Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 nov.

Skriv omgående upp det du inte gör omedelbart


Datum: 2023-11-13 09:00
En hand skriver på ett linjerat skrivblock med en penna, med ett tangentbord och en datormus i bakgrunden.

När skriv­er du din att göra-lista? Det är en frå­ga jag får ibland. För den som är van vid veck­olis­tor och vid att skri­va lista för vad som ska hin­nas med näs­ta dag, lig­ger den nära till hands. För en del av oss har list­skri­van­det funk­tio­nen att läg­ga pla­nen över vad som ska hin­nas med den när­maste tiden — en plan som ofel­bart sprick­er, efter­som det dyk­er upp” sak­er hela tiden, som mail, oförutsed­da tele­fon­sam­tal, omplaner­ingar och annat.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Mitt svar är där­för när som helst” eller hela tiden”. När som helst som jag kom­mer på eller får till mig en ny att göra-uppgift som jag inte gör med en gång, skriv­er jag den till min lista — oavsett var jag är eller när. Hela tiden under dagen, snarare än vid ett särskilt tillfälle, skriv­er jag sak­er till lis­tan jag kom­mer på.

Omplan­era istäl­let för att planera

Några av uppgifter­na har en för­fal­lodag, andra har det inte. Plan­läg­gnin­gen står lis­tan för själv genom att den vis­ar mig vad jag har att göra i för­fal­lo­da­tu­mord­ning (om jag vill det) närhelst jag öpp­nar den. Snarare än att jag planer­ar vad jag ska göra den kom­mande dagen, ägnar jag mig åt ständig och snabb omplaner­ing all­tefter­som sak­er” dyk­er upp som jag behöver förhål­la mig till. 

Någon gång i veck­an tit­tar jag bakåt och framåt i kalen­dern och i lis­tan för att fån­ga upp efter­slän­trande uppgifter från dagar­na som passer­at och göra mig beredd på vad som ska hän­da de när­maste veck­o­r­na. På så vis får jag ett större per­spek­tiv på det jag gör i stun­den och ser till att jag dels inte mis­sar något, dels håller god fram­förhåll­ning med det som ska komma.

Skriv det ogjor­da en enda gång

Vit­sen med att arbe­ta på det här sät­tet är att vi inte behöver läg­ga onödigt arbete på att plan­era tid — planer­ingar som ändå kom­mer att behö­va göras om. Vi slip­per att flera gånger skri­va om noterin­gen om sam­ma sak vi ska göra, utan istäl­let skriv­er vi det en enda gång och stu­var bara om ord­nin­gen bland uppgifter­na vi skriv­it när något oförut­sett hän­der. Skulle vi skriv­it lis­tan med jäm­na mel­lan­rum istäl­let för direkt skulle vi ock­så ha två par­al­lel­la lis­tor — en rik­tig” lista och en bestående av allt vi har i bakhu­vudet som vi snart ska skri­va till den rik­ti­ga listan.

Gör så här

Om du gör på ett annat sätt än jag idag och vill tes­ta hur mitt arbetssätt skulle fungera för dig, byg­ger det egentli­gen bara på en enda sak: Du behöver ha din att göra-lista till hands så stor del av tiden som möjligt.

Ta en titt på var du har din att göra-lista (dig­i­talt eller fysiskt) där och när du arbe­tar. Är den nära nog så att du snabbt kan skri­va till en uppgift så fort du kom­mer på den, även om du då håller på med något annat? Kanske kan du hit­ta ett sätt att fly­t­ta att göra-lis­tan när­mare dig, så att du kan notera på den direkt som du får något att göra och du inte gör det direkt.

Om du inte kan ha den med dig hela tiden, kan du kom­ma på ett säk­ert sätt att skri­va ned något så länge” så att den ned­skriv­na uppgiften inte glöms kvar eller försvin­ner? Kan du göra det genom att maila dig själv eller ha ett självk­lart ställe där du läg­ger så länge”-lappen som du töm­mer var­je dag och fyller på din lista?

Mer gjort, min­dre glömt

Om du skriv­er dina att göra-uppgifter så fort de kom­mer till dig istäl­let för att skri­va näs­ta dags eller veckas lista med jäm­na mel­lan­rum, kom­mer du att få mer tid till att göra uppgifter­na, efter­som du slip­per ägna dig åt planer­ing som ändå sprick­er. Efter­som du skriv­er upp direkt vad du inte gör med en gång, är risken min­dre att du glöm­mer sådant du lovat att göra jäm­fört med om du med jäm­na mel­lan­rum ska dra dig till minnes av vad du sagt att du ska fixa till per­son­er du träf­fat under dagen.

Hur gör du?

När skriv­er du din att göra-lista? Ja, vad hade var­it ditt svar på den frå­gan? Nu fick du den. Vill du dela med dig av ditt svar så skriv till mig!

(Men, var ska du ha själ­va lis­tan? Finns det några verk­tyg? Ja, jag har några favorit­er du kan väl­ja bland.)

Du kan få mer!

Ung kvinna i blå denim-skjorta och svartbågade glasögon sitter vid ett bord och läser på en läsplatta.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!