Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 apr.

Ju längre vi väntar, desto längre tid tar det


Datum: 2023-04-17 13:02
Sand rinner mellan fingrarna på en hand som sträcks in från höger i ett vitt rum.

Det råder delade meningar om hur nära dead­line vi ska göra sak­er. Som­li­ga före­drar att göra uppgifter sent och under viss tid­spress, för då upplever de att de arbe­tar snab­bare och i vis­sa fall mer kreativt än när de bör­jar på uppgiften när det ännu är myck­et tid kvar.

Andra före­drar att bör­ja tidigt med åtmin­stone en del av uppgiften, för de finner det värde­fullt att idiss­la” den då och då under processens gång och låta det under­med­vet­na bear­be­ta prob­lemet och lev­er­era ovän­tade infallsvin­klar de inte skulle kom­mit på om de hade stres­sat mot slutet.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Per­son­li­gen kän­ner jag igen mig i båda fall­en, diplo­ma­tiskt nog. För mig är det skönt att ha god fram­förhåll­ning och få den flex­i­bilitet i planer­in­gen det skänker. Sam­tidigt kan jag nju­ta av den lät­ta känslan av eufori när jag har fart och allt bara klaf­far under arbetet de sista tim­mar­na före något måste vara klart.

Den som har knappt om tid är inte fri

Men, för oss som har myck­et omkring oss och åtskil­ligt att göra, för att vi har höga och ibland sti­gande ambi­tion­er, är det risk­fyllt att vän­ta länge med att bör­ja med en uppgift. Bort­sett från hur ofria vi blir i våra planer­ingsmöj­ligheter genom att fler och fler sak­er bara måste göras nu”, är faran ock­så att uppgiften i sig kräver län­gre tids arbete om vi bör­jar sent än när vi bör­jar tidigt.

Hur? Jo:

  • Är vi ute i sista sekun­den är chansen min­dre att någon annan kan hjäl­pa oss med delar av uppgiften, för den andre” behöver vara till­gäng­lig just någon av de få tim­mar som är kvar till dead­line. Bör­jar vi tidigt, är det mån­ga fler tim­mar till dead­line och san­no­likheten att den andre har åtmin­stone någon timme fri av alla tim­mar till dead­line är större. Det går åt mer av vår tid, för får vi inte hjälp, behöver vi göra större del av uppgiften själva.
  • Bör­jar vi sent med en uppgift vi tack­ade ja till för länge sedan, är det risk att vi har glömt vad uppgiften egentli­gen var och vad vi egentli­gen menade med det vi for­muler­at som en att göra-uppgift. Det går åt mer av vår tid, för vi måste dra oss till minnes vad som sades senast och vi får leta upp eller frå­ga efter mötes­no­teringar­na som innehåller de avgörande ledtrådarna.
  • När ni kom överens om att du skulle ta dig an uppgiften, var det en kol­le­ga som visade dig hur man ska göra, men nu är det så länge sedan att du kän­ner dig osäk­er på hur det ska gå till. Och, kol­le­gan är inte län­gre inom räck­håll. Det går åt mer av vår tid, för du behöver leta upp en annan kol­le­ga (som förhopp­n­ingsvis är till­gäng­lig) som kan visa dig och du behöver frå­ga igen och få en ny genomgång av rutinen.
  • Är det myck­et kort med tid kvar och du är av den ambitiösa sorten, kan det hän­da att du kän­ner dig allt mer stres­sad all­tefter­som dead­line när­mar sig. Det går åt mer av vår tid, för under stress begår vi lätt mis­stag och gör fel, vilket får till följd att vi behöver läg­ga mer tid än vi önskar på att rät­ta till det felaktiga.

Bör­ja där­för tidigt med åtmin­stone en del av en uppgift som du vet med dig att du har en ten­dens att skju­ta till sista sekunden.

Gör så här

Om du vill ta förs­ta steget just i det­ta nu på att bör­ja med sak­er tidi­gare än hittills:

  1. Skum­ma igenom din att göra-lista såväl som din över­sikt över sto­ra uppgifter och pro­jekt. Leta efter uppgifter som förvis­so för­fall­er om gan­s­ka så länge, men som är av en karak­tär du tidi­gare bliv­it sen med.
  2. Definiera det förs­ta steget på var och en av dessa lät­tup­p­skjut­na uppgifter som en liten, konkret att göra-uppgift och bestäm dig för att slut­föra dessa förs­ta steg den när­maste tiden. Tid­sho­rison­ten bestäm­mer du själv, men ju tidi­gare du bör­jar, desto lättare får du uppgiften gjord med min­dre insats själv.
  3. Vill du ändå erfara den lju­vli­ga kit­tlin­gen av sista-minuten-arbete, slut­för inte uppgiften helt och hål­let, utan spara några få sista moment till fem i tolv”. Efter­som de är få, kan du inten­si­var­be­ta mot slutet utan större risk att du inte kom­mer att hin­na trots allt. Var­för väl­ja när man kan få allt?

Fort gjort

Om du bör­jar med ännu inte bråd­skande uppgifter tidigt, und­viker du de tids­fäl­lor jag näm­nde ovan. Det som ska bli klart behöver du läg­ga min­dre tid på och du får prak­tiskt taget mer tid över till annat — andra uppgifter eller vad du själv före­drar att göra med oför­brukad tid.

Hur gör du?

När du har rik­tigt ont om tid kvar innan dead­line, har du något favoritknep som gör att du får extra myck­et gjort på kort tid, så du ändå hin­ner? Enkla metoder som skänker en slags tur­boef­fekt till vårt arbetssätt intresser­ar mig och mån­ga andra, så berät­ta gär­na för mig.

(För­resten, kän­ner du till de här sex sät­ten att få god fram­förhåll­ning?)

Ung, blond man i blå-orange flanellskjorta sitter vid laptop och arbetar under det att han läppjar på en kopp espresso.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!