Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 maj

Så här sätter du tydliga mål


Datum: 2022-05-25 08:53
Laptop på brunt bord mot en vägg av gröna växter. På skärmen visas en målformuleringssida.

Allde­les för mån­ga mål är allde­les för otydliga. 

Vad gör det?

Prob­lemet med det är att det blir svårare att pri­or­it­era när du har myck­et att göra. När målen är dif­fusa är det näm­li­gen inte så lätt att se vil­ka av dina uppgifter som bidrar till att du kom­mer när­mare målet — det vill säga vil­ka uppgifter som är vik­ti­ga. Istäl­let verkar det som att allt du har att göra blir viktigt. 

När allt är vik­tigt, blir det mes­ta bråttom

Är allt vik­tigt, är du hän­visad till att skil­ja på uppgifter efter grad av bråd­s­ka. Har du myck­et att göra och myck­et som bråd­skar blir alla uppgifter vik­ti­ga och du kan inte så lätt pri­or­it­era bland dem. Du får för lite tid att arbe­ta med de egentli­gen vik­ti­ga uppgifter­na för­rän de är brådskande.

Ett verk­tyg för målformulering

Så, jag har gjort ett verk­tyg som hjälper dig. I mitt mål­for­mu­ler­ingsverk­tyg kan du bara for­mulera tydli­ga mål. Det går inte att där for­mulera dif­fusa och vaga mål.

Jag vill använ­da målformuleringsverktyget

Har du oty­dli­ga mål idag, använd mål­for­mu­ler­ingsverk­tyget för att göra dem tydli­gare. Sak­nar du mål, sätt speci­fi­ka och mät­bara mål direkt med hjälp av verktyget.

Det finns en bok om det här

En bok i sanden på en strand

Att prioritera rätt när "det bara är för mycket" är svårt för så många att jag skrev en bok om hur man praktiskt kan gå tillväga för att göra tillvaron mindre stressig.

Titeln är "Målmedveten - prioritera rätt och säg nej med gott samvete".

Jag vill beställa prioriteringsboken

... och en föreläsning

En mellanung man i sina bästa år föreläser iklädd mörkblå kavaj och gyllengul slips, bärande headset-mikrofon.

I min föreläsning "Prioritera rätt lätt - bli målmedveten" går jag på djupet med prioriteringsproblemet. Jag delar med mig av vad du praktiskt behöver göra för att prioritera rätt i en jäktig jobbvardag med verksamhetsmålen som grund.

Jag vill veta mer om föreläsningen

Dessutom: online-kurs om att prioritera

Två händer med målade naglar skriver på en laptop visande ett online-kursutbud

Vill du få tiden att räcka till, för nu är det "bara för mycket"?

I online-kursen "Prioritera rätt och få tiden att räcka till" hjälper jag dig med det.

Jag vill se ett smakprov