Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 jan.

Låt morgonen forma dagen


Datum: 2024-01-11 08:47
En ångande kopp kaffe står på en träyta med en anteckningsbok och penna mot en soluppgång över vattnet.

När jag föreläste häromveck­an sade en av delt­a­gar­na: Ja, men, om jag nu gör en att göra-lista istäl­let för att ha allt fram­för mig här och var, hur ska jag kom­ma ihåg att tit­ta på den? Så fort jag kom­mer till job­bet upp­slukas jag av kalen­dern och kol­le­gor­na. När jag kom­mer på att jag har att göra-lis­tan, är klock­an 16 och sedan är kvällen förstörd.”


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


När vi har sak­er att göra som vi är ovana vid eller som av någon anled­ning lätt blir bort­glöm­da, behöver vi hjäl­pa oss själ­va att få dem gjor­da, om det inte sker spon­tant. Jag kän­ner så väl igen fenomenet att dagen drar iväg så fort jag kom­mer till job­bet och då behöver vi fån­ga oss — innan dagen är förlorad.

Är det en enda sak du behöver kom­ma ihåg, kan du sät­ta en påmin­nelse av något slag, men är det flera sak­er — gör en rutin — i det­ta fall en mor­gonrutin, så att din dag blir som du önskar och inte bara som den blir.

Gör så här

Vill du for­ma dagen direkt på mor­gonen, gör nu så här:

  1. Fun­dera en stund på vad för något du vill göra var­je mor­gon på job­bet som du inte kom­mer ihåg med automatik.
  2. Skriv ned punk­ter­na i tur och ord­ning i ett doku­ment, på en lapp eller där du har den lät­till­gäng­lig. Du har nu en mor­gonrutin. (Om du skulle vara intresser­ad av hur min ser ut, finner du den här.)
  3. Hit­ta nu på ett sätt att påmin­na dig om att genom­föra mor­gonruti­nen i bör­jan av var­je dag:
    • sätt en lapp som påmin­ner dig (och låt den upp­fyl­la Rogers och Milk­mans två kri­terier för en fysisk påmin­nelse, som jag skriv­it om tidigare),
    • låt IFTTT-appen påmin­na dig när du kom­mer till job­bet (även om det är vid oli­ka tid var­je dag),
    • eller gör något helt annat.

Mer som du vill

Om du gör en mor­gonrutin och övar på att genom­föra den var­je mor­gon, kom­mer dina dagar att bli ett uns mer som du önskar dem. Nya, struk­tur­för­bät­trande moment blir lättare gjor­da och du blir min­dre ett offer för omständigheter­na, då du tar ett grepp om din sit­u­a­tion direkt i bör­jan av dagen.

Hur gör du?

Hur ser din mor­gonrutin på job­bet ut? Skriv till mig och berät­ta

(Mor­gonrutin är en sak, men hur väl­jer du att slu­ta arbetsveck­an?)


Du kan få mer av det här slaget

En ung manlig kontorsarbetare sitter vid fönstret på ett kontor och läser ett veckobrev på sin laptop. Han tittar saligt uppåt, utåt.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!