Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 mars

När vi reflekterat lyckas vi bättre


Datum: 2024-03-04 10:40
En eftertänksam kvinna sitter vid sitt skrivbord med hakan vilande mot sin hand och blickar ut genom fönstret.

Att arbe­ta har sin tid och att reflek­tera över arbetet har sin. Att döma av vad som hit­tills kom­mit fram i en pågående studie ledd av Francesca Gino vid Har­vard Busi­ness School med rubriken Learn­ing by Think­ing: How Reflec­tion Aids Per­for­mance” är det väl värt att pri­or­it­era tid för reflek­tion — åtmin­stone om vi vill lyckas än bät­tre i vårt arbete.

Gino med forskarkol­le­gor har i en rad exper­i­ment fun­nit vad som tyder på att män­niskor som reflek­ter­ar över hur de gick tillvä­ga för att lösa en nyli­gen avs­lu­tad uppgift lyckas bät­tre än andra när de senare ska lösa en lik­nande uppgift.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Nuet sätts i perspektiv

Det i sig är skäl nog att ta tid till reflek­tion, men låt mig från mitt håll ock­så läg­ga till att en stunds reflek­terande ger mig per­spek­tiv på hela min arbetssi­t­u­a­tion. Allt det som yr omkring och behöver lösas i arbetsvarda­gen får sina rät­ta pro­por­tion­er och överblick­en över hur det är just nu” skänker mig en känsla av att ha kon­troll över min jobbtillvaro.

Om det­ta rim­mar för dig, vik tid till att reflektera.

Gör så här

Fun­dera på när under en typisk arbetsvec­ka som det skulle vara som lät­tast för dig att reflek­tera en stund.

  • Är det ett visst klock­slag en viss veck­odag då du utan bekym­mer kan få vara ifred?
  • Är det i en viss sit­u­a­tion du då och då är i, till exem­pel den förs­ta halv­tim­men på en län­gre tågre­sa, under den lagom lån­ga inrikesfly­g­turen då det ändå inte är någon idé att öpp­na datorn eller direkt då du är till­ba­ka vid skrivbor­det efter lunch då kol­le­gor­na i regel inte kom­mit åter eller är kon­cen­tr­erade på sitt?

Hit­ta sedan på ett sätt att kom­ma ihåg att du ska reflek­tera just då. Du kan till exempel:

  • Boka in reflek­tion­sstun­den som en återkom­mande bokn­ing i din kalender.
  • For­mulera en imple­men­ta­tion inten­tion” som gör att du i det när­maste automa­tiskt gör det du vill i en giv­en situation.

Önskat resul­tat lättare

Om du reflek­ter­ar över hur du arbe­tat kom­mer du, att döma av näm­nd forskn­ing, att bät­tre lyckas med det du vill åstad­kom­ma. Det kan såväl vara dina huvuduppgifter som att för­fi­na det sätt du arbe­tar på — med bät­tre struk­tur, till exempel.

Hur gör du?

När är det ett bra tillfälle för dig att reflek­tera? Hur kom­mer du ihåg att göra det då? Dela dina tankar med mig!

(Vet du för­resten om att du kan sät­ta knorr på reflek­tio­nen?)


Du kan få mer

Blond kvinna lyssnar på podcast i hörlurar medan hon pendlar till jobbet medelst buss.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!