Sätt knorr på reflektionen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 sep.

Sätt knorr på reflektionen


Datum: 2012-09-27 12:00

Då och då, särskilt när det är rik­tigt inten­sivt och du har myck­et att göra, är det värde­fullt att reflektera. När vi reflek­ter­ar och skriv­er eller skissar fritt det vi reflek­ter­ar över, får vi ur oss allt det som snur­rar omkring i huvudet. Allt det som vi mer eller min­dre med­vetet går och tänker på tar form och vi kan betrak­ta det utifrån.Vi får per­spek­tiv på hur stort eller litet utrymme oli­ka sak­er tar. Vi töm­mer huvudet och åtmin­stone för mig är det otroligt skönt. Reflek­tion skänker mig ro.

Ett verk­tyg värdigt verktygslådan

Men, vi som vill få gjort det vi behöver ha gjort med så liten ansträngn­ing som möjligt, ser reflek­tion som något mer än en ter­apeutisk, avstres­sande övn­ing.
Reflek­tio­nen kan vara ett sätt att ta kvantsprång ditåt vi strä­var, med vår verk­samhet, vår kar­riär eller vårt projekt.För det behöver reflek­tio­nen knorr.Det är näm­li­gen i knor­ren reflek­tio­nen tar skruv.

Ta tanken vidare

För att vara konkret: när du reflek­ter­ar fritt, närhelst du kom­mer på något att göra, att sät­ta igång eller att kom­ma ihåg, konkre­tis­era genom att definiera nya att-göra-uppgifter, genom att sät­ta upp nya pro­jekt på din pro­jek­töver­sikt och genom att log­ga det som är ref­er­ens- eller bra-att-ha-information.Gör du inte det, stan­nar det fram­re­flek­ter­ade i reflek­tion­sskissen. Gör du däre­mot det, drar du nyt­ta av vad du nyss reflek­ter­at dig fram till och går från aning till tanke till ord till han­dling till framsteg.

Gör så här:

  1. Finn ett tillfälle då du ändå inte kan göra något annat av allt det du har att göra. Det­ta är gratis­tid. För mig är det direkt när jag sät­ter mig på ett tåg fram till dess bil­jet­ten vis­eras, eller när jag fun­nit min plats på ett flyg fram till dess Fas­ten seatbelts”-skylten släck­ts. Det kan ock­så vara när du vän­tar på någon som är sen till ett möte eller när du sit­ter bak i bilen och blir skjut­sad till kon­fer­ensstäl­let av din kol­le­ga. Det kan vara när sys­temet lig­ger nere eller när du vän­tar på att bli inlog­gad i de femtiel­va pro­gram som drar igång när du star­tar datorn på morgonen.
  2. Lägg märke till vad du tänker på, vad ditt huvud är upp­fyllt av.
  3. Skissa fritt i en anteck­n­ings­bok eller på ett nytt, blankt blad i ditt block. Skriv vad som fall­er dig in i ett Word-doku­ment eller gör en mindmap över vad som rör sig därinne i skallen. Skriv fritt i Buster Ben­sons tjänst 750​words​.com (då får du ock­så en enkel analys av vad du skriv­it) eller rita cirk­lar och boxar och andra fig­ur­er som åskådlig­gör hur allt hänger sam­man, på din white board på kontoret. 
  4. När du kom­mer på något du kan göra, lägg till det som en uppgift till din att-göra-lista.
  5. Om du skissar fram något som tar län­gre tid än en dag att genom­föra, lägg till det som ett pro­jekt till din pro­jek­töver­sikt och definiera det förs­ta steget som en att-göra-uppgift (som du läg­ger till din att-göra-lista).
  6. Om du kom­mer på något du vill hit­ta senare någon gång, scan­na in skissen eller ta kort på den med din iPhone och spara bilden bland andra doku­ment om sam­ma sak. Eller, lägg in det i din wiki för ref­er­ensin­for­ma­tion eller ska­pa en ny post i Sim­plenote (vilket är just mitt verk­tyg) eller för den delen Evernote.

Din reflek­tion har fått kon­sekvens och du har kom­mit ett steg vidare.

Låt tanken fly­ga och få svin­d­lande resultat

Om du låter dina stun­der av reflek­tion få en knorr av att konkre­tis­era att-göra-uppgifter, pro­jekt och bra-att-ha-infor­ma­tion, får du än större gläd­je av att tän­ka fritt då och då.De bril­jan­ta idéer­na tar form och du gör lättare något av dem. Vad det led­er till för din verk­samhet och dig själv, kan vi bara dröm­ma his­nande dröm­mar om.

Hur gör du?

I vilken sit­u­a­tion får du gratis reflek­tion­stid? Läm­na en kom­men­tar och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.