Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 maj

Lär dig något nytt på mindre än tio minuter


Datum: 2024-05-16 09:22
Två personer sitter vid ett bord, en skriver i en anteckningsbok och den andra använder en smartphone, med en kopp kaffe i närheten.

Kän­ner du igen att det är lätt att efter ett tag glöm­ma vis­sa sak­er du just lärt dig? Någon vis­ar dig hur du ska göra något i en uppgift du just bliv­it ans­varig för och pré­cis då känns det så självk­lart, men förs­ta gån­gen du ska göra det, tvekar du. Hur var det nu?


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Kän­ner du ock­så igen den här sit­u­a­tio­nen? Du ska göra något som är ytterst krång­ligt och du minns inte exakt hur du brukar göra. Men, efter en stunds trixande och fixande fall­er allt på plats. Just det, så var det! Men, näs­ta gång du ska göra det­ta, är den solk­lara lös­nin­gen som bortblåst.

Eller, kän­ner du rent av igen det här? Du har bliv­it av med en del uppgifter och du ser fram emot att få ägna dig åt det nya, spän­nande du bliv­it ans­varig för. Men, först ska du lära upp den som ska ta över de gam­la” uppgifter­na. Ni bokar en tid och du går igenom allt, men redan näs­ta dag kom­mer den efterträ­dande kol­le­gan för­bi och frå­gar Du, hur var det nu det gick till? Kan du bara visa igen?”.

En lek­tion om en enda sak

Du som är inläst på lean och bevan­drad i de verk­tyg man inom det fäl­tet brukar använ­da för att göra arbetet enklare och mer effek­tivt kän­ner till de så kallade OPL:erna”, det vill säga One Point Lessons”, förslagsvis kallat en-punk­ts-lek­tion­er” på svenska.

Det är enkla, kor­ta beskrivningar av hur något går till, hur man gör ett moment eller en hel uppgift. Låt mig bet­ona att en sådan OPL/EPL är enkel — både till sin utformn­ing och att utforma.

Så enkelt att vi inte skjuter upp

Tra­di­tionellt ska lek­tio­nen rym­mas på ett enda blad (ett fysiskt eller ett dig­i­talt av motsvarande omfat­tning). Det ska inte vara mer kom­plicer­at än att det tar max en kvart att sät­ta sam­man och högst tio minut­er att gå igenom med den som ska lära sig. Lek­tio­nen kan vara skriv­en i text och/​eller illus­tr­erad i bild. Den kan bestå av en skiss som förk­larar hur det går till eller en skär­m­dump som du ritat pilar och ringat in sak­er på.

Menin­gen med det hela är att snabbt och lätt visa hur något går till — och att lek­tio­nen är så enkelt utfor­mad så att det inte finns någon anled­ning att skju­ta upp ska­pan­det av den och ta det se’n, nå’n gång” (och därmed gå miste om dess vardags­fören­k­lande egen­skaper under onödigt lång tid).

Gör så här

Kände du igen dig i exem­plen jag näm­nde nyss eller lockas du av en-punk­ts-lek­tion­er­nas smidighet, gör så här:

  1. Tänk ut ett enda moment som du skulle ha nyt­ta av att göra en lek­tion av. Är det något dina kol­le­gor bor­de kun­na, som inte är så svårt, men som bara du kan?

  2. Bestäm dig för att göra en en-punk­ts-lek­tion innan dagens slut. Det tar inte mer en min­ut. Ta det direkt efter lunch, till exem­pel, så bry­ter den inte av ditt arbete under för- och eftermiddag.

  3. Ska­pa lek­tio­nen i ett så enkelt for­mat att du hin­ner det på en kvart. Den kanske inte blir per­fekt och inte heller snygg, men till­räck­ligt bra för att du eller en kol­le­ga har nyt­ta av den!
  4. Behöver du, lägg en kvart lite senare på att göra den lite bät­tre. Den behöver inte bli per­fekt, bara bät­tre än förut.
  5. Applåd! (Från mig, om inte annat!)

Tid till det väsentliga

Om du gör enkla en-punk­ts-lek­tion­er för de där momenten eller uppgifter­na du eller dina kol­le­gor behöver lära sig, slip­per du att läg­ga onödig tid på att om och om igen lära dig sam­ma sak. Du kan ägna mer tid åt de vik­ti­ga uppgifter­na istäl­let. Det är väl det vi alla önskar?

Hur gör du?

Har du redan gjort ett antal OPL/EPL:er? Berät­ta gär­na i ett mejl till mig. Jag är nyfiken!

(På tal om lärande, så här kan du läg­ga min­dre tid på att lära upp!)


Vill du ha mer sånt här?

En man som bär solglasögon och en pikétröja sitter vid vattnet och ler medan han tittar på sin smartphone.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!