Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 nov.

Sätt ut milstolpar fram till jul


Datum: 2023-11-07 10:00
En starkt vit obeliskliknande struktur utmärker sig mot en mörk, stormig himmel, med utsikt över en stig genom ett fält som leder till en avlägsen grupp av kala träd.

Nu tar det fart igen. Hösten är i full igång och rätt som det är står julen för dör­ren. För en del av oss brukar hös­tar­na gå i ett inten­sivt rasande tem­po. Oftare än vi önskar upp­täck­er vi att det redan är okto­ber, att dead­lin­eveck­an plöt­sligt är den efter den­na och att Lucia känns kom­ma extra tidigt i år.

Kort sagt är det i inten­si­va peri­oder lätt att det blir stres­sigt på slutet när något strax ska vara klart och att kvaliteten i det vi gör såväl som vår ork blir lidande.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Nu är läget rätt

Vill vi få bät­tre fram­förhåll­ning är här i bör­jan av en arbetspe­ri­od ett utmärkt tillfälle att hjäl­pa oss själ­va med det — åtmin­stone vad gäller de sak­er vi kan förut­spå ska hän­da den när­maste tiden.

Jag för­modar att ock­så du har en hand­full aktiviteter, hän­delser, för­fal­loda­gar, dead­lines i höst som stick­er ut” och som innebär något annat än vardagligt, ruti­nar­tat arbete. Det är sak­er som ska hän­da eller som ska vara klara en viss tid och som du behöver läg­ga extra kraft på. De står som mil­stol­par längs vägen mot jul.

I arbetsvarda­gens uppgift­brus där mån­ga små, snab­ba sak­er ska klaras av ofta, är det lätt hänt att vi gör de där extra­ordinära uppgifter­na sedan, efter det här bråd­skande som dök upp, för det är ju fort­farande långt kvar” — tills det inte län­gre är det.

Vad ska du passera?

Plac­era ut dina mil­stol­par fram till jul, så ger du dig själv bät­tre fram­förhåll­ning. Det­ta dels genom att du får en överblick över höstens hållpunk­ter (och förvå­nas min­dre av hur kort tid det plöt­sligt är kvar), dels genom att du åtmin­stone en gång i veck­an då kan definiera vil­ka uppgifter som ska göras härnäst i arbetet mot var och en av dem.

Gör så här

Vill du få bät­tre fram­förhåll­ning i höst, gör så här:

  1. Tit­ta igenom din kalen­der ända fram till jul.
  2. Notera det som är att betrak­ta som mil­stol­par (jag gjorde det som en lista i ett tomt doku­ment, för att göra det enkelt just nu).
  3. Om du inte redan gjort det, lägg in mil­stol­par­na som pro­jekt där du har din överblick över pro­jekt och sto­ra uppgifter.
  4. Lägg in det näs­ta steget på vart och ett av pro­jek­ten som en uppgift på din att göra-lista
  5. Lägg in alla andra steg du kom­mer på, det vill säga vad du spon­tant kom­mer på behöver göras. Du behöver inte sät­ta för­fal­lo­da­tum på dem om du inte vill eller vet exakt när de ska vara klara, men om du ändå vet med säk­er­het vad som ska göras, kan du lika gär­na ska­pa uppgifter­na redan nu.
  6. Anti­n­gen bestäm­mer du nu direkt för när du gör var och en av de förs­ta ste­gens uppgifter eller litar du på att du kom­mer att göra det när du en gång i veck­an skum­mar igenom pro­jek­ten för att se om du ska aktivera någon uppgift, d v s sät­ta för­fal­lo­da­tum på den så den lättare blir gjord.
  7. Så där! Du har gjort dig ett uns mer beredd på vad som kom­ma skall och du kan redan nu sät­ta igång arbetet med det som behöver bli klart långt senare i höst.

Mån­ga små steg ofta

Tydlig­gör du vil­ka mil­stol­par du har under hösten gör du det lättare för dig att få gjort det som behöver göras för att passera dem i tid fram till jul. Det är en god chans att du får gjort det som ska göras med större fram­förhåll­ning än tidi­gare, efter­som du med regel­bun­den­het lätt kan påmin­na dig om att ta konkre­ta, om än små, steg i pré­cis rätt riktning.

Hur gör du?

Vad gör du så här i bör­jan av säsongen som du har stor nyt­ta av resten av tiden? Berät­ta för mig, för jag möter mån­ga som behöver hit­ta sätt att öka sin fram­förhåll­ning och få en min­dre stres­sig tillvaro.

(Jag har hit­tat sex sätt till att ska­pa god fram­förhåll­ning, för­resten!)

Vill du ha mer?

Ung affärskvinna i orange top sitter vid ett skrivbord och lyssnar leende på något i sina in-ear-lurar. I handen håller hon en kaffemugg.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!