Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 maj

När ostrukturen är den bästa strukturen


Datum: 2024-05-13 09:11
På den ena sidan av ett vitt träbord är en samling färgglada godisar utspridda slumpmässigt, medan en prydlig, cirkulär klunga av vita godisar är organiserade på den andra sidan.

Min bekant (och struk­tur­tip­släsare) Alexan­der Ehn tip­sade mig om en artikel av skriben­ten Austin Kleon, i vilken han argu­menter­ar för oordning.

Kleon berät­tar om kol­lage-kon­st­nären Lance Letsch­er, som trivs med att ha allt sitt klipp­ma­te­r­i­al (som han gör kon­st av, föl­jak­tli­gen) i en enda röra så att han råkar på ovän­tade sak­er när han letar.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Doku­ment, böck­er & byråer

För­fattaren Steven John­son cit­eras ock­så och berät­tar att han har ett doku­ment på datorn där han helt ostruk­tur­erat noter­ar idéer han får. Då och då skum­mar han igenom doku­mentet och ser vad för bril­jan­ta idéer han glömt att han fått.

Deckardrot­tnin­gen Agatha Christie läg­ger ut tex­ten om hur stim­ulerande det för henne är att bläd­dra igenom en av hennes allde­les osorter­ade anteck­n­ings­böck­er och där hit­ta en kort bokidé hon ännu inte gjort något av.

Och, någon­stans (jag vet inte var eller när, men det var inte i Kleons artikel) har jag läst att film­ska­paren Woody Allen sam­lar filmidéer på lösa pos­ti­t­lap­par i en byrålå­da och att han, när det är dags att spela in årets film, stick­er ner han­den i lådan och ser vad för lapp han får tag i.

Är det inte bät­tre med struktur?

Man kan tro att jag, såsom varande struk­tör och uppen­bar vän av ord­ning, skulle för­fasa mig och tyc­ka att det vore smartare av näm­n­da per­son­er att sortera, kat­e­goris­era och sys­tem­a­tis­era det stoff de har.

Tvär­tom. Jag blir inte för­färad — jag blir förtjust.

För, just i de här beskriv­na sit­u­a­tion­er­na vill per­son­er­na ifrå­ga inte hit­ta något speci­fikt de sök­er. Snarare vill de hit­ta något de inte vis­ste att de sökte.

För just det ändamålet är den ostruk­tur­erade oredan det abso­lut opti­mala. Visst, de skulle kun­na blun­da och ploc­ka något på måfå ur en ord­nad och väl­struk­tur­erad sam­ling ock­så, men om de aldrig sök­er något speci­fikt, var­för läg­ga tid på att sortera och kategorisera?

Gör så här

Ta nu en fun­der­are på hur det är på ditt jobb. Har du något ställe eller sam­man­hang där du kan släp­pa ambi­tio­nen att ha struk­tur, där oord­ning är den bäs­ta ordningen?

Det kan vara när du vill hit­ta något ovän­tat, men det kan ock­så vara ett ställe där du ofta sök­er något speci­fikt och där sök­funk­tio­nen är så snabb och kraft­full att du inte behöver sortera för att den ska hit­ta rätt.

Mer tid till det värdeskapande

Om du anpas­sar ord­nin­gen och graden av struk­tur efter vad du fak­tiskt har nyt­ta av, und­viker du att spilla tid och ork på onödigt struk­turerande. Du får mer tid till det som egentli­gen ska­par rik­tigt värde. Det är väl att föredra?

Hur gör du?

Så, hur är det? Var tjä­nar du på att ha ore­da? Berät­ta för mig!

(Ibland vill man ändå bara bli av med röran. Såhär kan du ren­sa med min­dre ansträngn­ing, kon­tin­uerligt.)


Du kan få mer!

En välklädd man lutar sig mot räcket på en båt och tittar på sin telefon.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!