Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 maj

Hur du tacklar jobbvardagens ojämnheter


Datum: 2024-05-06 09:03
En fridfull stig med stentrappor löper längs med en traditionell vit vägg med triangulära skottgluggar, som leder mot ett slott i bakgrunden.

Trapp­ste­gen i den sten­lag­da vägen upp till japan­s­ka Hime­ji slott är oli­ka höga och dju­pa — med flit. Så lär ock­så vara fal­l­et med trap­por i en del medelti­da europeiska befästningar.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Som tuvor som stjälper lass

Syftet är att sän­ka hastigheten hos dem som försök­er inta slot­tet. Är trapp­ste­gen jäm­na, kan vi sät­ta hög fart uppför trap­pan så fort vi noter­at hur höga och dju­pa ste­gen är. Men, om trap­pan är ojämn, kan vi inte släp­pa kon­cen­tra­tio­nen på var vi ska sät­ta föt­ter­na och då tar vi oss uppför trap­pan myck­et långsam­mare. Inte kan vi fokusera på att skju­ta pil­båge på slottsher­ren heller.

Den ojäm­na vari­a­tio­nen försvårar för oss.

Ömsom flyt, ömsom fall

Så är det ock­så i våra arbeten, som jag ser det. Några sak­er går regel­bun­det till och vi kan plan­era för dem och vara för­bered­da på att de kom­mer. Det tog den tid vi hade beräk­nat att det skulle ta att för­fly­t­ta oss från ett ställe till ett annat. Mötet höll tiden. Rap­por­terin­gen genom­fördes på sam­ma sätt det­ta månadsskifte som det för­ra. Du fick tag på den du behövde svar ifrån och du fick klarhet i det du undrade.

Fly­tet har sin charm. Då får vi sak­er gjort med lät­thet, för allt klaffar.

Ofta råkar vi dock ut för job­b­varda­gens ojämn­heter. Det kan vara att:

  • det tar län­gre tid att göra något än du tänkt dig, så din plan spricker
  • du glöm­mer ta med dig något du behöver
  • någon blir sen till ett möte med dig och du får en stund över”
  • du måste göra något nu du inte hade plan­er­at för
  • ett möte drar ut på tiden
  • någon kom­mer för­bi och frå­gar något när du var kon­cen­tr­erad på något annat­du läg­ger något någon annanstans än där du brukar (och du drab­bas av ojämn­heten” senare, när du ska hit­ta det bortlagda)

Det oförutsed­da kan vara det som blås­er liv i vår dag, men det kan ock­så stäl­la till det för oss och göra livet rik­tigt surt. Som tur är, kan vi göra något åt det så att det blir ett snäpp bät­tre från och med nu.

Gör så här

Ta en fun­der­are på vad för slags ojämn­heter du brukar råka ut för om dagar­na. Jag näm­nde några exem­pel nyss och säk­ert har du fler.

Förut­satt att de sät­ter fäll­ben för dig, tänk efter:

  1. Vil­ka av dem kan du jäm­na till? Det vill säga, vil­ka kan du före­byg­ga så att de inte ens inträf­far? Kan du läg­ga på 50% i din tid­sup­p­skat­tning för att säkrare hin­na? Göra tydli­gare för dig var någonting du senare behöver hit­ta ska läg­gas undan? Kom­ma överens med kol­le­gor­na hur ni lätt vis­ar om ni behöver vara ostörda?
  2. Vil­ka av dem kan du för­bere­da dig på? Vi kan inte jäm­na till allt, men vi kan göra oss bered­da på de sak­er som oförut­sett inträf­far ofta (och ibland näs­tan med regel­bun­den­het!). Kan du på för­hand bestäm­ma dig för vil­ka av dagens uppgifter som har högre pri­or­itet än de andra, om det vis­ar sig att du inte hin­ner allt? Kan du hit­ta på ett sätt att svara så att den som frå­gar vid ett opas­sande tillfälle ändå blir hjälpt till en del och du ändå bibehåller din plan? Kan du läg­ga in tom tid för det oförutsed­da som ändå tycks inträf­fa var­je dag?

Fort­satt fin fart

Om vi för­bered­er oss för att det kom­mer ojämn­heter, blir vi min­dre sinkade om och när de dyk­er upp. Vi byg­ger något struk­turellt som jäm­nar ut dem eller som vi tar till vid behov. När det inträf­far, fastän vi inte vet när, har vi struk­turlös­nin­gen lät­till­gäng­lig. Vi griper efter den, nyt­t­jar den och sät­ter till­ba­ka den — som ett verk­tyg vi använ­der närhelst det behövs.

Hur gör du?

Vad upplever du just nu är en ojämn­het som ställer till det för dig och vad har du för idé om vad du kan göra för att hantera den? Dela gär­na med dig av dina tankar till mig.

(Här är ett annat sätt att hantera att något inte blir som du tänkt dig.)


Du får mer om du vill

En 30-årig man med skägg och solglasögon cyklar genom ett sommarlandskap lyssnandes på podcast i hörlurar.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!