Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 okt.

Gör ett finns-i-sjön-hörn


Datum: 2017-10-26 11:13

Det finns en del sak­er som vi tyck­er behöver göras, men som säl­lan blir så bråt­tom att de får högs­ta pri­or­itet. Det kan hand­la om att rät­ta till något som är lite fel på ett irriterande sätt.
Det kan vara att ska­pa något som skulle vara under­lät­tande, men inte helt kritiskt.

Dessa uppgifter kan vara vik­ti­ga för att vi ska lyckas nå våra mål i större per­spek­tiv och på län­gre sikt, men sam­tidigt har vi andra uppgifter som just nu väger tyn­gre och som abso­lut behöver bli gjor­da först. Så, vi gör dem inte — men det vore bra om de blev gjor­da ändå.

Lek­ful­la lappar
I en organ­i­sa­tion jag hjälpte nyli­gen hade de inrät­tat ett finns-i-sjön-hörn”. I nedre, högra hör­net på en cen­tralt plac­er­ad white­board satt en mängd post it-lappar.

När man hade en uppgift som skulle vara bra” att få gjord men som man inte kom­mer att pri­or­it­era det när­maste, kan man skri­va den på en lapp och sät­ta i hör­net. Den som behöver göra något helt annat en stund, för att ren­sa huvudet efter att ha fokuser­at inten­sivt på en kom­plicer­ad uppgift de senaste tim­mar­na, kan ploc­ka en lapp från sjö-hör­net och få en över­raskn­ing om vad den när­maste tim­men kom­mer att bju­da på för arbete. Det som vill bli gjort blir klart.

Gör så här
Skulle du och dina kol­le­gor ha nyt­ta av ett finns-i-sjön-hörn och skulle ni till och med tyc­ka att det var en kul twist på tem­at delegering, välj ett ställe ni viker till det­ta hörn. Visst vore det fint om det var någon­stans där ni ändå ofta är och där det aldrig är stängt, så att det är lät­till­gäng­ligt både i tid och rum? Det är väl ock­så smart om det är nära där ni ofta kom­mer på sak­er som Ja! Det skulle vara bra!” att göra? Där ni fikar? Där ni har tavelmöte”? Där ni ändå ofta ses?

Avgrän­sa sjö-ytan och märk upp den så att det blir tydligt vad det är för slags hörn (och hur ni använ­der det).

Skulle det efter ett tag bli ett slags slask­tratthörn som mer lik­nar gyt­tjegöl än kristal­lk­lar fjäll­sjö, tillåt dig att göra en ren­sning och ta bort det uppen­bara skräpet bland lapparna.

Något nytt vi inte vän­tat oss
Om ni inrät­tar ett finns-i-sjön-hörn kom­mer en del nyt­ti­ga uppgifter att bli gjor­da som inte annars skulle bli det (åtmin­stone på ett tag). På ett lek­fullt sätt och med ett smärre inslag av lottdragn­ing får du möj­lighet att göra sådant du inte brukar göra, om du då och då kän­ner att allt bara går på och går på” utan inspirerande variation.

Hur gör du?
Har du eller ni gjort något som lik­nar det­ta sjö-hörn, men kanske på annat sätt? Läm­na gär­na en kom­men­tar och berätta.