Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 maj

Såhär föredrar mina läsare och lyssnare att få frågor från kollegor


Datum: 2024-05-16 15:30
En laptop som visar en sammanfattning av svar är placerad på ett träbord på en balkong, omgiven av krukväxter och kaffemuggar.

I utgå­va nr 670 av mitt veck­o­brev — tilli­ka podd — Klart! som kom ut i måndags skrev jag om en täm­li­gen färsk tysk studie som bland annat pekar på att hur man blir avbruten (av en frå­ga från en kol­le­ga, till exem­pel) påverkar i vilken mån avbrot­ten sliter på en. 

Två stres­sar, två gör det inte (lika mycket)

För delt­a­gar­na i stu­di­en upplevdes tele­fon och mejl mer stres­sande än chatt och att få frå­gan ansik­te mot ansik­te. Jag blev nyfiken på hur mina läsare och lyssnare upplever det, så i en enfråge-enkät frå­gade jag dem hur de helst tar emot frå­gor om hjälp från kollegorna. 

Så här sva­rade de:

En sammanfattning av svar som visar att ansikte mot ansikte kommunikation föredras av 60,5% av kollegorna, chattmeddelanden av 58,1%, mejl av 37,2%, och telefonsamtal av 4,7%.

Väldigt likt resul­tat­en i stu­di­en, alltså!

Några reflek­tion­er

Flera av mina” svarande delade ock­så med sig av några reflek­tion­er kring sina svar. Låt mig här lyf­ta fram ett urval av dem:


Före­drar chatt om jag slag­it av notis­er så jag kan väl­ja när jag tit­tar ned mot chat­tiko­nen och ser om det finns en röd plupp. Annars stör chat­ten mig väldigt myck­et efter­som det känns som att for­matet kräver svar nu nu nu, i jäm­förelse med mejl”

👉🏻Intres­sant att upplevelsen av chat­ten påverkas av om notis­er­na är på eller inte. Utan notis­er kan man själv styra sin upp­märk­samhet och svara fort på chattvis” när det pas­sar, men med notis­er pockar de på upp­märk­samhet så fort de kommer.


Att pra­ta ansik­te mot ansik­te eller tele­fon är det bäs­ta sät­ten för min del då jag upplever att det går snab­bare och enklare att avhand­la sak­er. Är ock­så lättare att läsa av män­niskor då. […]”

👉🏻Det­ta kän­ner jag igen från näm­n­da studie, där forskar­na tolka­de de pos­i­ti­va upplevelser­na av ett ansik­te mot ansik­te-sam­tal kan ha att göra med att har mer inslag av rela­tions­främ­jande än de andra for­mat­en. Men, en annan svarande skrev:


[…] Ett sam­tal kräver så myck­et mer ener­gi, blir ett stort avbrott för de pågående tanke­banor­na och led­er näs­tan alltid till att fler ämnen avhand­las (inkl hur var hel­gen”..) och ska­par ineffektivitet. […]” 

👉🏻Istäl­let före­drar den här svaran­den chat­ten, vilket rim­mar med vad forskar­na skriv­er i stu­di­en om att chat­ten av mån­ga upplevs som min­dre krä­vande än de andra for­mat­en, efter­som man inte behöver vara så formell och utförlig i chat­ten som i till exem­pel mejlen. 


Ett mail är för mig inget avbrott, då jag inte får avis­eringar om nya mail. Där­för kan jag i lugn och ro läsa mailet när jag vill och sedan fun­dera på hur jag ska svara.”

👉🏻Det här kän­ner jag själv igen. Mejl är det for­mat jag före­drar, efter­som det är diskret om man inte har notis­er på och det är asynkro­nt i det att jag själv kan väl­ja när jag svarar, till skill­nad från chat­ten, där åtmin­stone jag mer upplever att den andre sit­ter och vän­tar i andra änden på att jag ska svara. 

Tack för att du berättade!

Var du en av de som sva­rade på den här enkla enkäten? Tack för att du tog dig tiden och besväret. Jag tyck­er om att höra hur du och andra ser på de teman jag tar upp.


Vill du också få strukturtips?

En liten hund tittar på en telefon som en matte håller i sin hand. De läser ett veckobrev tillsammans.

Får du inte veckobrevet om måndagmorgnarna? Det kan du lätt råda bot på.

Anmäl dig alldeles gratis nu, så har du nästa utgåva i din mejlinbox kl 8:45 på måndag!

Jag vill också prenumerera