Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 okt.

Lös morgondagens strukturproblem idag


Datum: 2022-10-20 08:00
Två korsande järnvägsspår i motljus.

Det här med struk­tur och hur vi läg­ger upp vårt arbete om dagar­na, det är ett ständigt finsli­pande. Om du någon gång skulle kän­na dig ned­sla­gen för att du inte hit­tat den per­fek­ta struk­turen, släpp den tanken.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


För, vår sit­u­a­tion förän­dras; om inte ständigt, så stötvis då och då. Det kom­mer ny teknik, organ­i­sa­tio­nen stöps om, vi får ett nytt jobb. Då ändras förut­sät­tningar­na och vi får nya behov att fyl­la med god struktur.

Om ett tag

Det fina är att dessa större förän­dringar oftast inte sker över en natt, utan vi kan under en tid se dem när­ma sig. Något ska trä­da i kraft vid halvårsskiftet, vi lanser­ar i sep­tem­ber, den nya anställ­nin­gen är från 1 okto­ber. Då har vi tid att för­bere­da oss — ock­så strukturellt.

För, när vi är i full gång och det nya tag­it fart, är lätt struk­tur­för­bät­tringar det vi har som minst tid över till (om vi inte pri­or­it­er­ar det, alltså).

Pas­sa allt­så på att då och då se framåt och försök förut­spå vil­ka struk­tu­rut­maningar du kom­mer att stäl­las inför om ett tag, som du inte upplever idag. Just nu är till exem­pel ett lämpligt tillfälle.

Gör så här

 1. Tänk efter: Har du just bör­jat med något nytt? Fått ett nytt ans­var? Satt datum för lanser­ing av något? Fått en ny kund? Fått besked om omor­gan­i­sa­tion? Bliv­it pre­sen­ter­ad en ny rutin i ett nytt sys­tem? Bytt kon­torsmiljö? Någon annan förän­dring på gång?
 2. Vad kom­mer det­ta nya att få för effekt på:
  • ditt inflöde av mail — Kom­mer det öka så att du behöver avsät­ta mer tid till mailhantering?
  • ditt pap­pers­flöde — Ska du försö­ka få så myck­et av det­ta mate­ri­alet dig­i­talt istäl­let? Behöver du skaf­fa ett mer självk­lart ställe där alla pap­per lan­dar istäl­let för att de läg­gs där det råkar finnas plats (och blir lig­gande där)?
  • antal möten — Kom­mer de att öka så du behöver bloc­ka ett antal mötes­fria tim­mar var­je vec­ka, så du slip­per bli hän­visad till att job­ba ikapp på kväl­lar och hel­ger efter­som möte­na tag­it över?
  • hur mån­ga dagar per månad du är på resande fot — Behöver du göra vis­sa kon­tors­bund­na arbet­suppgifter mer mobila?
  • din mängd uppgifter — Behöver du delegera ett antal uppgifter till någon kol­le­ga, för att slip­pa få en för mastig arbetsbelastning?
  • din direk­ta omgivn­ing — Kom­mer du inte län­gre att ha en dörr att stän­ga och där­för behöver hit­ta ett annat sätt att göra dig ostörd på, när du vill?
 3. Jag räk­nar med att du betrak­tar den kom­mande förän­drin­gen som ett smärre pro­jekt och att du där­för lagt till den på din över­sikt över sto­ra uppgifter och pro­jekt. Om inte — gör det.
 4. Efter­som du inte kan göra hela struk­tur­förän­drin­gen i en hand­vänd­ning, definiera vad du gör som förs­ta steg (eller förs­ta ste­gen) och lägg till det som en ny uppgift på din att göra-lista. (För mig just nu är det förs­ta steget att bestäm­ma mig för en speci­fik stund var­je dag då jag gör ett nytt arbetsmoment.)

Klart innan stormen

Om du påbör­jar struk­tur­förfinin­gen redan när du har tid kvar innan förän­drin­gen träder i kraft, kom­mer du att lättare ha den goda, stöd­jande struk­tur som är guld värd när allt tar fart och det het­tar till. Istäl­let för att uppl­e­va att det är så myck­et och det blir bara mer”, kan du skän­ka en tack­samhetens tanke till ditt his­toriska jag som hade så god framförhållning.

Hur gör du?

Hur gör du för att möta Olle i grind när det gäller förän­drade struk­turbe­hov? Berät­ta!

(För­resten, det är stressre­duc­erande att ha god fram­förhåll­ning. Jag skrev om sex sätt att få det.)

Det finns mer där detta kom ifrån

Ung kvinna med blått hår bär stora hörlurar och tittar bort mot horisonten.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Jag vill gärna ha mer!