Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 dec.

Så gör du dina mål lättillgängliga


Datum: 2023-12-11 08:42
En person följer med fingret en uppåtgående linjediagram.

När det är som inten­si­vast i arbetsvarda­gen och vi har mån­ga uppgifter på vår lista att väl­ja bland, behöver vi göra det så lätt för oss som möjligt att pri­or­it­era. För­resten, uppgifter­na finns såk­lart inte bara på lis­tan, utan därutöver dim­per de ner i ett eller flera mail sam­tidigt, en kol­le­ga tit­tar in och ber oss om något, vi är på ett möte och får med oss en hop nya uppgifter med oss därifrån.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


En van­lig pri­or­i­ter­ings­fall­grop är att hela tiden göra det som bråd­skar mest först — oavsett vad det hand­lar om. Efter­som det alltid finns sak­er som är bråd­skande, till­bringar vi då våra dagar under ständig stress och press, så upp­tagna av att hela tiden göra allt som bråd­skar så att vi inte hin­ner göra de uppgifter som ännu inte är bråd­skande — för­rän de är det.

Efter vikt, inte bara efter brådska

I min andra bok Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete” föror­dar jag där­för en mer nyanser­ad pri­or­i­ter­ing där vi inte bara väl­jer uppgift efter bråd­s­ka utan ock­så efter hur vik­tig den är, där vik­ten” avgörs av våra verk­samhetsmål.

När vi väl­jer uppgift att göra härnäst, gör vi då i förs­ta hand de uppgifter som dels är bråd­skande, dels bidrar till de mål vi ans­varar för. Sam­tidigt läg­ger vi min­dre tid på uppgifter som förvis­so är bråd­skande, men som inte bidrar till målen, så vi får mer tid till uppgifter som är viktigare.

Var är målen?

Då behöver vi göra det lätt för oss att påmin­na oss om vil­ka mål vi ans­varar för — särskilt när vi har som mest omkring oss. För att slip­pa mem­o­r­era alla mål, plac­er­ar vi dem någon­stans där vi lätt tit­tar efter vil­ka de är. Men var?
Här är några idéer på möjli­ga platser där vi kan läg­ga våra mål så att de blir lättsneglings­bara:

 • En sida på intranätet till vilken du har en gen­väg i mit­ten av bok­märkesfäl­tet i din brows­er, där du nam­ngett gen­vä­gen på ett sätt så att den stick­er ut” — till exem­pel “«< MÅL »>”. Kanske är sidan i själ­va ver­ket en del av ert verk­samhetsstyrn­ings- eller per­for­mance management-system.
 • Sit­ter du i öppet kon­tors­land­skap har ni kanske plac­er­at skär­mar här och var, där utfalls­da­ta från uppföljn­ingsverk­tyget visas och upp­dat­eras i realtid. När som helst slänger du ett getö­ga på en av skär­mar­na för att stäm­ma av hur det går, var ni står och vad som avgör om en uppgift är vik­tig eller ej.
 • Ett kalkyl­blad med dina mål där du suc­ces­sivt läg­ger in utfall­en för var­je peri­od. Eller, en pdf med den bild från för­ra internkon­fer­ensen din chef visade när ni talade om målen för den när­maste tiden. Till bägge har du en gen­väg på en plats på datorskrivbor­det där den stick­er ut från mäng­den och syns lätt.
 • Ett doku­ment i vilket for­mat som helst som är nam­n­givet på ett unikt sätt så att du hit­tar det direkt om du sök­er på nyck­elordet, som förslagsvis är mål”.
 • En lapp, rätt och slätt, fast­nålad där du lätt ser den från där du oftast sit­ter och arbetar.
 • Något fysiskt som rep­re­sen­ter­ar något eller alla dina mål. Vad? Tja,
  • en lego­plat­ta där du sät­ter lego­b­itar vars stor­lek rep­re­sen­ter­ar värdet på utfal­l­et för målet
  • en glas­burk med så mån­ga filtku­lor i som värdet på utfallet
  • en vajer längs väggen med så mån­ga vim­plar på som värdet på utfallet
  • eller något helt annat

Gör så här

Om du just nu skulle frå­ga dig själv vil­ka mål du har att upp­fyl­la den när­maste tiden och du då skulle behö­va ansträn­ga dig för att kom­ma på vil­ka de är, skulle du ha nyt­ta av att göra dem mer lät­till­gäng­li­ga än de är idag.

 1. Tänk efter var du oftast är när du behöver pri­or­it­era, det vill säga när du har att väl­ja mel­lan mån­ga oli­ka sak­er du har att göra.
 2. Hit­ta på var och hur du då kan plac­era målen så att de är lät­ta att ta fram just i de mest inten­si­va sit­u­a­tion­er­na. Det är ett plus om de då stick­er ut” från omgivnin­gen på något sätt, så de lätt syns när du tit­tar ditåt.
 3. Gör det du behöver just nu för att plac­era” målen där eller lägg till en att göra-uppgift till din lista som innebär det du behöver göra för att få dem på plats.

Lättare rätt prioriterat

Om du gör dina mål lättsneglings­bara när du som mest behöver väl­ja rätt uppgift bland mån­ga, kom­mer du att lättare pri­or­it­era rätt, det vill säga inte bara efter hur bråd­skande uppgifter­na är utan ock­så efter hur vik­ti­ga de är för dig, för målen och för verk­samheten i stort.

Du kom­mer att kun­na säga nej”, ja” och ja, men senare” till rätt uppgift med större säk­er­het och godare samvete.

Hur gör du?

Var och i vilken form har du plac­er­at dina mål så att de är lättsneglings­bara? Skriv till mig och berätta!

(Men, hur for­muler­ar man bra mål?)


Läs min bok om mål och prioritering

En bok i sanden på en strand

Att sätta mål och prioritera rätt kan vara en komplicerad konst, men den som bemästrar det får en oerhört mycket enklare vardag med mer kontroll och större frihet.

I min bok "Målmedveten - prioritera rätt och säg nej med gott samvete" visar jag dig hur du går tillväga.

Jag vill beställa mitt exemplar