Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 nov.

När andra inte cc:ar som du tycker att de ska


Datum: 2017-11-01 14:29
Närbild på en högerhand i motljus ifärd med att skriva på en laptop

För en del av oss är åtskil­li­ga av mailen vi får mail där vi är cc:ade”, det vill säga där vi fått en kopia av ett mail som främst är adresser­at till någon annan. I bäs­ta fall kan vi vara säkra på att mailet endast är för kännedom” och för att slip­pa hantera alla dessa mail i det ordi­nar­ie flödet är en van­lig strate­gi att ska­pa en regel som automa­tiskt skickar dessa mail till en särskild mapp (som vi tar en titt i då och då för att hål­la oss à jour).


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Men, det är inte säk­ert att alla de vi kor­re­spon­der­ar med ser på cc:-mejl som vi gör. Tänk om någon i ett mejl till­ta­lar oss direkt och ber oss göra något, trots att vi fått mejlet som cc:?

En snit­sig regel för att slip­pa mis­sa det vik­ti­ga mejlet

Häromveck­an berät­tade en av mina klien­ter om hur han säk­er­ställt att han inte mis­sar ett direk­t­till­tal” i ett cc:at mejl. Som kom­ple­ment till mejl­regeln som skickar cc:ade mejl till den särskil­da map­pen har han ska­p­at en regel som läg­ger till­ba­ka mejl där hans namn nämns i innehål­let (inte i ären­der­aden, utan i själ­va bröd­tex­ten, allt­så) återi­gen direkt i inko­r­gen. På så sätt hanter­ar han trots allt mejlet som vore det direk­tadresser­at till hon­om. För, när vårt namn nämns är det väl troli­gen något som rör oss direkt?

Gör så här

Vill du föl­ja min klients exem­pel och se till att du ser det som är avsett direkt för dig ock­så i ett cc:at mejl, ska­pa ock­så du en regel som läg­ger mejl där ditt namn nämns till­ba­ka i inkorgen.

Är du osäk­er på hur du ska­par regler, hit­tar du en instruk­tion för Out­look här, för Gmail här och för Mail (OS X) här.

Lägg till­ba­ka till inkorgen”-regeln efter skic­ka cc:-mejl till sep­a­rat mapp”-regeln så att den körs efter eventuell undanflytt.

Min­dre missande

För, om du sät­ter upp en sådan här eller lik­nande regel min­skar risken att du mis­sar något som trots cc:andet var avsett för dig. Du är min­dre beroende av att andra ser på cc:-mejl på sam­ma sätt som du och du und­viker en och annan stres­sande sit­u­a­tion då någon (kanske din chef) tyck­er att den var­it tydlig med att du skulle göra något, men det av naturli­ga skäl gått dig helt förbi.

Hur gör du?

Hur gör du för att tack­la att ni har oli­ka syn på hur cc:-funktionen ska använ­das, så att du slip­per drab­bas av obe­hagli­ga miss­förstånd? Det­ta är ett van­ligt prob­lem — har du ett bra förslag på lös­ning så skriv till mig.

(Att cc:a rätt är en sak, men har du tänkt på hur avgörande det är att använ­da mejlets ären­der­ad rätt?)


Du kan få fler tips!

Ung man som arbetar vid en laptop på ett kafébord i ett rum med blå väggar. Bakom laptopen står en fetbladsväxt i kruka.

Tips som det här delar jag friskt med mig av regelbundet - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och ... mejl! 

Jag vill gärna ha strukturtips!