Tre utomordentliga webbtjänster för listor | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 dec.

Tre utomordentliga webbtjänster för listor


Datum: 2015-12-01 13:44

Om du är en av oss vars arbetsvardag blir allt­mer dig­i­tal, tyck­er jag att du ock­så ska ha en dig­i­tal att göra-lista.

Naturligtvis kan man arbe­ta lika struk­tur­erat med lap­par och pap­per, men det dig­i­ta­la for­matet gör det lättare för oss att ha alla våra att göra-uppgifter på ett och sam­ma ställe, utan att behö­va se dem alla hela tiden. Vi sorter­ar lätt fram det som är aktuellt att arbe­ta med just nu och vi slip­per dis­tra­heras av allt annat. Sam­ma lista är upp­dat­er­ad över­allt, om vi så sit­ter vid datorn, är på språng med tele­fo­nen eller log­gar in via inter­net­browsern i någon annans dator.

Mailar du i Out­look, är Uppgifter/­Tasks-funk­tio­nen där att före­dra, men använ­der du istäl­let till exem­pel Gmail, är det väl värt att tes­ta en list-webbtjänst istäl­let. Sådana finns det som bekant en upp­sjö av och det kom­mer nya ideli­gen, men den senaste tiden har tre tjän­ster för mig stuck­it ut och bliv­it de jag rek­om­mender­ar andra all­ra mest.

Välj och vraka
Vil­ka? Jo, låt mig här pre­sen­tera de tre webbtjän­ster för att göra-lis­tor som jag just nu, i mars 2014, tyck­er är de all­ra bästa.

  • Wun​derlist​.com är lätt att kom­ma igång med och har de vik­ti­gaste funk­tion­er­na för en att göra-lista. Du ska­par ditt kon­to gratis i inter­net­browsern och arbe­tar sedan med lis­tan i din tele­fon (iPhone & Android), din iPad och din dator offline (OS X & Windows).

    Istäl­let för att mark­era ett mail som oläst för att göra något med det senare, mailar du det till Wun­derlist och ska­par där en att göra-uppgift som rep­re­sen­ter­ar det du ska göra. Med #hash­tag­gar sök­er du snabbt och lätt fram uppgifter, oavsett vilket pro­jekt eller vilken under­lista de lig­ger på. Pris: gratis i grundutförande.

  • Todoist​.com har mån­ga av de funk­tion­er Wun­derlist har — och fler där­till. Där Wun­derlist är färggrann är Todoist avskalat tom och därigenom fri från onödi­ga dis­trak­tion­er. Ock­så till Todoist mailar du mail som uppgifter och du läg­ger lätt upp de pro­jekt dina att göra-uppgifter är delar av, så du får en god över­sikt över alla dina åtaganden.

    Vill du använ­da Todoist trots att du mailar i Out­look, finns en ele­gant plu­g­in som ger dig Todoist-vy på plats inne i Out­look. Ock­så du som har Gmail kan installera en plu­g­in och därigenom ha lätt åtkomst till din att göra-lista när du mailar. Todoist finns för Android, iPhone, iPad, OS X och Win­dows ock­så den. Pris: gratis i grundutförande.

  • Trel​lo​.com skil­jer sig åtskil­ligt från de andra två ovan. Istäl­let för en lista, kan vi betrak­ta Trel­lo som en white­board-tavla med post it-lap­par, fast dig­i­talt. Du kan ha flera tavlor om du vill. Var­je att göra-uppgift är en egen dig­i­tal post it-lapp som du kan plac­era i oli­ka kolum­n­er (så kallade lists”) på en tavla. Det är täm­li­gen fritt vad du låter kolum­n­er­na rep­re­sen­tera. Du kan till exem­pel ha en upp­sät­tning tavlor som huser­ar var sitt pro­jekt och på var­je tavla läg­ga upp tre kolum­n­er, kallade Vilande”, Akti­va” och Avs­lu­tade” och låta post it-lap­par­na van­dra från vän­ster till höger allt efter­som du bör­jar arbe­ta med uppgifter­na och blir klar med dem.

    Eller, ha bara en tavla och låt kolum­n­er­na vara dina oli­ka pro­jekt, inuti vil­ka du läg­ger att göra-uppgifter­na i pro­jek­tet, kat­e­goris­er­ade efter karak­tär om du vill. När något är klart, arkiver­ar du uppgiften (post it-lap­pen) helt enkelt. Jag upplever att Trel­lo kan ge bät­tre överblick över alla uppgifter jäm­fört med de andra två, eller åtmin­stone överblick på ett helt annat sätt, som kanske till­ta­lar just dig mer. Här får du en god över­sikt över alla sto­ra uppgifter och pro­jekt, sam­tidigt som du ser de ingående att göra-uppgifter­na — allt i ett verk­tyg. Ock­så i Trel­lo kan du fil­tr­era uppgifter­na så du ser de som för­fall­er idag, de som du ska göra i viss kon­text, et c. Trel­lo finns för iPhone och Android, föru­tom webb-tjän­sten. Pris: gratis i grundutförande.

Kort sagt: de är alla uto­mor­dentli­ga, men på oli­ka sätt. Lite grand som var och en av oss.

Gör så här
Väck­te något av dessa tre verk­tyg ditt intresse? Är du inte alltigenom nöjd med det listverk­tyg du använ­der idag? Tes­ta då någon av tjän­ster­na eller alla tre. De är gratis, så det enda det kostar dig är tid.

Ett verk­tyg för just dig
Om du sök­er dig fram till ett att göra-listverk­tyg som verk­li­gen pas­sar dig och din sit­u­a­tion kom­mer du att använ­da det mer än annars. Risken min­skar att du på nytt sprid­er noteringar om det du har att göra på mån­ga oli­ka ställen och du lyckas hål­la dig till en enda att göra-lista, vilket ger dig utmärkt överblick över det du har att göra.

Vad använ­der du?
Har du dina att göra-uppgifter i en helt annan tjänst? Kanske är det en tjänst jag inte ännu kän­ner till, för det finns ju så mån­ga. Tip­sa gär­na mig och andra läsare, så ska även vi tes­ta den.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.