Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 okt.

Tre knep för att komma i tid


Datum: 2023-10-19 13:00
En blond kvinna i ljust blågrå blus går snabbt förbi stora fönster (kanske på en flygplats?). I höger hand håller hon en mugg hämtkaffe och i vänster ett pass. Hon tittar hastigt på sitt armbandsur. Kommer hon att hinna?

I var mans hand finns idag en tele­fon och ur mån­gen mans mun yttras ofta orden Lite sen. Är där om 5. Sor­ry.”. Förr, när vi inte lika enkelt kunde med­dela oss till vem som helst var som helst, fick det till synes större kon­sekvenser att vi kom sent, för den vi skulle träf­fa kunde bli stående vän­tande i ovis­shet och duggregn. 

Idag är det lättare att tän­ka att det inte är så noga att vi kom­mer pré­cis på slaget, för vi kan ju alltid läm­na besked om ETA” (vilket allt­så står för Esti­mat­ed Time of Arrival”) när det bör­jar bli dags.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Det oförutsed­da vi kunde gis­sa oss till

Men, den som ofta har förhåll­ningssät­tet att det ord­nar sig” har märkt att vägen till mötet inte alltid blir som man tänkt sig, utan det dyk­er upp sak­er som sät­ter käp­par i hjulet för vår fram­fart. Vi kom­mer på en sak som vi måste fixa först, nu! Någon stop­par oss i kor­ri­doren och ska bara ta en sak när du ändå är här”. 

Helt plöt­sligt blir det trafik när mån­ga andra ska åt pré­cis sam­ma håll som du! Vi blir förse­nade, det blir stres­sigt, vi kom­mer sent fram, vi får kli­va in mitt i mötet, vi ber om ursäkt, vi mis­sade bör­jan, vi ställer en frå­ga som besva­rades innan vi kom, vi får en blick som är allt annat än varm.

Tänk efter i god tid före

Visst är det väl ändå skönare att vara i tid än för sen? Så, vad kan vi göra när det så ofta dyk­er upp oförutsed­da sak­er som ställer till det? Vill vi und­vi­ka att dessa små tuvor stjälper de sto­ra lass vi kan väl­ja att betrak­ta oss som, gör vi bäst i att öka vår fram­förhåll­ning. När vi väl är sena är det inte myck­et annat vi kan göra än att springa, men tar vi för vana att göra någon eller ett par sak­er som ökar vår fram­förhåll­ning regel­bun­det, kom­mer dessa ofriv­il­li­ga språng­marsch­er bli myck­et färre.

Gör så här

Här är tre vanor vi kan anam­ma för att lättare kom­ma i tid.

  • Tit­ta på mor­gonda­gens schema kvällen innan. Bör­jar dagen den van­li­ga tiden eller har du ett extra­ordinärt mor­gon­möte som bokades in för flera veck­or sedan och som du i det när­maste glömt? Kom­mer det att vara kort om tid mel­lan två möten och behöver du där­för då vara extra upp­märk­sam på att du inte stan­nar till och småpratar med din käraste kol­le­ga när ni läm­nar det förs­ta mötet? Men, hur ska du kom­ma ihåg att tit­ta på mor­gonda­gens schema var­je kväll? Om du vill, etabler­ar du din vana genom att belö­na dig slump­mäs­sigt på ett sätt jag skriv­it om tidi­gare.
  • När du bokar in dina möten, boka ock­så in resti­den. I en del dig­i­ta­la kalen­drar kan du numera stäl­la in resti­den i själ­va boknin­gen, varpå ock­så den ritas in i kalen­dern. Alter­na­tivt läg­ger du en helt van­lig bokn­ing manuellt och låter den rep­re­sen­tera resti­den. Hur lång resti­den är kol­lar du lämpli­gen upp i en av alla kart­tjän­ster istäl­let för att gis­sa (åtmin­stone om du vet med dig att du lätt gis­sat fel tidi­gare). Själv använ­der jag just nu mest vägbeskrivn­ings­funk­tio­nen i Google Maps. Och, lägg på en stunds mar­gin­al dessu­tom, så är du på den säkrare sidan.
  • Ställ in att du vill ha en påmin­nelse inför mötet, men stäng av att påmin­nelsen sätts automa­tiskt på alla kalen­der­bokningar. Ju oftare du använ­der påmin­nelse­funk­tio­nen, desto min­dre kom­mer den att göra nyt­ta för dig. Om det slen­tri­an­mäs­sigt plin­gar och pop­par upp möte­spåmin­nelser inför allt du bokat in i kalen­dern, kom­mer du till slut av gam­mal vana anti­n­gen ignor­era sig­nalen eller snabbt klic­ka snooze” (eller motsvarande) och fort­sät­ta med det du höll på med. Och bli sen. Använd där­för påmin­nelse­funk­tio­nen sparsamt, så kom­mer den att bli din räd­dare i nöden.

En vun­nen min­ut nu, en ytterli­gare sedan

Anam­mar du någon av dessa tre vanor (eller alla) ökar du chansen att du kom­mer i tid ett snäpp. Läg­ger du till ytterli­gare något knep du själv kom­mer på efter ett tag, som att vanemäs­sigt dub­bla upp­skat­tad för­fly­t­tningstid om du betrak­tar dig som tid­sop­ti­mist, kom­mer du än mer säl­lan att behö­va springa sista biten fram till mötet. Struk­tur i arbetsvarda­gen för­bät­tras som bekant i små steg ofta och så ock­så när det gäller att kom­ma i tid.

Hur gör du då?

Vad är ditt bäs­ta trick för att alltid vara i god tid till dina möten? Berät­ta för mig!

(Har du för­resten sett det här tipset för då du inte hin­ner det du tänkt dig?)

Det finns mer sånt här

Blond kvinna lyssnar på podcast i hörlurar medan hon pendlar till jobbet medelst buss.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!