Gör ditt ”före” tydligare för att bättre uppskatta… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 jan.

Gör ditt ”före” tydligare för att bättre uppskatta ditt ”efter”


Datum: 2023-01-11 09:01
Två polaroidbilder hänger på ett klädstreck, fastsatta med klädnypor. På den ena står det "före" och på den andra "efter".

Hur myck­et bät­tre har din struk­tur bliv­it sedan du bör­jade för­fi­na den? Det kan vara svårt att svara på. En del av oss har lätt att ta det nya läget för givet och glöm­mer fort hur det var förut.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Kanske är det inte alls så för dig. Du märk­er en påtaglig skill­nad av de struk­tur­för­bät­tringar du åstad­kom­mit och njuter av dem dagli­gen, för du minns hur det var förut. Du har en tydlig bild av det.

Snu­vad på segern

Den som har lätt att glöm­ma, däre­mot, går miste om en del av segersöt­man. Vilken belön­ing till oss själ­va slår känslan av att ha fått det bät­tre? (Som­li­ga läsare av struk­tur­bo­ken mailar mig och berät­tar att de inte vill sät­ta upp någon annan belön­ing för sin struk­tursträ­van än den för­bät­trade struk­turen och enklare varda­gen i sig.)

Vi ser hur det är, men då det är dif­fust hur det var, känns det lite grand som ett Jaha, och nu då?”.

Så då — så här nu

Där­för behöver just vi hjälp att göra dåti­den tydli­gare. Med ett kristal­lk­lart före” att jäm­föra med dagens efter”, blir vår presta­tion uppen­bar och vi kan hel­hjär­tat hyl­la oss med ett stil­la bra­vo!”.

Gör så här

 1. Välj en av de struk­tur­för­bät­tringar du job­bar med just nu. Om du inte kom­mer på någon eller har någon, är det­ta några van­li­ga pro­jekt”:
  • Ska­pa bät­tre struk­tur i mejlboxen
  • Få mejl-inbox­en tom, om än för ett ögonblick
  • För­bät­tra struk­turen i lagrin­gen av andra dig­i­ta­la dokument
  • Få färre sak­er på datorskrivbordet
  • Bli av med högar­na på det fysiska skrivbordet
 2. Doku­mentera hur det ser ut just nu, d v s före”-läget. Ta en bild med din tele­fon eller ta en skär­m­dump. Så här gör du i Win­dows och så här i OS X. Bilden kan allt­så vara på hur datorskrivbor­det ser ut, hur mejl­box-struk­turen är upplagd, hur myck­et det lig­ger i inko­r­gen, hur högar­na lig­ger på skrivbor­det el dyl.
 3. Spara bilden där du sparar andra doku­ment och fil­er som har med din struk­tur­för­bät­tring att göra. Har du inget sådant ställe, rek­om­mender­ar jag dig att skaf­fa ett. I den­na dig­i­ta­la mapp sam­lar du allt det du har nyt­ta av när du ska­par och övar på att bibehål­la en god struk­tur i arbetet. Låt gär­na dagens datum vara en del av bild­fil­nam­net, till exem­pel Mejl­box­en 20230111”.
 4. Bra. Nu är före”-läget doku­menter­at och i tryg­gt för­var. Bestäm dig för när du jäm­för det du åstad­kom­mit med hur det är idag. Om du inte vet vad som är en lämplig tid­sho­risont, välj en månad från nu.
 5. Skriv i din att göra-lista en uppgift som för­fall­er då du vill stäm­ma av näs­ta gång och låt den innebära att du tar en ny bild på sam­ma sätt — den gån­gen på efter”-läget, följaktligen.
 6. Nu är du redo. Skrid till strukturförbättrings-verket!
 7. När avstämn­ings­da­gen är inne, ta en bild och lägg märke till skillnaden.
  • Var det bät­tre efter”? Njut och gläds åt att dina ansträngningar burit frukt.
  • Var det säm­re efter”? Gråt ej över spilld mjölk, utan göm undan före”-bilden och låt dagens nytagna bild vara en ny före”-bild för näs­ta fas av för­bät­tring. Ändra på något du tror kom­mer att hjäl­pa i hur du arbe­tar, så resul­tatet troli­gen blir bät­tre näs­ta gång. Och, på’t igen.

Tydli­gare avstamp, klarare målgång

Om du gör nuläget tydligt genom att ta en skär­m­dump eller fotografera nuläget, blir var­je förän­dring du gör mer påtaglig. Du kom­mer lättare och snab­bare att kän­na att du har lyck­ats. Även om det bara skulle bli en mar­gin­ell för­bät­tring, syns den helt och fullt. Du tar lättare hem segern och får smak på att göra ytterli­gare förfin­ing, så din vardag blir än enklare.

Hur gör du?

Vad tog du i det­ta nu en bild av eller en skär­m­dump på, som ett startläge på en förän­dring du verk­li­gen vill åstad­kom­ma? Berät­ta för mig!

(Det finns för­resten mängder av sätt att fira seg­rar som dessa strukturförbättringsdylika.)

En ung kvinna med mörkbrunt hår lyssnar intensivt på något i ett par rosa Beats-hörlurar.

Det finns mer!

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.