Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 dec.

Så tyckte deltagare om min öppna halvdagskurs


Datum: 2023-12-07 15:29
På bilden syns ett kollage av tre fotografier som visar en historisk byggnad på natten, en färgglad virtual reality-spelscen och en vit tavla med ett schema skrivet på svenska.

Under hösten har jag hål­lit tre öpp­na halvdagskurs­er om struk­tur på job­bet i samar­bete med Lära för Livet i Malmö, Göte­borg och Stockholm.

Delt­a­gar­na har då fått lära sig hur de ska få bät­tre kon­troll över sin arbetssi­t­u­a­tion genom att skaf­fa en överblick över allt de har att göra, att hantera mejl och chatt på ett mer struk­tur­erat sätt och att tydlig­göra vil­ka uppgifter — fak­tiskt- som är de vik­ti­ga (till skill­nad från dem som bara brådskar.)

En mysig, varm och rolig strukturkurs

Efter det förs­ta kurstillfäl­let, det i Malmö den 23 novem­ber, skrev delt­a­garen Jen­ny Lund­gren, juris­tas­sis­tent på Advokat­fir­man Vici, till mig:


Stort tack för en bra föreläs­ning igår 😊
Du är en kanon­bra föreläsare som höll det hela roligt och enkelt, föreläs­ningar brukar vara super­al­l­varli­ga och lite stela, men din föreläs­ning kän­des mysig, varm och rolig.

Arbete med att hit­ta rätt typ av lista pågår för fullt nu för mig.”


Jen­nys ord gjorde mig väldigt glad — i syn­ner­het som struk­tur-ämnet av som­li­ga befaras vara trist, tor­rt och fyrkantigt. Det är inget av det, såklart.

Vad använ­der du sökmap­par till?

Under kursen talade vi bland annat om var vi bäst sparar mejl som vi behöver hit­ta senare, så då kom jag att tän­ka på den använd­bara funk­tio­nen Sökmap­par” (som ock­så kan kallas Smar­ta map­par” i andra mejlap­par än Outlook). 

Med en sökmapp kan du få se ett urval av dina mejl som om de låg i en egen mapp, fastän de lig­ger huller om buller till­sam­mans med alla andra mejl. 

Den bor­de fler använ­da, tyck­er jag. 

Använ­der du sökmap­par? Till vad? Berät­ta för mig!


Kurserna kommer tillbaka i vår!

Blond man i brun kavaj, blå slips och mörkblå byxor står på en i övrigt svart scen och föreläser med eftertänksam min.

Vi planerar att sätta upp dessa öppna halvdagar också i vår, men än har vi inte spikat datum, Lära för Livet och jag.

Vill du att jag underrättar dig så fort datumen är klara, lämna din mejladress här: