håll, är den­na enkla restrik­tion ett sätt att fokusera mera. Du hin­ner under de 20 minut­er­na påmin­na dig om vilken väg du tidi­gare bestämt dig för och därmed håller du dig lättare till den. San­no­likheten ökar att du når till målet tidi­gare, efter­som du slut­för fler av de uppgifter som bidrar mest till vägen i just den riktningen.

Under de 20 minut­er­na fram till att du tillåter dig själv agera på impulsen får du myck­et gjort. Den uppgift du var nära att läm­na halvfärdig blir mer klar och kanske kan du rent av boc­ka av den helt innan respit­ti­den är slut. Istäl­let för att bli split­trad och hat­ta än hit, än dit, arbe­tar du idogt och med­vetet framåt ditåt du vill.

Nej, du sät­ter inte på skyg­glap­par och du risker­ar inte att dum­strängt gå miste om nya möj­ligheter för att du inte är flex­i­bel nog. Det är ändå bara 20 minut­er vi talar om.

Hur gör du?

Hur gör du för att fokusera länge på din vik­ti­gaste uppgift? Berät­ta för mig!

(Det är lätt att förledas att tro att god struk­tur kom­mer av att man är sträng och prin­cip­fast mot sig själv. Så är det inte. Bygg en struk­tur som är lätt att föl­ja utan att du behöver ta till hård dis­ci­plin. )

En ung man i grön polotröja står på en tunnelbanevagn i rörelse och läser på en telefon. På huvudet har han en grön mössa och svarta, stora hörlurar.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Jag vill ha mer