Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 maj

Skriv kortare mail


Datum: 2024-05-28 15:06
En delvis öppnad matrjosjkadocka med en mindre docka inuti visas mot en vit bakgrund.

Mike David­son blev till slut less på mail. Han fick mån­ga och hanteran­det av dem tog mer arbet­stid än han ville läg­ga. Han hade i och för sig inget emot mail som kom­mu­nika­tions­for­mat i sig, för det har sina förtjän­ster. Men, måste de äta så myck­et tid?

Han gav sig själv en utman­ing: från och med nu skulle han skri­va kortare mail. Var­je mail skulle innefat­ta fem meningar eller färre. Som stöd i det­ta till­t­ag ska­pade han den pyt­telil­la sajten five​.sen​tenc​.es, där han förk­larar vad han bestämt sig för och som han kunde län­ka till i det fall att någon mail­mot­ta­gare undrar var­för han är så kort i tonen (“Var det nå’t jag sa’? På något sätt jag va’?”).


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Jag, kanske du?

Mikes idé lockar mig — dels för att jag ägnar myck­et tid till att svara på mail, dels för att jag är med­veten om att jag under­stun­dom skriv­er mer omfat­tande än jag skulle behö­va. Där­för är mina mail nu kortare än de var­it förut — inte alltid prompt max fem meningar (för vem vill vara dog­ma­tisk?), men jag sik­tar på unge­fär den där längden.

Gör så här

Om du kän­ner igen dig i att hanteran­det av dina mail tar mer tid än du skulle öns­ka, gör så här:

  1. Bestäm dig ock­så du för att hål­la dina mail korta(re).
  2. Sätt en max­gräns för deras längd. Mike sik­tade på fem meningar, men för de radikala ska­pade han ock­så sajter­na two​.sen​tenc​.es och three​.sen​tenc​.es.
  3. Om du vill, lägg in länken till någon av sentenc.es-sajterna i din mailsig­natur som en förk­lar­ing till det kor­ta for­muleran­det (jag väl­jer att inte göra det, dock).
  4. Tes­ta att sik­ta på max­an­talet meningar en vec­ka och utvärdera när du får näs­ta Klart-mail från mig, det vill säga om just en vecka.

För egen del kom­mer jag inte att för all framtid skri­va kor­ta mail, för ibland njuter jag verk­li­gen av att läg­ga ut tex­ten. Till exem­pel svarar jag ofta långt på de mail jag får från lyssnare och läsare, för att vara utförlig då, när jag delar med mig av knep och tips, tyck­er jag är viktigt.

Men, just nu och i stun­der som den­na, då jag har ett extra inten­sivt rese- och föreläsandeschema, är det­ta en utman­ing jag tar till för mig själv, för att göra min till­varo ett snäpp lättare.

Min­dre mai­lande, mer möjligheter

Om du skriv­er kortare mail tar ditt mai­lande min­dre tid än annars. Du får iväg mailen fort­are och du får mer tid till de uppgifter som inte hand­lar om att maila.

Hur gör du?

Hur gör du för att fören­kla och effek­tivis­era ditt mai­lande? Har du något trick, något knep eller någon tum­regel? Då får du gär­na dela med dig till mig.

(För­resten, det är väldigt fören­k­lande att skri­va utförli­ga ären­der­ad­er när du mejlar!)


Du kan få mer!

En ung kvinna sitter på en bänk på en charmig europeisk gata och använder sin smartphone.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!