Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 jan.

Boka stressförebyggande föreläsning till kickoffen


Datum: 2024-01-09 16:13
En talare håller en presentation för en publik i ett rum med glasväggar som vetter mot ett stilla, snötäckt bergslandskap.

Aldrig tidi­gare har så mån­ga var­it sjuk­skriv­na på grund av stress, rap­porter­ade Försäkringskas­san nyligen.

Du kan före­byg­ga att fler sjuk­skriv­er sig.

Ge dina medar­betare konkre­ta verk­tyg för att få kon­troll över den egna arbetssituationen.

Boka en föreläs­ning med mig om hur vi alla kan ska­pa bät­tre struk­tur i job­bet till er kick­off nu i bör­jan av året.

Välj min bre­da föreläs­ning Skaf­fa super­struk­tur” eller den smalare Få tiden att räc­ka till”.

Jag vill ha en offert