Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 maj

Tretton sätt att fira de små segrarna


Datum: 2017-05-29 15:06

Att upp­märk­sam­ma och gläd­jas över något vi lyck­ats med i våra ansträngningar under en strid ström av arbets­da­gar ökar vår moti­va­tion. Det får oss helt enkelt att må bra. Värdet av att fira varda­gens små seg­rar är något som visat sig i bland annat Tere­sa Ama­biles forskn­ing, vilken jag näm­nt tidi­gare här och där.

I bör­jan av min struk­turträn­ings­bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” upp­ma­nar jag där­för läsaren att hit­ta på ett sätt att belö­na sig under tränin­gen — för att bibehål­la moti­va­tio­nen och lättare etablera de nya strukturvanorna.

Inte bara vidare, vidare
Men, för som­li­ga av oss är det dock inte så lätt att kom­ma på vad belönin­gen skulle kun­na bestå i. Jag har själv en ten­dens att ta den nyss vun­na segern för giv­en och direkt gå vidare på näs­ta utman­ing. Förvis­so ger själ­va avk­laran­det av något en känsla av belön­ing i sig, men om vi skulle fira, hur går det till? Att klap­pa sig själv på axeln” är ju bara en metafor, så hur gör man egentligen?

Så gör några andra
Jag frå­gade nyss en hand­full män­niskor som jag tyck­er är duk­ti­ga på att fira vardagsseg­rar hur de gör och här är ett urval av vad de svarade:

 • Jag köper över­raskn­ing­sp­re­sen­ter till mig själv”
 • Jag säger tack när jag vak­nar och innan jag somnar”
 • Jag drick­er en dubbel espres­so på ett schysst fik”
 • Jag äter en god middag”
 • Jag bjud­er mig på spa”
 • Jag sam­lar ful­lkom­li­ga ögonblick i Google Docs”
 • Jag har alltid bubbel på kylning”
 • Jag bjud­er ut en vän på fika och firar till­sam­mans, för delad gläd­je är du dubbel glädje”
 • Jag har ett tack­mail som jag skickar mig själv var­je dag och som jag fyller på med vad jag just idag har att tac­ka mig för, så att det blir allt mer fyllt av sådant jag är tack­sam för”
 • Jag njuter av en cig­a­rr av all­ra finaste kvalitet”
 • Jag bara tänker extra på det jag gjort bra och njuter av känslan”
 • Jag tar en paus och tit­tar rakt upp i taget en stund och bara vilar”
 • Jag berät­tar för en kol­le­ga som jag vet skulle gläd­jas med mig och njuter av de gla­da till­rop jag får åter”

Skulle något av det­ta ock­så pas­sa dig, måhända?

Gör så här
Kän­ner du igen dig i att du skulle kun­na fira dina vardagsseg­rar mer än vad du gör idag, gör så här:

 1. Tänk efter: vad har du för lämplig utman­ing just nu som du kan fira när du lyck­ats med? Låt det vara något som du kan åstad­kom­ma de när­maste veck­o­r­na, så att du inte behöver vän­ta så länge på segern. Det ska innebära ett visst mått av utman­ing så att du får läg­ga manken till och så det kom­mer att kän­nas som en seger när du klarat av det.

 2. Välj hur du ska fira när du seg­rat. Det kan vara något av sät­ten ovan eller något helt annat sätt.

 3. Behöver du göra något eller köpa något för att kun­na fira, lägg till det på din att göra-lista, såvi­da du inte går åstad och fixar det nu direkt.

Mer motiver­ad, lättare till mods
Om du firar varda­gens små seg­rar kom­mer du att ofta få nju­ta av fruk­ten av dina ansträngningar på ett påtagligt sätt. Ska vi tro på vad Ama­bile med forskarkol­le­gor fun­nit, ökar din moti­va­tion och du får lättare sak­er gjort bara i det att du med större geist tar dig an de nya utmaningar som möter dig dagligen.

Hur gör du?
Hur gör du för att fira när du lyck­ats med något i ditt arbete — stort som smått? Skriv en kom­men­tar och dela med dig.