Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 okt.

Tre knep för att komma i tid


Datum: 2023-10-19 13:00
En blond kvinna i ljust blågrå blus går snabbt förbi stora fönster (kanske på en flygplats?). I höger hand håller hon en mugg hämtkaffe och i vänster ett pass. Hon tittar hastigt på sitt armbandsur. Kommer hon att hinna?

I var mans hand finns idag en tele­fon och ur mån­gen mans mun yttras ofta orden Lite sen. Är där om 5. Sor­ry.”. Förr, när vi inte lika enkelt kunde med­dela oss till vem som helst var som helst, fick det till synes större kon­sekvenser att vi kom sent, för den vi skulle träf­fa kunde bli stående vän­tande i ovis­shet och duggregn. 

Idag är det lättare att tän­ka att det inte är så noga att vi kom­mer pré­cis på slaget, för vi kan ju alltid läm­na besked om ETA” (vilket allt­så står för Esti­mat­ed Time of Arrival”) när det bör­jar bli dags.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Det oförutsed­da vi kunde gis­sa oss till

Men, den som ofta har förhåll­ningssät­tet att det ord­nar sig” har märkt att vägen till mötet inte alltid blir som man tänkt sig, utan det dyk­er upp sak­er som sät­ter käp­par i hjulet för vår fram­fart. Vi kom­mer på en sak som vi måste fixa först, nu! Någon stop­par oss i kor­ri­doren och ska bara ta en sak när du ändå är här”. 

Helt plöt­sligt blir det trafik när mån­ga andra ska åt pré­cis sam­ma håll som du! Vi blir förse­nade, det blir stres­sigt, vi kom­mer sent fram, vi får kli­va in mitt i mötet, vi ber om ursäkt, vi mis­sade bör­jan, vi ställer en frå­ga som besva­rades innan vi kom, vi får en blick som är allt annat än varm.

Tänk efter i god tid före

Visst är det väl ändå skönare att vara i tid än för sen? Så, vad kan vi göra när det så ofta dyk­er upp oförutsed­da sak­er som ställer till det? Vill vi und­vi­ka att dessa små tuvor stjälper de sto­ra lass vi kan väl­ja att betrak­ta oss som, gör vi bäst i att öka vår fram­förhåll­ning. När vi väl är sena är det inte myck­et annat vi kan göra än att springa, men tar vi för vana att göra någon eller ett par sak­er som ökar vår fram­förhåll­ning regel­bun­det, kom­mer dessa ofriv­il­li­ga språng­marsch­er bli myck­et färre.

Gör så här

Här är tre vanor vi kan anam­ma för att lättare kom­ma i tid.

  • Tit­ta på mor­gonda­gens schema kvällen innan. Bör­jar dagen den van­li­ga tiden eller har du ett extra­ordinärt mor­gon­möte som bokades in för flera veck­or sedan och som du i det när­maste glömt? Kom­mer det att vara kort om tid mel­lan två möten och behöver du där­för då vara extra upp­märk­sam på att du inte stan­nar till och småpratar med din käraste kol­le­ga när ni läm­nar det förs­ta mötet? Men, hur ska du kom­ma ihåg att tit­ta på mor­gonda­gens schema var­je kväll? Om du vill, etabler­ar du din vana genom att belö­na dig slump­mäs­sigt på ett sätt jag skriv­it om tidi­gare.
  • När du bokar in dina möten, boka ock­så in resti­den. I en del dig­i­ta­la kalen­drar kan du numera stäl­la in resti­den i själ­va boknin­gen, varpå ock­så den ritas in i kalen­dern. Alter­na­tivt läg­ger du en helt van­lig bokn­ing manuellt och låter den rep­re­sen­tera resti­den. Hur lång resti­den är kol­lar du lämpli­gen upp i en av alla kart­tjän­ster istäl­let för att gis­sa (åtmin­stone om du vet med dig att du lätt gis­sat fel tidi­gare). Själv använ­der jag just nu mest vägbeskrivn­ings­funk­tio­nen i Google Maps. Och, lägg på en stunds mar­gin­al dessu­tom, så är du på den säkrare sidan.
  • Ställ in att du vill ha en påmin­nelse inför mötet, men stäng av att påmin­nelsen sätts automa­tiskt på alla kalen­der­bokningar. Ju oftare du använ­der påmin­nelse­funk­tio­nen, desto min­dre kom­mer den att göra nyt­ta för dig. Om det slen­tri­an­mäs­sigt plin­gar och pop­par upp möte­spåmin­nelser inför allt du bokat in i kalen­dern, kom­mer du till slut av gam­mal vana anti­n­gen ignor­era sig­nalen eller snabbt klic­ka snooze” (eller motsvarande) och fort­sät­ta med det du höll på med. Och bli sen. Använd där­för påmin­nelse­funk­tio­nen sparsamt, så kom­mer den att bli din räd­dare i nöden.

En vun­nen min­ut nu, en ytterli­gare sedan

Anam­mar du någon av dessa tre vanor (eller alla) ökar du chansen att du kom­mer i tid ett snäpp. Läg­ger du till ytterli­gare något knep du själv kom­mer på efter ett tag, som att vanemäs­sigt dub­bla upp­skat­tad för­fly­t­tningstid om du betrak­tar dig som tid­sop­ti­mist, kom­mer du än mer säl­lan att behö­va springa sista biten fram till mötet. Struk­tur i arbetsvarda­gen för­bät­tras som bekant i små steg ofta och så ock­så när det gäller att kom­ma i tid.

Hur gör du då?

Vad är ditt bäs­ta trick för att alltid vara i god tid till dina möten? Berät­ta för mig!

(Har du för­resten sett det här tipset för då du inte hin­ner det du tänkt dig?)

Blond kvinna lyssnar på podcast i hörlurar medan hon pendlar till jobbet medelst buss.

Det finns mer sånt här


Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!