Överraska dig själv och förbättra din struktur | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 feb.

Överraska dig själv och förbättra din struktur


Datum: 2022-02-09 15:51

Eri­ka mailade mig och tip­sade om ett avs­nitt av Tim­o­thy A. Pychyls pod­cast iPro­cras­ti­nate där en dok­torand beskriv­er hur hon på ett roligt och effek­tivt sätt får sak­er gjort med större lät­thet. Hennes metod inspir­erade mig och jag vill gär­na dela med mig av min vari­ant av den till dig.

Du som läs­er min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” vet att jag där under­stryk­er vik­ten av att belö­na oss ofta när vi trä­nar på det struk­tur­erade arbetssätt vi vill etablera som en vana. Ger vi oss tidigt och ofta belöningar, bibehåller vi lättare moti­va­tio­nen så länge som det behövs för att vanan ska sät­ta sig”.

Dok­toran­den i pod­cas­ten berät­tade om forskn­ing av Petry, Mar­tin, Cooney och Kran­zler som dessu­tom visat att vi blir än mer motiver­ade om vi inte vet vad belönin­gen är från gång till gång. När en grupp drog­beroende fick dra en lott” var­je gång de klarat ett drogtest och där vin­sten vari­er­ade mel­lan $1 och $100, var det nära fyra gånger så mån­ga som kla­rade hela behan­dling­spro­gram­met som vid en stan­dard­be­han­dling. Jag för­modar att en utlo­vad över­raskn­ing väck­er vår nyfiken­het mer än en känd belöning.

Sur­prise!
När du belö­nar dig själv för något du lyck­ats med under din struk­turträn­ing (fått ihop flera att göra-lis­tor till en, tömt inko­r­gen, satt en gräns för antal möten per dag eller någon av de 31 övningar­na i boken, för den delen), över­ras­ka dig så gör du lättare den goda struk­turen till en vana i vardagen.

Gör till exem­pel så här

  1. Bestäm dig för något du vill bli bät­tre på. Det kan till exem­pel vara att stän­ga om dig ett visst antal tim­mar per vec­ka eller göra mor­gonrutin var­je mor­gon eller pri­or­it­era mer med­vetet eller något helt annat.

  2. Hit­ta på vad du ska lyckas med för att få en belön­ing. Är det att ha gjort något var­je dag i en veckas tid? Tre gånger i rad? Tio gånger (även om det inte var­it i rad”)?

  3. Sätt ett mål på hur mån­ga gånger du ska ha lyck­ats för att du ska betrak­ta dig som färdig” med tränin­gen. Låt säga att du vill öva på att göra mor­gonrutin var­je mor­gon, att du får en belön­ing (för att du lyck­ats) var­je gång du gjort ruti­nen fem morgnar i rad och att du tänker att vanan är etabler­ad då du klarat det­ta tju­go gånger.

  4. Ta tju­go lap­par och skriv en belön­ing på var­je. På en lapp, skriv en rik­tigt stor, rejäl belön­ing som är värd myck­et för dig. På tre lap­par skriv några något min­dre belöningar, på fem lap­par några medel­sto­ra och på resten av lap­par­na små belöningar (men ändå frestande).

  5. Kny­ck­la ihop lap­par­na och lägg dem i en skål.

  6. Var­je gång du gör det du vill öva på (mor­gonruti­nen i vårt exem­pel), gör en noter­ing så du lätt håller räknin­gen på hur mån­ga du klarat. Är det fem morgnar i rad som gäller, låt till exem­pel en pos­ti­t­lapp rep­re­sen­tera aktuell vec­ka och skriv respek­tive dags beg­yn­nelse­bok­stav när du klarat mor­gonens bet­ing. Eller, använd anteck­n­ingsap­pen i din tele­fon om du vill notera digitalt.

  7. När du klarat nivån för belön­ing (till exem­pel fem morgnar i rad), dra en lapp ur skålen och ge dig den belön­ing som står på lappen.

  8. När skålen är tom och du fått alla belöningar, är vanan etabler­ad (om du haft rätt i din giss­ning på hur lång tid det skulle ta).

Spän­nande morot
Om du läg­ger till en över­raskn­ingsef­fekt till ditt belö­nande av dig för ditt goda arbetssätt, kom­mer vanor­na lättare att fäs­ta. Det blir ock­så roli­gare och mer spän­nande under tiden du övar.

Är du som jag, kom­mer du att kän­na dig ivrig att få se vad som står på näs­ta lapp du drar från skålen och den känslan av nyfiken­het kom­mer att vara avgörande för att du väl­jer rätt i den stund du pri­or­it­er­ar mel­lan att göra det du vill öva på och något annat som pockar på uppmärksamhet.

Hur gör du?
Vad skrev du på dina lap­par och hur ser din skål ut? Berät­ta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.