Tretton sätt att fira de små segrarna | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 maj

Tretton sätt att fira de små segrarna


Datum: 2017-05-29 15:06

Att upp­märk­sam­ma och gläd­jas över något vi lyck­ats med i våra ansträngningar under en strid ström av arbets­da­gar ökar vår moti­va­tion. Det får oss helt enkelt att må bra. Värdet av att fira varda­gens små seg­rar är något som visat sig i bland annat Tere­sa Ama­biles forskn­ing, vilken jag näm­nt tidi­gare här och där.

I bör­jan av min struk­turträn­ings­bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” upp­ma­nar jag där­för läsaren att hit­ta på ett sätt att belö­na sig under tränin­gen — för att bibehål­la moti­va­tio­nen och lättare etablera de nya strukturvanorna.

Inte bara vidare, vidare
Men, för som­li­ga av oss är det dock inte så lätt att kom­ma på vad belönin­gen skulle kun­na bestå i. Jag har själv en ten­dens att ta den nyss vun­na segern för giv­en och direkt gå vidare på näs­ta utman­ing. Förvis­so ger själ­va avk­laran­det av något en känsla av belön­ing i sig, men om vi skulle fira, hur går det till? Att klap­pa sig själv på axeln” är ju bara en metafor, så hur gör man egentligen?

Så gör några andra
Jag frå­gade nyss en hand­full män­niskor som jag tyck­er är duk­ti­ga på att fira vardagsseg­rar hur de gör och här är ett urval av vad de svarade:

 • Jag köper över­raskn­ing­sp­re­sen­ter till mig själv”
 • Jag säger tack när jag vak­nar och innan jag somnar”
 • Jag drick­er en dubbel espres­so på ett schysst fik”
 • Jag äter en god middag”
 • Jag bjud­er mig på spa”
 • Jag sam­lar ful­lkom­li­ga ögonblick i Google Docs”
 • Jag har alltid bubbel på kylning”
 • Jag bjud­er ut en vän på fika och firar till­sam­mans, för delad gläd­je är du dubbel glädje”
 • Jag har ett tack­mail som jag skickar mig själv var­je dag och som jag fyller på med vad jag just idag har att tac­ka mig för, så att det blir allt mer fyllt av sådant jag är tack­sam för”
 • Jag njuter av en cig­a­rr av all­ra finaste kvalitet”
 • Jag bara tänker extra på det jag gjort bra och njuter av känslan”
 • Jag tar en paus och tit­tar rakt upp i taget en stund och bara vilar”
 • Jag berät­tar för en kol­le­ga som jag vet skulle gläd­jas med mig och njuter av de gla­da till­rop jag får åter”

Skulle något av det­ta ock­så pas­sa dig, måhända?

Gör så här
Kän­ner du igen dig i att du skulle kun­na fira dina vardagsseg­rar mer än vad du gör idag, gör så här:

 1. Tänk efter: vad har du för lämplig utman­ing just nu som du kan fira när du lyck­ats med? Låt det vara något som du kan åstad­kom­ma de när­maste veck­o­r­na, så att du inte behöver vän­ta så länge på segern. Det ska innebära ett visst mått av utman­ing så att du får läg­ga manken till och så det kom­mer att kän­nas som en seger när du klarat av det.

 2. Välj hur du ska fira när du seg­rat. Det kan vara något av sät­ten ovan eller något helt annat sätt.

 3. Behöver du göra något eller köpa något för att kun­na fira, lägg till det på din att göra-lista, såvi­da du inte går åstad och fixar det nu direkt.

Mer motiver­ad, lättare till mods
Om du firar varda­gens små seg­rar kom­mer du att ofta få nju­ta av fruk­ten av dina ansträngningar på ett påtagligt sätt. Ska vi tro på vad Ama­bile med forskarkol­le­gor fun­nit, ökar din moti­va­tion och du får lättare sak­er gjort bara i det att du med större geist tar dig an de nya utmaningar som möter dig dagligen.

Hur gör du?
Hur gör du för att fira när du lyck­ats med något i ditt arbete — stort som smått? Skriv en kom­men­tar och dela med dig. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.