Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 dec.

Tre utomordentliga webbtjänster för listor


Datum: 2015-12-01 13:44

Om du är en av oss vars arbetsvardag blir allt­mer dig­i­tal, tyck­er jag att du ock­så ska ha en dig­i­tal att göra-lista.

Naturligtvis kan man arbe­ta lika struk­tur­erat med lap­par och pap­per, men det dig­i­ta­la for­matet gör det lättare för oss att ha alla våra att göra-uppgifter på ett och sam­ma ställe, utan att behö­va se dem alla hela tiden. Vi sorter­ar lätt fram det som är aktuellt att arbe­ta med just nu och vi slip­per dis­tra­heras av allt annat. Sam­ma lista är upp­dat­er­ad över­allt, om vi så sit­ter vid datorn, är på språng med tele­fo­nen eller log­gar in via inter­net­browsern i någon annans dator.

Mailar du i Out­look, är Uppgifter/­Tasks-funk­tio­nen där att före­dra, men använ­der du istäl­let till exem­pel Gmail, är det väl värt att tes­ta en list-webbtjänst istäl­let. Sådana finns det som bekant en upp­sjö av och det kom­mer nya ideli­gen, men den senaste tiden har tre tjän­ster för mig stuck­it ut och bliv­it de jag rek­om­mender­ar andra all­ra mest.

Välj och vraka
Vil­ka? Jo, låt mig här pre­sen­tera de tre webbtjän­ster för att göra-lis­tor som jag just nu, i mars 2014, tyck­er är de all­ra bästa.

  • Wun​derlist​.com är lätt att kom­ma igång med och har de vik­ti­gaste funk­tion­er­na för en att göra-lista. Du ska­par ditt kon­to gratis i inter­net­browsern och arbe­tar sedan med lis­tan i din tele­fon (iPhone & Android), din iPad och din dator offline (OS X & Windows).

    Istäl­let för att mark­era ett mail som oläst för att göra något med det senare, mailar du det till Wun­derlist och ska­par där en att göra-uppgift som rep­re­sen­ter­ar det du ska göra. Med #hash­tag­gar sök­er du snabbt och lätt fram uppgifter, oavsett vilket pro­jekt eller vilken under­lista de lig­ger på. Pris: gratis i grundutförande.

  • Todoist​.com har mån­ga av de funk­tion­er Wun­derlist har — och fler där­till. Där Wun­derlist är färggrann är Todoist avskalat tom och därigenom fri från onödi­ga dis­trak­tion­er. Ock­så till Todoist mailar du mail som uppgifter och du läg­ger lätt upp de pro­jekt dina att göra-uppgifter är delar av, så du får en god över­sikt över alla dina åtaganden.

    Vill du använ­da Todoist trots att du mailar i Out­look, finns en ele­gant plu­g­in som ger dig Todoist-vy på plats inne i Out­look. Ock­så du som har Gmail kan installera en plu­g­in och därigenom ha lätt åtkomst till din att göra-lista när du mailar. Todoist finns för Android, iPhone, iPad, OS X och Win­dows ock­så den. Pris: gratis i grundutförande.

  • Trel​lo​.com skil­jer sig åtskil­ligt från de andra två ovan. Istäl­let för en lista, kan vi betrak­ta Trel­lo som en white­board-tavla med post it-lap­par, fast dig­i­talt. Du kan ha flera tavlor om du vill. Var­je att göra-uppgift är en egen dig­i­tal post it-lapp som du kan plac­era i oli­ka kolum­n­er (så kallade lists”) på en tavla. Det är täm­li­gen fritt vad du låter kolum­n­er­na rep­re­sen­tera. Du kan till exem­pel ha en upp­sät­tning tavlor som huser­ar var sitt pro­jekt och på var­je tavla läg­ga upp tre kolum­n­er, kallade Vilande”, Akti­va” och Avs­lu­tade” och låta post it-lap­par­na van­dra från vän­ster till höger allt efter­som du bör­jar arbe­ta med uppgifter­na och blir klar med dem.

    Eller, ha bara en tavla och låt kolum­n­er­na vara dina oli­ka pro­jekt, inuti vil­ka du läg­ger att göra-uppgifter­na i pro­jek­tet, kat­e­goris­er­ade efter karak­tär om du vill. När något är klart, arkiver­ar du uppgiften (post it-lap­pen) helt enkelt. Jag upplever att Trel­lo kan ge bät­tre överblick över alla uppgifter jäm­fört med de andra två, eller åtmin­stone överblick på ett helt annat sätt, som kanske till­ta­lar just dig mer. Här får du en god över­sikt över alla sto­ra uppgifter och pro­jekt, sam­tidigt som du ser de ingående att göra-uppgifter­na — allt i ett verk­tyg. Ock­så i Trel­lo kan du fil­tr­era uppgifter­na så du ser de som för­fall­er idag, de som du ska göra i viss kon­text, et c. Trel­lo finns för iPhone och Android, föru­tom webb-tjän­sten. Pris: gratis i grundutförande.

Kort sagt: de är alla uto­mor­dentli­ga, men på oli­ka sätt. Lite grand som var och en av oss.

Gör så här
Väck­te något av dessa tre verk­tyg ditt intresse? Är du inte alltigenom nöjd med det listverk­tyg du använ­der idag? Tes­ta då någon av tjän­ster­na eller alla tre. De är gratis, så det enda det kostar dig är tid.

Ett verk­tyg för just dig
Om du sök­er dig fram till ett att göra-listverk­tyg som verk­li­gen pas­sar dig och din sit­u­a­tion kom­mer du att använ­da det mer än annars. Risken min­skar att du på nytt sprid­er noteringar om det du har att göra på mån­ga oli­ka ställen och du lyckas hål­la dig till en enda att göra-lista, vilket ger dig utmärkt överblick över det du har att göra.

Vad använ­der du?
Har du dina att göra-uppgifter i en helt annan tjänst? Kanske är det en tjänst jag inte ännu kän­ner till, för det finns ju så mån­ga. Tip­sa gär­na mig och andra läsare, så ska även vi tes­ta den.