Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 jan.

Gör ditt ”före” tydligare för att bättre uppskatta ditt ”efter”


Datum: 2023-01-11 09:01
Två polaroidbilder hänger på ett klädstreck, fastsatta med klädnypor. På den ena står det "före" och på den andra "efter".

Hur myck­et bät­tre har din struk­tur bliv­it sedan du bör­jade för­fi­na den? Det kan vara svårt att svara på. En del av oss har lätt att ta det nya läget för givet och glöm­mer fort hur det var förut.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Kanske är det inte alls så för dig. Du märk­er en påtaglig skill­nad av de struk­tur­för­bät­tringar du åstad­kom­mit och njuter av dem dagli­gen, för du minns hur det var förut. Du har en tydlig bild av det.

Snu­vad på segern

Den som har lätt att glöm­ma, däre­mot, går miste om en del av segersöt­man. Vilken belön­ing till oss själ­va slår känslan av att ha fått det bät­tre? (Som­li­ga läsare av struk­tur­bo­ken mailar mig och berät­tar att de inte vill sät­ta upp någon annan belön­ing för sin struk­tursträ­van än den för­bät­trade struk­turen och enklare varda­gen i sig.)

Vi ser hur det är, men då det är dif­fust hur det var, känns det lite grand som ett Jaha, och nu då?”.

Så då — så här nu

Där­för behöver just vi hjälp att göra dåti­den tydli­gare. Med ett kristal­lk­lart före” att jäm­föra med dagens efter”, blir vår presta­tion uppen­bar och vi kan hel­hjär­tat hyl­la oss med ett stil­la bra­vo!”.

Gör så här

 1. Välj en av de struk­tur­för­bät­tringar du job­bar med just nu. Om du inte kom­mer på någon eller har någon, är det­ta några van­li­ga pro­jekt”:
  • Ska­pa bät­tre struk­tur i mejlboxen
  • Få mejl-inbox­en tom, om än för ett ögonblick
  • För­bät­tra struk­turen i lagrin­gen av andra dig­i­ta­la dokument
  • Få färre sak­er på datorskrivbordet
  • Bli av med högar­na på det fysiska skrivbordet
 2. Doku­mentera hur det ser ut just nu, d v s före”-läget. Ta en bild med din tele­fon eller ta en skär­m­dump. Så här gör du i Win­dows och så här i OS X. Bilden kan allt­så vara på hur datorskrivbor­det ser ut, hur mejl­box-struk­turen är upplagd, hur myck­et det lig­ger i inko­r­gen, hur högar­na lig­ger på skrivbor­det el dyl.
 3. Spara bilden där du sparar andra doku­ment och fil­er som har med din struk­tur­för­bät­tring att göra. Har du inget sådant ställe, rek­om­mender­ar jag dig att skaf­fa ett. I den­na dig­i­ta­la mapp sam­lar du allt det du har nyt­ta av när du ska­par och övar på att bibehål­la en god struk­tur i arbetet. Låt gär­na dagens datum vara en del av bild­fil­nam­net, till exem­pel Mejl­box­en 20230111”.
 4. Bra. Nu är före”-läget doku­menter­at och i tryg­gt för­var. Bestäm dig för när du jäm­för det du åstad­kom­mit med hur det är idag. Om du inte vet vad som är en lämplig tid­sho­risont, välj en månad från nu.
 5. Skriv i din att göra-lista en uppgift som för­fall­er då du vill stäm­ma av näs­ta gång och låt den innebära att du tar en ny bild på sam­ma sätt — den gån­gen på efter”-läget, följaktligen.
 6. Nu är du redo. Skrid till strukturförbättrings-verket!
 7. När avstämn­ings­da­gen är inne, ta en bild och lägg märke till skillnaden.
  • Var det bät­tre efter”? Njut och gläds åt att dina ansträngningar burit frukt.
  • Var det säm­re efter”? Gråt ej över spilld mjölk, utan göm undan före”-bilden och låt dagens nytagna bild vara en ny före”-bild för näs­ta fas av för­bät­tring. Ändra på något du tror kom­mer att hjäl­pa i hur du arbe­tar, så resul­tatet troli­gen blir bät­tre näs­ta gång. Och, på’t igen.

Tydli­gare avstamp, klarare målgång

Om du gör nuläget tydligt genom att ta en skär­m­dump eller fotografera nuläget, blir var­je förän­dring du gör mer påtaglig. Du kom­mer lättare och snab­bare att kän­na att du har lyck­ats. Även om det bara skulle bli en mar­gin­ell för­bät­tring, syns den helt och fullt. Du tar lättare hem segern och får smak på att göra ytterli­gare förfin­ing, så din vardag blir än enklare.

Hur gör du?

Vad tog du i det­ta nu en bild av eller en skär­m­dump på, som ett startläge på en förän­dring du verk­li­gen vill åstad­kom­ma? Berät­ta för mig!

(Det finns för­resten mängder av sätt att fira seg­rar som dessa strukturförbättringsdylika.)

Det finns mer!

En ung kvinna med mörkbrunt hår lyssnar intensivt på något i ett par rosa Beats-hörlurar.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!