Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 maj

För dig som inte hinner det du tänkt dig


Datum: 2012-05-16 12:00

Har du för vana att spräc­ka din dagsplanering?Har du på mor­gonen en tanke om vad du ska hin­na genom­föra under dagen; en tanke som vid lunch får dig att må tjyvtjockt av stress och som vid efter­mid­dagskaf­fet ter sig smått utopisk?Det är klart att det är en god sak att tro högt om sig själv och sin arbets­för­må­ga, men om kon­sekvensen av vår upp­skat­tning av vad vi hin­ner är att vi kän­ner oss besvikna och miss­modi­ga var­je kväll, gör det ingen glad och lycklig.Så, från idag, sänk ambitionerna.

Hjälp!

För en ambitiös (som under­teck­nad, t ex) kan det­ta låta skräm­mande. Men som tur är, är det inte frå­ga om att sän­ka ambi­tion­er­na när det gäller vad du tror dig om att klara av, vad du lev­er­erar för kvalitet, nivån på vad du kreer­ar eller din kom­pe­tens.Sänknin­gen avs­er bara hur mån­ga uppgifter du ska slut­föra på en dag.Låt oss dra oss till minnes det gam­la talesät­tet Den som gapar efter myck­et mis­ter ofta hela sty­ck­et”. Bor­tom dess täm­li­gen snus­för­nufti­ga ton, finns ett korn av vis­dom. Har vi för höga ambi­tion­er om vad vi ska hin­na, är risken stor att våra plan­er sprick­er och vi blir stres­sade över allt det vi inte hann. Ju mer stres­sade vi är, desto större är risken för mis­stag, för sänkt kvalitet i vårt arbete, för att vi glöm­mer något som slår till­ba­ka senare. Istäl­let för att göra en hand­full sak­er nog­grant och kor­rekt, gör vi en större mängd sak­er för snabbt och haf­sigt och vi får inte den effekt vi önskade med hela paketet uppgifter. 

Gör så här

  1. På mor­gonen, spal­ta upp de sak­er du behöver hin­na med idag. Som­li­ga gör det­ta genom att skri­va upp några nyck­elord för dessa att-göra-uppgifter på en sep­a­rat lapp, även om de har att-göra-lis­tan i dig­i­tal form. Andra använ­der en list-app eller ett att-göra-list-pro­gram där de stjärn­mark­er­ar de uppgifter som ska göras just idag, även om andra uppgifter ock­så redan förfallit.
  2. Klar? Bra. Skjut nu upp hälften av sak­er­na till senare, en annan dag. Halvera lis­tan genom att stry­ka uppgifter från dagslap­pen”, ta bort stjär­nan från uppgifter­na i app:en, el dyl.
    Tänker du nu Jamen, det är ju inte bara att skju­ta upp så lättvin­digt. Hade det var­it så enkelt, hade jag gjort det för länge sedan. Allt måste bli klart idag.”?
    OK, om vi antar att det är van­ligt, näs­tan en regel, att din dags­planer­ing sprick­er, kan vi redan nu acceptera att du inte kom­mer hin­na allt som måste bli klart idag. Bäst är väl ändå då att åtmin­stone med­vetet väl­ja vilken hälft du kom­mer att hin­na slut­föra och vilken som behöver delegeras eller hän­skju­tas till senare i veckan?
  3. Sätt igång att arbe­ta mot det­ta rim­li­gare, ned­ban­tade mål.
  4. Vis­ar det sig att du är färdig med ditt bet­ing innan dagens slut, ge dig en klapp på axeln och job­ba vidare, nöjd.
  5. Hin­ner du ändå inte det du före­satt dig, behöver du skära ner än mer imorgon.
  6. Om du upplever att du helt enkelt inte kan skju­ta upp något, är det en sig­nal om att du är för få. Du har för myck­et att göra, så du behöver hjälp av någon mer. Delegera uppgifter till dina kol­le­gor, köp tjän­ster utifrån eller ring ett rekry­ter­ings­före­tag och sätt igång en rekryteringsprocess.

Mist ej hela stycket

Gapar du efter min­dre, kan du vara mer nog­grann med det du väl­jer att göra. Det kan rent av vara så att ambi­tion­ssänknin­gen när det gäller arbetsmängd ska­par utrymme för en ambi­tion­shöjn­ing när det gäller arbetskvalitet.Då fler av dina dags­plan­er håller, kän­ner du dig för­mod­li­gen mer nöjd med vad du åstad­kom­mit, vilket gör det lättare att prestera än godare resul­tat framöver.

Hur gör du?

Hur gör du för att und­vi­ka att vara för ambitiös med vad du tror du kan hin­na på en dag? Skriv en kom­men­tar och berät­ta. Det är fler än du som tam­pas med det­ta problem.