För dig som inte hinner det du tänkt dig | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 maj

För dig som inte hinner det du tänkt dig


Datum: 2012-05-16 12:00

Har du för vana att spräc­ka din dagsplanering?Har du på mor­gonen en tanke om vad du ska hin­na genom­föra under dagen; en tanke som vid lunch får dig att må tjyvtjockt av stress och som vid efter­mid­dagskaf­fet ter sig smått utopisk?Det är klart att det är en god sak att tro högt om sig själv och sin arbets­för­må­ga, men om kon­sekvensen av vår upp­skat­tning av vad vi hin­ner är att vi kän­ner oss besvikna och miss­modi­ga var­je kväll, gör det ingen glad och lycklig.Så, från idag, sänk ambitionerna.

Hjälp!

För en ambitiös (som under­teck­nad, t ex) kan det­ta låta skräm­mande. Men som tur är, är det inte frå­ga om att sän­ka ambi­tion­er­na när det gäller vad du tror dig om att klara av, vad du lev­er­erar för kvalitet, nivån på vad du kreer­ar eller din kom­pe­tens.Sänknin­gen avs­er bara hur mån­ga uppgifter du ska slut­föra på en dag.Låt oss dra oss till minnes det gam­la talesät­tet Den som gapar efter myck­et mis­ter ofta hela sty­ck­et”. Bor­tom dess täm­li­gen snus­för­nufti­ga ton, finns ett korn av vis­dom. Har vi för höga ambi­tion­er om vad vi ska hin­na, är risken stor att våra plan­er sprick­er och vi blir stres­sade över allt det vi inte hann. Ju mer stres­sade vi är, desto större är risken för mis­stag, för sänkt kvalitet i vårt arbete, för att vi glöm­mer något som slår till­ba­ka senare. Istäl­let för att göra en hand­full sak­er nog­grant och kor­rekt, gör vi en större mängd sak­er för snabbt och haf­sigt och vi får inte den effekt vi önskade med hela paketet uppgifter. 

Gör så här

  1. På mor­gonen, spal­ta upp de sak­er du behöver hin­na med idag. Som­li­ga gör det­ta genom att skri­va upp några nyck­elord för dessa att-göra-uppgifter på en sep­a­rat lapp, även om de har att-göra-lis­tan i dig­i­tal form. Andra använ­der en list-app eller ett att-göra-list-pro­gram där de stjärn­mark­er­ar de uppgifter som ska göras just idag, även om andra uppgifter ock­så redan förfallit.
  2. Klar? Bra. Skjut nu upp hälften av sak­er­na till senare, en annan dag. Halvera lis­tan genom att stry­ka uppgifter från dagslap­pen”, ta bort stjär­nan från uppgifter­na i app:en, el dyl.
    Tänker du nu Jamen, det är ju inte bara att skju­ta upp så lättvin­digt. Hade det var­it så enkelt, hade jag gjort det för länge sedan. Allt måste bli klart idag.”?
    OK, om vi antar att det är van­ligt, näs­tan en regel, att din dags­planer­ing sprick­er, kan vi redan nu acceptera att du inte kom­mer hin­na allt som måste bli klart idag. Bäst är väl ändå då att åtmin­stone med­vetet väl­ja vilken hälft du kom­mer att hin­na slut­föra och vilken som behöver delegeras eller hän­skju­tas till senare i veckan?
  3. Sätt igång att arbe­ta mot det­ta rim­li­gare, ned­ban­tade mål.
  4. Vis­ar det sig att du är färdig med ditt bet­ing innan dagens slut, ge dig en klapp på axeln och job­ba vidare, nöjd.
  5. Hin­ner du ändå inte det du före­satt dig, behöver du skära ner än mer imorgon.
  6. Om du upplever att du helt enkelt inte kan skju­ta upp något, är det en sig­nal om att du är för få. Du har för myck­et att göra, så du behöver hjälp av någon mer. Delegera uppgifter till dina kol­le­gor, köp tjän­ster utifrån eller ring ett rekry­ter­ings­före­tag och sätt igång en rekryteringsprocess.

Mist ej hela stycket

Gapar du efter min­dre, kan du vara mer nog­grann med det du väl­jer att göra. Det kan rent av vara så att ambi­tion­ssänknin­gen när det gäller arbetsmängd ska­par utrymme för en ambi­tion­shöjn­ing när det gäller arbetskvalitet.Då fler av dina dags­plan­er håller, kän­ner du dig för­mod­li­gen mer nöjd med vad du åstad­kom­mit, vilket gör det lättare att prestera än godare resul­tat framöver.

Hur gör du?

Hur gör du för att und­vi­ka att vara för ambitiös med vad du tror du kan hin­na på en dag? Skriv en kom­men­tar och berät­ta. Det är fler än du som tam­pas med det­ta problem.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.