Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 nov.

Ha inga nattgäster på kontoret


Datum: 2017-11-09 05:58

Då och då skriv­er vi lap­par. När vi i ett tele­fon­sam­tal kom­mer överens om att vi ska göra något, noter­ar vi det kvickt på en gul lapp så att vi kom­mer ihåg det. När vi sit­ter och arbe­tar med en uppgift, slår det oss att vi inte får glöm­ma att göra en annan sak så fort som möjligt, så vi skriv­er det på en lapp.

I vår ido­ga strä­van att notera det vi har att göra på så få ställen som möjligt (helst ett enda) så att vi gör arbetsvardagstil­l­varon lättare för oss, kan vi då tän­ka att vi gör något man inte ska, att det är något fel att använ­da lap­par och att det är ett teck­en på att vi är osofistikerade.

Snab­ba lap­par har sina förtjänster
Jag är av en annan upp­fat­tning. När vi skriv­er en lapp under tele­fon­sam­talet gör vi det för att det är det lät­taste sät­tet just då att doku­mentera något vik­tigt. Pli­tar vi ner det snabbt, håller vi full fokus på sam­talet istäl­let för att ta en prat­paus under det att vi klickar fram det rät­ta verk­tyget för vår att göra-lista.

Men, det avgörande är att vi tar hand om och gör oss av med de skriv­na lap­par­na under dagens lopp. Det är när vi låter lap­par­na över­nat­ta på kon­toret som de bör­jar leva sitt eget liv — par­al­lellt med den egentli­ga att göra-lis­tan. Det är då de blir fler och fler och ham­nar lite här och var. Det är då vi tap­par den skö­na överblick­en över allt vi har att göra.

Ta bort är något annat än att ha gjort
Att göra sig av med en skriv­en lapp bety­der inte prompt att vi måste hin­na det vi skrev på lap­pen under dagen. Det innebär istäl­let att vi skriv­er in infor­ma­tio­nen där den egentli­gen hör hem­ma (på att göra-lis­tan, till exem­pel) och sedan kas­tar lappen.

Gör så här
Om du vill slip­pa att lap­par­na blir fler och fler i fort­sät­tnin­gen, ta för vana att fly­t­ta det du skriv­it på dem till de rät­ta stäl­lena så fort du har möj­lighet — åtmin­stone innan du går hem för dagen.

Sporrar det dig, kan du sät­ta som mål att ha lappfritt när du kliv­er ut från kon­toret var­je dag den här veck­an och om du lyckas med det, belö­na dig själv gen­eröst på fredag eftermiddag.

Bibehållen ro
När du gör dig av med lap­par­na var­je dag och inte låter dem över­nat­ta på kon­toret, bibehåller du din goda över­sikt över allt du har att göra, efter­som du fort­farande har allt på få ställen (eller ett enda). Du får lättare känslan av att du har ryggen fri och att du inte mis­sat något, vilket åtmin­stone för mig är allde­les obetalbart.

Hur gör du?
Föl­jer du någon annan prin­cip när det gäller dina lap­par? Skriv gär­na en kom­men­tar och dela med dig.