Låt bli procenten | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 apr.

Låt bli procenten


Datum: 2016-04-13 18:30

Att göra-lis­tan är ett per­fekt verk­tyg för att hjäl­pa oss hål­la koll på allt vi har att göra i detalj. Här skriv­er vi allt det vi ska göra som vi inte gör med en gång — om det är smått nog, nota bene.

Ett van­ligt misstag
För, ett av de van­li­gare struk­tur­mis­sta­gen jag ser hos mina adepter är att vi skriv­er för sto­ra uppgifter på att göra-lis­tan. Lis­tan blir då förvis­so kort, men vi får säl­lan stry­ka sak­er från lis­tan, efter­som var­je uppgift egentli­gen innefat­tar mån­ga out­ta­lade uppgifter vi behöver flera kalen­derda­gar för att slut­föra. Då går vi miste om de varda­gens små seg­rar i form av avbockan­det av uppgifter som är så värde­ful­la för vårt välbefinnande.

Lis­tan tynar bort
Dessu­tom hjälper lis­tan oss inte lika myck­et som den skulle kun­na göra. De sto­ra dra­gen står i och för sig på lis­tan, men alla detal­jer vi har att göra får vi ändå ha i huvudet eller på små lap­par. Att göra-lis­tan blir allt min­dre ett oum­bärligt verk­tyg och efter ett tag slu­tar vi använ­da den, för att efter ytterli­gare ett par veck­or bör­ja på en ny.

Pro­cent­talet påvis­ar problemet
Hur vet vi då att en uppgift är för stor för att göra-lis­tan? Jo, det finns en bra indikator.

Mån­ga dig­i­ta­la att göra-listverk­tyg, till exem­pel Out­looks Uppgifter-funk­tion, har en ruta” där du kan ange hur mån­ga pro­cent av uppgiften du slut­fört, till exem­pel 25% eller 75%.

Får du en impuls att räk­na upp pro­centvärdet i “% klart”-rutan, är det en bra sig­nal om att uppgiften är för omfat­tande, för stor”. I prin­cip innebär det att du ska kun­na boc­ka av en uppgift när du slu­tar arbe­ta med den. En uppgift behöver då vara kortare än en arbets­dag, efter­som du åtmin­stone slu­tar arbe­ta när du går hem för dagen. Eller, i alla fall när du går och läg­ger dig.

Gör så här

  1. Om du använ­der ett dig­i­talt att göra-listverk­tyg som har “% klart”-ruta eller lik­nande, skum­ma igenom din lista och se om du har satt en pro­centsats på någon att göra-uppgift.
    • Har du det — ska­pa en ny att göra-uppgift som innefat­tar det arbete som är kvar (eller min­dre) och boc­ka av den förs­ta uppgiften (som allt­så får rep­re­sen­tera de avverkade 25 procenten).
    • Njut av hur du tar hem segern” när du bockar av åtmin­stone den förs­ta delen av den sto­ra uppgiften.

  2. Näs­ta gång du är på väg att sät­ta till exem­pel 30% klart” på en uppgift — hej­da dig och for­mulera istäl­let en ny uppgift som innefat­tar det åter­stående arbetet. Boc­ka av och njut.

Själ­va vitsen
Om du håller dina att göra-uppgifter lagom små genom att akta dig för “% klart”-rutan, kom­mer du att få boc­ka av fler uppgifter och kän­na större till­fredsstäl­lelse utan att för den delen arbe­ta mer eller snab­bare. Du belö­nar dig bara mer med något som är allde­les gratis (ett klick!) och det är dig självk­lart väl förun­nat. Slut­li­gen, en brasklapp: självk­lart delar du inte upp uppgifter­na in absur­dum, bara för att få boc­ka av oer­hört ofta. Visst finns det en gräns där uppgift-for­muleran­det kostar mer i tid än det smakar i bockande. Men, de fles­ta är inte där än. Du hit­tar den detal­jer­ings­grad som är rim­lig för dig.

Hur gör du?
Har du något helt annat knep för att hål­la att göra-uppgifter­na lagom stora?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.