Det enda jag vill skicka med dig inför 
ledigheten | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Det enda jag vill skicka med dig inför ledigheten


Datum: 2022-06-20 11:00
Händerna, armarna och hatten på en kvinna som ligger och njuter på en strand. I bakgrunden slår de turkosblå vågorna in.

Snart är åter ett halvår till ända och för de fles­ta av oss är det dags för någon slags ledighet. Oavsett hur länge vi är ledi­ga, kom­mer vi förr eller senare till­ba­ka till arbetet och då har det hänt sak­er under vår frånvaro.

Vi har fått åtskil­li­ga mail, kol­le­gor har löst prob­lem inom vårt ans­var­som­råde utan vår inbland­ning, lap­par har lagts på vårt tan­gent­bord, vi har bliv­it kallade till möten, folk har sökt oss och vi har bliv­it ombed­da att ta kon­takt så fort du är tillbaka”.

Det som var ett skönt avbrott myn­nar ut i en rivs­tart och gan­s­ka snart känns det som att vi inte haft någon semes­ter alls.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


En behagli­gare start

Genom åren har jag dock fun­nit och bliv­it tip­sad om några sak­er vi kan göra för att få dels en mer full­ständig paus från job­bet, dels en behagli­gare start när vi sedan är till­ba­ka. Här är några knep som är de enda jag vill skic­ka med dig inför ledigheten.

Gör så här

 • Gör vad du kan för att bibehål­la semes­terkänslan län­gre, även när du är till­ba­ka i arbete.
  • Hade du ett lägre tem­po när du var ledig, var extra varsam med dig när du job­bar den förs­ta tiden. Var mer noga än annars med att ta paus ofta. Kanske tar du fem minut­er total­paus en gång per timme de förs­ta veck­o­r­na? Sätt nedräknin­gen på din tele­fon till 55 minut­er och arbe­ta i ditt anletes svett ända till dess klock­an ringer för paus. Gör abso­lut ingent­ing under dessa fem minut­er, så känns de län­gre. Inga sociala medi­er, inget småprat med kol­le­gor­na, inte en tur till kaf­fe­mask­i­nen, ingent­ing. Hel­hjär­tade pauser gyn­nar din per­son­li­ga effektivitet.
  • Njöt du av att bada myck­et under semes­tern, pac­ka en påse med bad­kläder och en rik­tigt liten, utrymmess­nål hand­duk och lägg i väskan eller i bilen. Leta på en kar­ta upp en alter­na­tiv hemväg som passer­ar en vik där du kan ta ett snabb­dopp. Det behöver inte ta dig mer än tio minut­er att stan­na till, hop­pa i, fly­ta på rygg, kli­va upp och ta på dig igen. Ett ögonblicks semes­ter på hemvä­gen. Har du inget vat­ten i närheten? Leta upp en äng och lägg dig på rygg i den i fem minut­er på väg mel­lan job­bet och hem­met. Så länge det inte reg­nar är en stunds kon­tem­pla­tion under himlen ett slags semester.
 • Reservera tid för mailen.
  Redan nu, bloc­ka till­räck­lig tid i kalen­dern de förs­ta dagar­na efter återkom­sten för att ta hand om alla mail som kom­mit. Så länge du inte är en av dem som helt enkelt rader­ar alla inkom­na mail den förs­ta dagen och bör­jar från scratch”, kom­mer du att behö­va proces­sa dem alla. Det gör du bät­tre förr än senare.

  Jag brukar räk­na en dags reserver­ad tid per vec­ka jag har var­it bor­ta. Om du inte reserver­ar tid för mailen, risker­ar du ha allt­för mån­ga möten inbokade de förs­ta dagar­na (då du knappt hin­ner tit­ta åt mail­box­en) och sedan har du en gam­la-mail-att-kom­ma-igenom-ryg­gsäck att bära flera veck­or framöver.
 • Reservera tid för uppgifter och möten.
  Säk­ert kän­ner du redan nu till vis­sa att göra-uppgifter och möten du verk­li­gen måste få till de förs­ta veck­o­r­na när du kom­mit till­ba­ka. Boka in möte­na redan nu och reservera ock­så kalen­der­tim­mar för dig själv då du har tid att få gjort de vik­ti­ga att göra-uppgifter­na.

  Har du myck­et färdig­plan­er­at de förs­ta veck­o­r­na, kan du vila i att du har utrymme för det som måste bli gjort utan att bekym­ra dig istäl­let för att bör­ja den förs­ta arbetsveck­an med att plan­era upp sak­er i sista sekun­den och fort få känslan av att det är bara för myck­et — redan”.
 • Lägg fram mate­r­i­al som kol­le­gor­na kan behö­va.
  Ta slut­li­gen nu en fun­der­are på vad av ditt dig­i­ta­la och fysiska ref­er­ens­ma­te­r­i­al kol­le­gor­na kan kom­ma att behö­va när du inte är på plats. Lägg fram pap­per och annat fysiskt på ditt bord. Skic­ka erforderli­ga gen­vä­gar och URL:er till de kol­le­gor som ska täc­ka upp för dig. Då min­skar risken för att du får sam­tal på stran­den om var det där doku­mentet finns”.

Min­dre stress och skönare kontroll

Om du viker bara en kort stund nu, innan ledigheten, för att göra någon eller ett par av de här sak­er­na, kom­mer du att ha igen det mång­falt sedan. Semes­tern blir ett uns mer avbrotts­fri och starten går mjukare. Det som skulle ha bliv­it några förs­ta dagar av accel­ererande stress blir istäl­let något du kän­ner att du bemäs­trar och har skön kon­troll över.

Hur gör du?

Hur gör du för att nju­ta mer av din semes­ter med hjälp av god struk­tur? Berät­ta för mig.

(Vis­ste du för­resten att hel­hjär­tade pauser gör dig effek­ti­vare?)

Skägg- och flanellskjortprydd man tittar in i sin MacBook och ler.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Tack, jag vill gärna ha fler strukturtips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.