Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 okt.

Ta bort det inaktuella - om det syns


Datum: 2023-10-31 09:00
Närbild på en synål i en höstack.

Visst är det skönt att få rätt sak server­at, pré­cis vid rätt tillfälle? När vi behöver något lig­ger det där, pré­cis fram­för oss, och vi har bara att ploc­ka det. Allt klaf­far, vi går från klarhet till klarhet, tar steg för steg i allde­les rätt rik­t­ning och vi arbe­tar med en uppgift i en skön, stadig rytm utan avbrott.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


En fil att finna

Det vi ofta behöver hit­ta är dig­i­ta­la doku­ment och fil­er. Vi har tidi­gare sparat dem enligt alla kon­stens regler så att de ska vara lät­ta att finna — av oss och av våra nuti­da och framti­da kol­le­gor. Vi har ska­p­at en särskild plats för allt mate­r­i­al som väx­er fram kring den där kun­den, det där pro­jek­tet, den där arbets­grup­pen. På ett dedik­er­at ställe läg­ger vi alla doku­ment av en viss sort som hand­lar om sam­ma tema.

En plats med allt möjligt

All­tefter­som tiden går, blir det fler fil­er och mer doku­ment. Vi utförde uppgiften på ett sätt förut och spa­rade doku­mentet som hör till där det ska lig­ga, men nu har vi ändrat rutin och gör på ett annat sätt och det nya doku­mentet som nu gäller läg­ger vi på sam­ma ställe, bred­vid det gam­la. Gan­s­ka snart har vi på sam­ma ställe dels det som gäller nu, dels inak­tuel­la fil­er som bara bliv­it kvar.

När vi då i full arbets­fart ska ploc­ka upp doku­mentet vi behöver, har vi plöt­sligt mån­ga att väl­ja bland och vi tvekar. Vilket var det senaste? Visst kan vi flit­igt ange ver­sion­snum­mer i doku­ment­nam­net — men, han­den på hjär­tat, hur ofta hit­tar vi i stun­den inte bara på något kreativt alter­na­tivt namn (“_AKTUELL”, DEN_HÄR_GÄLLER”) som ska dra vår upp­märk­samhet till det doku­ment som just då är exakt rätt?

Vi gis­sar fel, öpp­nar ett gam­malt, stänger ner, letar igen och tap­par tid. Vi ser en gam­mal ver­sion och kom­mer att tän­ka på något som hände för länge sedan, tap­par trå­den, dis­tra­heras och tap­par mer tid. Vi mis­star vi oss helt och och öpp­nar och redi­g­er­ar fel ver­sion. När vi senare öpp­nar den ver­sion som vi då är säkra på är den senaste, är ändrin­gen vi gjorde (i fel doku­ment) märk­ligt försvun­nen. Vi tap­par tid och ork på att behö­va göra om och vi undrar om det inte är något fel på den nya datorn ändå?

En käpp färre

Varken livet eller arbet­slivet ska så klart vara en jakt på minut­er och sekun­der, men visst finns det nog med käp­par som kan ham­na i våra hjul att vi inte behöver skaf­fa oss ytterli­gare? Låt oss ta bort det som är inak­tuellt så att det går snabbt och lätt att hit­ta det som är aktuellt. Det som är his­to­ria och som vi ändå vill ha kvar, ska såk­lart vara kvar (nam­n­givet på ett sätt så att det är tydligt vilken sta­tus det har), men det som inte län­gre har mening kan vi ta bort.

Gör så här

Om det­ta resone­mang slår an en ton i dig, har du säk­ert redan kom­mit att tän­ka på ett ställe där du ofta väl­jer mel­lan ver­sion­er och där det känns som att det är rörigt” och om vilket du ofta tänker jag måste ren­sa upp där”. Nu är ett bra tillfälle att göra det.

Ta en kvart, bara. Tit­ta igenom stäl­let ifrå­ga och fly­t­ta eller ta bort åtmin­stone de nu inak­tuel­la dokumenten.

Du behöver inte ren­sa allt och ska­pa en bät­tre struk­tur i stort på stäl­let, utan tar du bara bort det inak­tuel­la (eller läg­ger i en under­mapp för de inak­tuel­la ver­sion­er­na), har du gjort doku­mentsökn­ingsmo­mentet åtmin­stone ett snäpp lättare.

Vill du, kan du härutöver bestäm­ma dig för att göra en snabbedömn­ing om något kan tas bort var­je gång när du är inne på ett ställe (en mapp någon­stans, till exem­pel) för att hit­ta något. Finns där något inak­tuellt som inte län­gre behövs, ta bort i ett nafs, så slip­per du avsät­ta särskild tid till enkom städning.

Fart och fokus

Tar du bort sådant som inte län­gre är aktuellt och som inte har ett värde för framti­den, har du färre doku­ment och fil­er att väl­ja bland när du snabbt ska öpp­na det du behöver för stunden.

Du blir min­dre dis­tra­her­ad av att se oväsent­ligheter och kan hål­la farten uppe såväl som fokus på den uppgift som du nu vill få gjort fort.

Hur gör du?

Hur gör du för att hål­la ord­ning på de ställen där du lagrar doku­ment? Berät­ta för mig!

(För­resten, har du gjort en dig­i­ta­la-doku­ment-kar­ta för att hit­ta ännu lättare?)

Du kan få mer!

En medelålders man med lockigt, brunt hår och skägg springer i ett vackert landskap en solig morgon under det att han lyssnar på en podcast.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!