Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 maj

De får avgöra saken i Fight Club


Datum: 2024-05-30 11:33
Händer inslagna i boxningsbandage är knutna tillsammans mot en mörk bakgrund.

För en dryg vec­ka sedan hände det igen, det där som gör mitt arbete ständigt berikande — att någon berät­tar för mig om ett bril­jan­ta knep.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Halvvägs igenom en av mina öpp­na kurs­er i Stock­holm kom Annette fram till mig och sade:

Jag måste dela med mig av en sak. För några år sedan hade jag ett jobb där jag skulle utföra uppgifter för en hand­full oli­ka chefer. De bad mig alla om att hjäl­pa dem med sak­er och de tyck­te alla att deras sak hade högs­ta pri­or­itet. Vad jag än gjorde, tyck­te någon (eller några) att jag bor­de gjort något annat istäl­let. Det var ett ständigt jagande och tjatande — fast jag job­bade inten­sivt för att lev­er­era allt jag ombetts göra.”

Kän­ner du igen dig?

Det här kän­ner jag verk­li­gen igen från en hel del av de män­niskor jag möter och hjälper. Mån­ga är det som har mån­ga som vill att de gör mån­ga sak­er sam­tidigt först.

Lyft beslutet en nivå

Annette fort­sat­te: Så, då sade jag till dem: Ni får göra upp om det­ta i Fight Club!’. Fight Club var ett Excel-doku­ment jag hade gjort, där jag lade alla uppgifter jag ombads göra, i en lång lista. När jag skulle göra något, tog jag alltid den uppgift som låg överst i lis­tan. Jag lät chefer­na sinsemel­lan bestäm­ma vilken uppgift som skulle lig­ga överst.”

Om det blev handgemäng förtäl­jer inte his­to­rien, men visst var det här en smart lös­ning? När det inte fanns ett överen­skom­met, uppen­bart kri­teri­um för vilken uppgift som skulle göras först, skick­ade Annette upp beslutet om det­ta en vån­ing upp” i hier­arkin, för nog är det en del i ledarskapet att bistå de under­ställ­da medar­be­tar­na med pri­or­i­ter­ingsstöd i knivi­ga sit­u­a­tion­er. Dessu­tom var det där uppifrån” uppgifter­na kom från förs­ta början.

Gör så här

Kän­ner du igen dig i Annettes sit­u­a­tion och du tyck­er som jag att hennes lös­ning var ele­gant, gör din egen Fight Club.

  1. Välj först var klubben ska lig­ga. Det kan vara i ett kalkyl­blad, som Annette valde, eller i något annat sys­tem eller tjänst som dina upp­drags­gi­vare har till­gång till och där de kan rum­str­era om i ord­nin­gen. Kanske delar ni en lista i OneNote eller i ett lapp-på-tavla-lik­nande verk­tyg som Trel­lo eller Microsoft Planner?
  2. Lägg in lis­tan så som du upp­fat­tar att den ser ut nu, med den tur­ord­ning som gäller idag.
  3. Bjud in de överord­nade kol­le­gor som ger dig uppgifter och visa hur det är tänkt att gå till.
  4. Tes­ta ett par veck­or och utvärdera sedan. Är det något som kan för­fi­nas för att allt ska fly­ta bättre?

Inte län­gre ikläm

Om du gör en Fight Club-lik­nande lös­ning behöver du inte kom­ma ikläm när dina överord­nade konkur­rerar om din tid i sam­ma utsträck­n­ing som tidi­gare. Du sit­ter inte med det svåra pri­or­i­ter­ings­beslutet i knät, utan du kan istäl­let kon­cen­tr­era dig på att utföra de uppgifter du får med rik­tigt hög kvalitet (för det är väl det som är det väsentliga?).

Hur gör du?

Har du gjort någon lik­nande lös­ning eller har du löst ett sådant här prob­lem på ett helt annat, lika snit­sigt, sätt? Alla bra lös­ningar och idéer är välkom­na i ett mejl till mig!

(Kän­ner du till orsak­en till att du inte bör pri­or­it­era efter dead­line?)


Vill du ha mer?

En ung man i kostym sitter på en bänk på en pittoresk gata och använder sin smartphone.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!