Skärp dig inte! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 apr.

Skärp dig inte!


Datum: 2015-04-15 12:00

Så vad kan vi göra för att bibehål­la den goda struk­turen?”, frå­gade jag kurs­delt­a­gar­na. Dis­ci­plin. Vi får skär­pa oss, helt enkelt.”, blev svaret och de tyck­tes täm­li­gen eni­ga om det.

Helt enkelt? För mig är det helt svårt att bli dis­ci­plin­er­ad så där i ett nafs. Att döma av hur ofta jag hör andra säga till sig att skär­pa sig, om och om igen, är jag i gott säll­skap av många.

När jag säger till mig själv att skär­pa mig, tar jag emot det med sänkt huvud. Jag får en skarp till­sägelse av mig själv och inte blir jag särskilt motiver­ad till förän­dring av det.

Jag tror där­för inte på meto­den. Para­dox­alt nog är den skarpa upp­manin­gen för oty­dlig; lika oty­dlig som var bättre!”.

Val utan kval
Att vara dis­ci­plin­er­ad hand­lar om att i en val­si­t­u­a­tion väl­ja det alter­na­tiv som är det önskade, fram­för det vi spon­tant före­drar, som jag ser det. Dis­ci­plinen sätts på prov när vi har lika lätt att väl­ja endera av de två (eller flera) alter­na­tiv­en. Visst är det en grym sit­u­a­tion vi försät­ter oss i? Vi håller fram två sak­er och säger till oss att skär­pa oss och väl­ja det rätta.

Tänk om vi istäl­let skulle vara rik­tigt schyssta och göra det rät­ta valet så enkelt som möjligt att göra?

För att fören­kla valet kan vi:

 • ta bort valet helt 
 • göra det önskade alter­na­tivet mer lät­till­gäng­ligt och det fre­stande krång­li­gare att välja
 • göra det önskade mer attrak­tivt och det fre­stande min­dre så
 • vägle­da oss i valsituationen

Gör så här
Låt mig exem­pli­fiera hur jag menar.

 • Om du tänker att du behöver bli dis­ci­plin­er­ad för att mer säga nej till andra, till för­mån för dina egna uppgifter: Tydlig­gör vil­ka mål du har att nå i ditt arbete och sätt upp dem någon­stans där du lätt ser dem när du blir föres­la­gen att hjäl­pa till med något. Då avgör du lättare vil­ka uppgifter som är vik­ti­ga för att nå målen (och därmed högre pri­or­it­er­ade) och vil­ka som inte är det (med lägre prioritet).

  Gör rent av en pri­or­i­ter­ings­guide där du på för­hand lis­tar de typiskt vik­ti­ga uppgifter­na du har, sep­a­r­erat från andra uppgifter du ock­så gör då och då. Du vägled­er dig allt­så själv till rätt val.

  Hit­ta på tre sätt att säga när du får en frå­ga om hjälp från en kol­le­ga och du vill pri­or­it­era din uppgift först. Öva på att säga så till dess det sit­ter naturligt och du är bekväm med det. Du gör det önskade alter­na­tivet mer lät­till­gäng­ligt och inte så obe­hagligt (och ovant).

 • Om du tror du behöver skär­pa till dig för att ha dina att göra-uppgifter bara på det nya ställe du valt att arbe­ta med: Gör det svårt att nå de platser, verk­tyg, pro­gram, lap­par du skriv­it upp sak­er på tidi­gare och som du inte län­gre vill använ­da. Lägg till­ba­ka post it-block­et i kon­tors­ma­te­ri­alför­rådet, avin­stallera pro­gram­met, ta bort gen­vä­gen, lägg anteck­n­ings­block­et i bokhyl­lan bakom dig istäl­let för direkt i synfältet.

  Ha att göra-lis­tan öppen på datorn hela tiden, bara en fön­ster­skift­ning bort. Ten­der­ar du hellre göra en snabb anteck­n­ing i ett annat pro­gram (till exem­pel i en texte­d­i­tor), stäng det pro­gram­met så du slip­per frestas. Det du inte län­gre vill väl­ja, är nu krång­li­gare att välja.

 • Om du säger till dig på skarpen att nu job­ba på det där nya, struk­tur­erade sät­tet som struk­tören talar om: Konkre­tis­era vad det är du ska lyckas med.

  Bestäm dig för exakt vad du vill etablera som vana: en att göra-lista, med­vetet pri­or­it­era med hjälp av en metod, öka fram­förhåll­nin­gen på ej bråd­skande uppgifter, hål­la en önskad veck­o­rytm. Först nu har du valet dis­ci­plinen hand­lar om klart för dig och först nu kan du göra något för att under­lät­ta det.

  Lägg fram mate­ri­alet till den uppgift du tidi­gare skju­tit upp men som du vill job­ba med direkt i mor­gon bit­ti, så du inte frestas att bör­ja med något annat. Gör en par­al­lell kalen­der som rep­re­sen­ter­ar din önskade veck­o­rytm och ha den alltid tänd” i ditt dig­i­ta­la kalen­derverk­tyg. Ändra typ­snit­tet och färg­er­na på att göra-lis­tan, så den fall­er dig mer i smak­en. Eller, gör något helt annat som gör det rät­ta valet lättare.

Valt i förväg under­lät­tar valet i stunden
Om vi gör en konkret, fysisk förän­dring när det gäller våra verk­tyg istäl­let för att säga till oss på skarpen, behöver vi inte vara så strän­ga. Vi väl­jer mer med automatik det val vi i efter­hand önskade att vi valde. Det blir min­dre av dis­ci­plin och mer av avs­lapp­nat arbete i varda­gen. Vi lyckas hål­la de nya vanor vi vill anam­ma under län­gre tid.

Hur gör du?
Hur gör du för att göra på ett nytt sätt utan att behö­va bli mer dis­ci­plin­er­ad? Vi är alla nyfik­na på just dina erfaren­heter. Berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.