Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 sep.

Sätt knorr på reflektionen


Datum: 2012-09-27 12:00

Då och då, särskilt när det är rik­tigt inten­sivt och du har myck­et att göra, är det värde­fullt att reflektera. När vi reflek­ter­ar och skriv­er eller skissar fritt det vi reflek­ter­ar över, får vi ur oss allt det som snur­rar omkring i huvudet. Allt det som vi mer eller min­dre med­vetet går och tänker på tar form och vi kan betrak­ta det utifrån.Vi får per­spek­tiv på hur stort eller litet utrymme oli­ka sak­er tar. Vi töm­mer huvudet och åtmin­stone för mig är det otroligt skönt. Reflek­tion skänker mig ro.

Ett verk­tyg värdigt verktygslådan

Men, vi som vill få gjort det vi behöver ha gjort med så liten ansträngn­ing som möjligt, ser reflek­tion som något mer än en ter­apeutisk, avstres­sande övn­ing.
Reflek­tio­nen kan vara ett sätt att ta kvantsprång ditåt vi strä­var, med vår verk­samhet, vår kar­riär eller vårt projekt.För det behöver reflek­tio­nen knorr.Det är näm­li­gen i knor­ren reflek­tio­nen tar skruv.

Ta tanken vidare

För att vara konkret: när du reflek­ter­ar fritt, närhelst du kom­mer på något att göra, att sät­ta igång eller att kom­ma ihåg, konkre­tis­era genom att definiera nya att-göra-uppgifter, genom att sät­ta upp nya pro­jekt på din pro­jek­töver­sikt och genom att log­ga det som är ref­er­ens- eller bra-att-ha-information.Gör du inte det, stan­nar det fram­re­flek­ter­ade i reflek­tion­sskissen. Gör du däre­mot det, drar du nyt­ta av vad du nyss reflek­ter­at dig fram till och går från aning till tanke till ord till han­dling till framsteg.

Gör så här:

  1. Finn ett tillfälle då du ändå inte kan göra något annat av allt det du har att göra. Det­ta är gratis­tid. För mig är det direkt när jag sät­ter mig på ett tåg fram till dess bil­jet­ten vis­eras, eller när jag fun­nit min plats på ett flyg fram till dess Fas­ten seatbelts”-skylten släck­ts. Det kan ock­så vara när du vän­tar på någon som är sen till ett möte eller när du sit­ter bak i bilen och blir skjut­sad till kon­fer­ensstäl­let av din kol­le­ga. Det kan vara när sys­temet lig­ger nere eller när du vän­tar på att bli inlog­gad i de femtiel­va pro­gram som drar igång när du star­tar datorn på morgonen.
  2. Lägg märke till vad du tänker på, vad ditt huvud är upp­fyllt av.
  3. Skissa fritt i en anteck­n­ings­bok eller på ett nytt, blankt blad i ditt block. Skriv vad som fall­er dig in i ett Word-doku­ment eller gör en mindmap över vad som rör sig därinne i skallen. Skriv fritt i Buster Ben­sons tjänst 750​words​.com (då får du ock­så en enkel analys av vad du skriv­it) eller rita cirk­lar och boxar och andra fig­ur­er som åskådlig­gör hur allt hänger sam­man, på din white board på kontoret. 
  4. När du kom­mer på något du kan göra, lägg till det som en uppgift till din att-göra-lista.
  5. Om du skissar fram något som tar län­gre tid än en dag att genom­föra, lägg till det som ett pro­jekt till din pro­jek­töver­sikt och definiera det förs­ta steget som en att-göra-uppgift (som du läg­ger till din att-göra-lista).
  6. Om du kom­mer på något du vill hit­ta senare någon gång, scan­na in skissen eller ta kort på den med din iPhone och spara bilden bland andra doku­ment om sam­ma sak. Eller, lägg in det i din wiki för ref­er­ensin­for­ma­tion eller ska­pa en ny post i Sim­plenote (vilket är just mitt verk­tyg) eller för den delen Evernote.

Din reflek­tion har fått kon­sekvens och du har kom­mit ett steg vidare.

Låt tanken fly­ga och få svin­d­lande resultat

Om du låter dina stun­der av reflek­tion få en knorr av att konkre­tis­era att-göra-uppgifter, pro­jekt och bra-att-ha-infor­ma­tion, får du än större gläd­je av att tän­ka fritt då och då.De bril­jan­ta idéer­na tar form och du gör lättare något av dem. Vad det led­er till för din verk­samhet och dig själv, kan vi bara dröm­ma his­nande dröm­mar om.

Hur gör du?

I vilken sit­u­a­tion får du gratis reflek­tion­stid? Läm­na en kom­men­tar och berätta!