Här är min morgonrutin | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 mars

Här är min morgonrutin


Datum: 2017-03-02 11:05

(Är du ute efter att se mor­gonruti­nen snabbt — scrol­la, för den finns där nere.)

Jag minns upprik­tigt sagt inte vad det var som fick mig att beslu­ta mig för att bör­ja med en, men det skulle abso­lut kun­na ha var­it att jag en något senare efter­mid­dag än jag hade tänkt mig ful­lkom­li­gen ram­lade in i det stiern­holm­s­ka hem­met efter en sådan där dag vi inte vill ha igen. Det var säk­ert väldigt fint väder och trädgår­den stod nog i för­som­mar­blom, men inget av det såg jag, för jag var trött, irrit­er­ad, besviken och antagli­gen lite ledsen.

Jag hade på mor­gonen kom­mit iväg lite senare till job­bet än jag hade önskat och när jag öpp­nade datorn och möttes av mail­skör­den dök jag direkt ned i den och bör­jade hantera mail. Där var några jag kunde bli av med snabbt, men där var ock­så minst ett som fick min puls att sti­ga och efter­som jag ville bli av med det gjorde jag vad som behövdes och sedan ringde tele­fo­nen och såk­lart behövde den kun­den få mitt mail med ytterli­gare info fort och någon kom för­bi och det var lunch och möte och mera mail och fram på efter­mid­da­gen bläd­drade jag igenom att göra-lis­tan och såg till min fasa att där var mån­ga uppgifter som var täm­li­gen aku­ta som jag bor­de gjort tidi­gare på dagen och så blev det gräs­ligt stres­sigt och jag ham­nade i rus­ningstrafiken och jag vis­ste att jag skulle behö­va job­ba efter bar­nen som­nat för att jag inte hade hun­nit det jag skulle under dagen!

Så ville jag aldrig ha det igen.

En del tror det inte (för mina när­maste är det dock uppen­bart), men jag är väldigt tankspridd och jag är syn­nerli­gen lättdis­tra­her­ad. Eller, låt mig istäl­let uttryc­ka det som att jag tänker oftast på flera sak­er åt gån­gen och allt möjligt i min omgivn­ing intresser­ar mig.

Har jag inte något att hål­la mig i, blir dagen lätt som den blir istäl­let för som jag önskar. Så, jag ska­pade mig en mor­gonrutin för job­bet. Sedan dess använ­der jag den var­je dag. Genom åren har den bliv­it län­gre och mat­nyt­ti­gare, för jag har kom­mit på fler sak­er jag mår bra av att göra direkt på morgonen.

Här nedan­för ser du den. Jag förstår om den kan se snårig ut vid en förs­ta anblick, så låt mig förk­lara var­för där står som det gör.

Ruti­nen ifråga

 1. Kol­la dagens kalen­der, så du inte mis­sar något möte. Sätt ev påmin­nelser som behövs.
  För att inte sli­ta ut påmin­nelser­na som verk­tyg så att jag inte skulle bry mig om dem, har jag dem inte pås­lagna som stan­dard. Jag slår bara på dem när jag ser att jag risker­ar att mis­sa något — t ex för att jag har ett annat möte pré­cis innan.
 2. Kol­la i dagens att-göra-uppgifter om det är någon akut uppgift du behöver hug­ga tag i direkt
  Det kan ju vara något jag har att göra som är så akut så att jag inte ens hin­ner göra mor­gonruti­nen först!
 3. Sätt high” på tre av de kor­taste uppgifter­na för dagen och gör dem först.
  Resul­tat­en från en pågående studie som Har­vard­forskaren Francesca Gino arbe­tar med tycks peka på att vi gör rätt i att bör­ja dagen med några kor­ta uppgifter, för då får vi en sådan dopamin­kick att vi lättare tar oss an de svåra uppgifter­na efteråt. Efter att ha satt high”-etikett på uppgifter­na i mitt att göra-list-verk­tyg, väl­jer jag att bara se de uppgifter med just den etiketten.
 4. Proces­sa den fysiska inko­r­gen ner till noll.
  Har jag sam­lat på mig några pap­per sedan igår, tar jag hand om dem alla.
 5. Proces­sa mailens inbox ner till noll.
  Åtmin­stone någon gång i veck­an tar jag hand om alla inkom­na mail så att inbox­en blir tom. Zero. Zilch. Nada.
 6. Proces­sa map­pen Inscan­nat att dis­tribuera” ner till noll.
  När jag dig­i­talis­er­ar möte­san­teck­ningar och annat genom att scan­na dem med en app i tele­fo­nen, ham­nar mate­ri­alet som pdf:er i en mapp på skrivbor­det, som jag allt­så tömmer.
 7. Ta fram Today”-vyn i Things.
  Det­ta är vyn i mitt listverk­tyg Things som vis­ar uppgifter som ska göras idag.
 8. Fil­tr­era fram uppgifter med Viktigt-tag.
  Uppgifter som bidrar till min verk­samhets mål är vik­ti­ga och har där­för fått Viktigt-etikett.
 9. Är det mån­ga, high” på de som är högst prioriterade.
  Jag ham­nar i beslut­slim­bo om jag har för mån­ga uppgifter att väl­ja på, så jag vill bara se några åt gången.
 10. Fil­tr­era fram bara dagens high”-uppgifter.
 11. Gör high”-uppgifterna.
 12. När Vik­tigt-uppgifter­na är slut, gå vidare på de övri­ga uppgifterna.
  Det­ta innebär att jag gjort rätt pri­or­i­ter­ing, för jag har gjort de bråd­skande och vik­ti­ga uppgifter­na först!

Mor­gonruti­nen räd­dar mig ofta. Med den har jag fått bät­tre fram­förhåll­ning när det gäller uppgifter som har dead­line, jag hin­ner mer de rät­ta sak­er­na var­je dag och min­dre tid går för­lorad i onö­dan. Jag kän­ner mig mer till­freds och min­dre stres­sad. Jag njuter ofta av den skö­na magkänslan vi får av att kän­na att vi har koll på läget.

Näs­ta måndags utgå­va av mitt veck­o­brev Klart! kom­mer att hand­la om mor­gonruti­nen och vad den är bra för. Vill du veta vad jag rek­om­mender­ar där, anmäl dig till veck­o­brevet (om du inte redan är prenu­mer­ant, det vill säga).

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.