Ha inga nattgäster på kontoret | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 nov.

Ha inga nattgäster på kontoret


Datum: 2017-11-09 05:58

Då och då skriv­er vi lap­par. När vi i ett tele­fon­sam­tal kom­mer överens om att vi ska göra något, noter­ar vi det kvickt på en gul lapp så att vi kom­mer ihåg det. När vi sit­ter och arbe­tar med en uppgift, slår det oss att vi inte får glöm­ma att göra en annan sak så fort som möjligt, så vi skriv­er det på en lapp.

I vår ido­ga strä­van att notera det vi har att göra på så få ställen som möjligt (helst ett enda) så att vi gör arbetsvardagstil­l­varon lättare för oss, kan vi då tän­ka att vi gör något man inte ska, att det är något fel att använ­da lap­par och att det är ett teck­en på att vi är osofistikerade.

Snab­ba lap­par har sina förtjänster
Jag är av en annan upp­fat­tning. När vi skriv­er en lapp under tele­fon­sam­talet gör vi det för att det är det lät­taste sät­tet just då att doku­mentera något vik­tigt. Pli­tar vi ner det snabbt, håller vi full fokus på sam­talet istäl­let för att ta en prat­paus under det att vi klickar fram det rät­ta verk­tyget för vår att göra-lista.

Men, det avgörande är att vi tar hand om och gör oss av med de skriv­na lap­par­na under dagens lopp. Det är när vi låter lap­par­na över­nat­ta på kon­toret som de bör­jar leva sitt eget liv — par­al­lellt med den egentli­ga att göra-lis­tan. Det är då de blir fler och fler och ham­nar lite här och var. Det är då vi tap­par den skö­na överblick­en över allt vi har att göra.

Ta bort är något annat än att ha gjort
Att göra sig av med en skriv­en lapp bety­der inte prompt att vi måste hin­na det vi skrev på lap­pen under dagen. Det innebär istäl­let att vi skriv­er in infor­ma­tio­nen där den egentli­gen hör hem­ma (på att göra-lis­tan, till exem­pel) och sedan kas­tar lappen.

Gör så här
Om du vill slip­pa att lap­par­na blir fler och fler i fort­sät­tnin­gen, ta för vana att fly­t­ta det du skriv­it på dem till de rät­ta stäl­lena så fort du har möj­lighet — åtmin­stone innan du går hem för dagen.

Sporrar det dig, kan du sät­ta som mål att ha lappfritt när du kliv­er ut från kon­toret var­je dag den här veck­an och om du lyckas med det, belö­na dig själv gen­eröst på fredag eftermiddag.

Bibehållen ro
När du gör dig av med lap­par­na var­je dag och inte låter dem över­nat­ta på kon­toret, bibehåller du din goda över­sikt över allt du har att göra, efter­som du fort­farande har allt på få ställen (eller ett enda). Du får lättare känslan av att du har ryggen fri och att du inte mis­sat något, vilket åtmin­stone för mig är allde­les obetalbart.

Hur gör du?
Föl­jer du någon annan prin­cip när det gäller dina lap­par? Skriv gär­na en kom­men­tar och dela med dig. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.