Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 apr.

Skärp dig inte!


Datum: 2015-04-15 12:00

Så vad kan vi göra för att bibehål­la den goda struk­turen?”, frå­gade jag kurs­delt­a­gar­na. Dis­ci­plin. Vi får skär­pa oss, helt enkelt.”, blev svaret och de tyck­tes täm­li­gen eni­ga om det.

Helt enkelt? För mig är det helt svårt att bli dis­ci­plin­er­ad så där i ett nafs. Att döma av hur ofta jag hör andra säga till sig att skär­pa sig, om och om igen, är jag i gott säll­skap av många.

När jag säger till mig själv att skär­pa mig, tar jag emot det med sänkt huvud. Jag får en skarp till­sägelse av mig själv och inte blir jag särskilt motiver­ad till förän­dring av det.

Jag tror där­för inte på meto­den. Para­dox­alt nog är den skarpa upp­manin­gen för oty­dlig; lika oty­dlig som var bättre!”.

Val utan kval
Att vara dis­ci­plin­er­ad hand­lar om att i en val­si­t­u­a­tion väl­ja det alter­na­tiv som är det önskade, fram­för det vi spon­tant före­drar, som jag ser det. Dis­ci­plinen sätts på prov när vi har lika lätt att väl­ja endera av de två (eller flera) alter­na­tiv­en. Visst är det en grym sit­u­a­tion vi försät­ter oss i? Vi håller fram två sak­er och säger till oss att skär­pa oss och väl­ja det rätta.

Tänk om vi istäl­let skulle vara rik­tigt schyssta och göra det rät­ta valet så enkelt som möjligt att göra?

För att fören­kla valet kan vi:

 • ta bort valet helt 
 • göra det önskade alter­na­tivet mer lät­till­gäng­ligt och det fre­stande krång­li­gare att välja
 • göra det önskade mer attrak­tivt och det fre­stande min­dre så
 • vägle­da oss i valsituationen

Gör så här
Låt mig exem­pli­fiera hur jag menar.

 • Om du tänker att du behöver bli dis­ci­plin­er­ad för att mer säga nej till andra, till för­mån för dina egna uppgifter: Tydlig­gör vil­ka mål du har att nå i ditt arbete och sätt upp dem någon­stans där du lätt ser dem när du blir föres­la­gen att hjäl­pa till med något. Då avgör du lättare vil­ka uppgifter som är vik­ti­ga för att nå målen (och därmed högre pri­or­it­er­ade) och vil­ka som inte är det (med lägre prioritet).

  Gör rent av en pri­or­i­ter­ings­guide där du på för­hand lis­tar de typiskt vik­ti­ga uppgifter­na du har, sep­a­r­erat från andra uppgifter du ock­så gör då och då. Du vägled­er dig allt­så själv till rätt val.

  Hit­ta på tre sätt att säga när du får en frå­ga om hjälp från en kol­le­ga och du vill pri­or­it­era din uppgift först. Öva på att säga så till dess det sit­ter naturligt och du är bekväm med det. Du gör det önskade alter­na­tivet mer lät­till­gäng­ligt och inte så obe­hagligt (och ovant).

 • Om du tror du behöver skär­pa till dig för att ha dina att göra-uppgifter bara på det nya ställe du valt att arbe­ta med: Gör det svårt att nå de platser, verk­tyg, pro­gram, lap­par du skriv­it upp sak­er på tidi­gare och som du inte län­gre vill använ­da. Lägg till­ba­ka post it-block­et i kon­tors­ma­te­ri­alför­rådet, avin­stallera pro­gram­met, ta bort gen­vä­gen, lägg anteck­n­ings­block­et i bokhyl­lan bakom dig istäl­let för direkt i synfältet.

  Ha att göra-lis­tan öppen på datorn hela tiden, bara en fön­ster­skift­ning bort. Ten­der­ar du hellre göra en snabb anteck­n­ing i ett annat pro­gram (till exem­pel i en texte­d­i­tor), stäng det pro­gram­met så du slip­per frestas. Det du inte län­gre vill väl­ja, är nu krång­li­gare att välja.

 • Om du säger till dig på skarpen att nu job­ba på det där nya, struk­tur­erade sät­tet som struk­tören talar om: Konkre­tis­era vad det är du ska lyckas med.

  Bestäm dig för exakt vad du vill etablera som vana: en att göra-lista, med­vetet pri­or­it­era med hjälp av en metod, öka fram­förhåll­nin­gen på ej bråd­skande uppgifter, hål­la en önskad veck­o­rytm. Först nu har du valet dis­ci­plinen hand­lar om klart för dig och först nu kan du göra något för att under­lät­ta det.

  Lägg fram mate­ri­alet till den uppgift du tidi­gare skju­tit upp men som du vill job­ba med direkt i mor­gon bit­ti, så du inte frestas att bör­ja med något annat. Gör en par­al­lell kalen­der som rep­re­sen­ter­ar din önskade veck­o­rytm och ha den alltid tänd” i ditt dig­i­ta­la kalen­derverk­tyg. Ändra typ­snit­tet och färg­er­na på att göra-lis­tan, så den fall­er dig mer i smak­en. Eller, gör något helt annat som gör det rät­ta valet lättare.

Valt i förväg under­lät­tar valet i stunden
Om vi gör en konkret, fysisk förän­dring när det gäller våra verk­tyg istäl­let för att säga till oss på skarpen, behöver vi inte vara så strän­ga. Vi väl­jer mer med automatik det val vi i efter­hand önskade att vi valde. Det blir min­dre av dis­ci­plin och mer av avs­lapp­nat arbete i varda­gen. Vi lyckas hål­la de nya vanor vi vill anam­ma under län­gre tid.

Hur gör du?
Hur gör du för att göra på ett nytt sätt utan att behö­va bli mer dis­ci­plin­er­ad? Vi är alla nyfik­na på just dina erfaren­heter. Berätta!