Gör ett finns-i-sjön-hörn | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 okt.

Gör ett finns-i-sjön-hörn


Datum: 2017-10-26 11:13

Det finns en del sak­er som vi tyck­er behöver göras, men som säl­lan blir så bråt­tom att de får högs­ta pri­or­itet. Det kan hand­la om att rät­ta till något som är lite fel på ett irriterande sätt.
Det kan vara att ska­pa något som skulle vara under­lät­tande, men inte helt kritiskt.

Dessa uppgifter kan vara vik­ti­ga för att vi ska lyckas nå våra mål i större per­spek­tiv och på län­gre sikt, men sam­tidigt har vi andra uppgifter som just nu väger tyn­gre och som abso­lut behöver bli gjor­da först. Så, vi gör dem inte — men det vore bra om de blev gjor­da ändå.

Lek­ful­la lappar
I en organ­i­sa­tion jag hjälpte nyli­gen hade de inrät­tat ett finns-i-sjön-hörn”. I nedre, högra hör­net på en cen­tralt plac­er­ad white­board satt en mängd post it-lappar.

När man hade en uppgift som skulle vara bra” att få gjord men som man inte kom­mer att pri­or­it­era det när­maste, kan man skri­va den på en lapp och sät­ta i hör­net. Den som behöver göra något helt annat en stund, för att ren­sa huvudet efter att ha fokuser­at inten­sivt på en kom­plicer­ad uppgift de senaste tim­mar­na, kan ploc­ka en lapp från sjö-hör­net och få en över­raskn­ing om vad den när­maste tim­men kom­mer att bju­da på för arbete. Det som vill bli gjort blir klart.

Gör så här
Skulle du och dina kol­le­gor ha nyt­ta av ett finns-i-sjön-hörn och skulle ni till och med tyc­ka att det var en kul twist på tem­at delegering, välj ett ställe ni viker till det­ta hörn. Visst vore det fint om det var någon­stans där ni ändå ofta är och där det aldrig är stängt, så att det är lät­till­gäng­ligt både i tid och rum? Det är väl ock­så smart om det är nära där ni ofta kom­mer på sak­er som Ja! Det skulle vara bra!” att göra? Där ni fikar? Där ni har tavelmöte”? Där ni ändå ofta ses?

Avgrän­sa sjö-ytan och märk upp den så att det blir tydligt vad det är för slags hörn (och hur ni använ­der det).

Skulle det efter ett tag bli ett slags slask­tratthörn som mer lik­nar gyt­tjegöl än kristal­lk­lar fjäll­sjö, tillåt dig att göra en ren­sning och ta bort det uppen­bara skräpet bland lapparna.

Något nytt vi inte vän­tat oss
Om ni inrät­tar ett finns-i-sjön-hörn kom­mer en del nyt­ti­ga uppgifter att bli gjor­da som inte annars skulle bli det (åtmin­stone på ett tag). På ett lek­fullt sätt och med ett smärre inslag av lottdragn­ing får du möj­lighet att göra sådant du inte brukar göra, om du då och då kän­ner att allt bara går på och går på” utan inspirerande variation.

Hur gör du?
Har du eller ni gjort något som lik­nar det­ta sjö-hörn, men kanske på annat sätt? Läm­na gär­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.