Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 mars

Sex sätt att skapa god framförhållning


Datum: 2015-03-18 11:00

Att ha lång fram­förhåll­ning är guld värt. Är vi ute i god tid, utför vi uppgifter­na med högre kvalitet, efter­som vi inte är så stres­sade och där­för funger­ar bät­tre. Har vi långt till dead­line, kan vi hit­ta ett opti­malt tillfälle att göra uppgiften på. Är det istäl­let bråt­tom, får vi göra den nu direkt, även om vi har mån­ga tim­mars arbete i ryggen och vi helst skulle stän­ga för dagen. Och, så är det så skönt att vara ute i god tid också.

Ett bät­tre alter­na­tiv till illu­sio­nen om vad man måste
Då och då hör jag någon säga till mig att men, du vet, jag behöver vara ute i sista sekun­den för att få sak­er gjort, för jag gillar när jag har kniv­en på stru­pen”. Snarare är det nog på det sät­tet att per­so­n­en i frå­ga upplever att det måste vara så, efter­som det är så hon eller han brukar göra. Men, den lån­ga fram­förhåll­nin­gens lju­va söt­ma måste uppl­evas. Har vi väl smakat den, sök­er vi den lätt igen.

Det skulle vara lätt att till varan­dra säga Ha län­gre fram­förhåll­ning!”, men hur gör man för att få det?

Här är sex sätt jag själv använ­der från gång till annan.

Gör så här

  1. Skum­ma framåt i kalen­dern sys­tem­a­tiskt en gång i veck­an. Se vil­ka dead­lines som när­mar sig och fun­dera på om du behöver pri­or­it­era upp (eller rent av boka tid i kalen­dern för) några att göra-uppgifter för att lättare hin­na till deadline.

  2. Ha en över­sikt över alla akti­va, sto­ra uppgifter (pro­jekt, förän­dringar, bear­bet­ningar et c). Skum­ma igenom dem några gånger i månaden och definiera då näs­ta steg som att göra-uppgifter. Sätt för­fal­lo­da­tum på att göra-uppgifter­na, boka in tid i kalen­dern och/​eller frag­mentera uppgifter­na i min­dre steg om de ten­der­ar bli sena.

  3. Reflek­tera fritt när du vän­tar i tele­fonkö, på att fas­ten seat belts-skyl­ten ska släckas eller på att mötet ska bör­ja. Fån­ga upp sådant du kom­mer på att du inte får glöm­ma” som att göra-uppgifter och lägg in dem i din att göra-lista.

  4. Har du din att göra-lista dig­i­talt, sätt start­da­tum på uppgiften ett tag före för­fal­loda­gen. Har du ställt in vyer­na rätt, kom­mer uppgiften upp i din dagslista med god framförhållning.

  5. Gör ett årshjul” över årets tolv månad­er och rita in de avgörande mil­stol­par­na, hän­delser­na och faser­na som inträf­far under året. Lägg till på din över­sikt över dina sto­ra uppgifter allt du kom­mer på behöver göras för att upp­nå det plan­er­ade. Definiera förs­ta steget på var och en av de sto­ra uppgifter­na som en att göra-uppgift och lägg till den i din att göra-lista. Sätt för­fal­lo­da­tum om du tror att det behövs.

  6. Ta för vana att var­je dag leta fram en uppgift i din att göra-lista som för­fall­er om ett rik­tigt långt tag. Även om det inte är bråt­tom på länge än, är det så skönt att redan ha det gjort sedan, när det annars var dags.

Må bra och gör bättre
Tar du till något knep (ett av de ovanstående eller något helt annat) för att få lång fram­förhåll­ning, kom­mer du att lig­ga steget före i din till­varo istäl­let för snäp­pet efter och med andan i halsen. För vårt väl­befinnande (och vår verk­samhet) är det en avgörande skillnad.

Hur gör du?
Så gör allt­så jag. Hur gör då du? Dela gär­na med dig genom att skri­va en kommentar.