Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Det enda jag vill skicka med dig inför ledigheten


Datum: 2022-06-20 11:00
Händerna, armarna och hatten på en kvinna som ligger och njuter på en strand. I bakgrunden slår de turkosblå vågorna in.

Snart är åter ett halvår till ända och för de fles­ta av oss är det dags för någon slags ledighet. Oavsett hur länge vi är ledi­ga, kom­mer vi förr eller senare till­ba­ka till arbetet och då har det hänt sak­er under vår frånvaro.

Vi har fått åtskil­li­ga mail, kol­le­gor har löst prob­lem inom vårt ans­var­som­råde utan vår inbland­ning, lap­par har lagts på vårt tan­gent­bord, vi har bliv­it kallade till möten, folk har sökt oss och vi har bliv­it ombed­da att ta kon­takt så fort du är tillbaka”.

Det som var ett skönt avbrott myn­nar ut i en rivs­tart och gan­s­ka snart känns det som att vi inte haft någon semes­ter alls.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


En behagli­gare start

Genom åren har jag dock fun­nit och bliv­it tip­sad om några sak­er vi kan göra för att få dels en mer full­ständig paus från job­bet, dels en behagli­gare start när vi sedan är till­ba­ka. Här är några knep som är de enda jag vill skic­ka med dig inför ledigheten.

Gör så här

 • Gör vad du kan för att bibehål­la semes­terkänslan län­gre, även när du är till­ba­ka i arbete.
  • Hade du ett lägre tem­po när du var ledig, var extra varsam med dig när du job­bar den förs­ta tiden. Var mer noga än annars med att ta paus ofta. Kanske tar du fem minut­er total­paus en gång per timme de förs­ta veck­o­r­na? Sätt nedräknin­gen på din tele­fon till 55 minut­er och arbe­ta i ditt anletes svett ända till dess klock­an ringer för paus. Gör abso­lut ingent­ing under dessa fem minut­er, så känns de län­gre. Inga sociala medi­er, inget småprat med kol­le­gor­na, inte en tur till kaf­fe­mask­i­nen, ingent­ing. Hel­hjär­tade pauser gyn­nar din per­son­li­ga effektivitet.
  • Njöt du av att bada myck­et under semes­tern, pac­ka en påse med bad­kläder och en rik­tigt liten, utrymmess­nål hand­duk och lägg i väskan eller i bilen. Leta på en kar­ta upp en alter­na­tiv hemväg som passer­ar en vik där du kan ta ett snabb­dopp. Det behöver inte ta dig mer än tio minut­er att stan­na till, hop­pa i, fly­ta på rygg, kli­va upp och ta på dig igen. Ett ögonblicks semes­ter på hemvä­gen. Har du inget vat­ten i närheten? Leta upp en äng och lägg dig på rygg i den i fem minut­er på väg mel­lan job­bet och hem­met. Så länge det inte reg­nar är en stunds kon­tem­pla­tion under himlen ett slags semester.
 • Reservera tid för mailen.
  Redan nu, bloc­ka till­räck­lig tid i kalen­dern de förs­ta dagar­na efter återkom­sten för att ta hand om alla mail som kom­mit. Så länge du inte är en av dem som helt enkelt rader­ar alla inkom­na mail den förs­ta dagen och bör­jar från scratch”, kom­mer du att behö­va proces­sa dem alla. Det gör du bät­tre förr än senare.

  Jag brukar räk­na en dags reserver­ad tid per vec­ka jag har var­it bor­ta. Om du inte reserver­ar tid för mailen, risker­ar du ha allt­för mån­ga möten inbokade de förs­ta dagar­na (då du knappt hin­ner tit­ta åt mail­box­en) och sedan har du en gam­la-mail-att-kom­ma-igenom-ryg­gsäck att bära flera veck­or framöver.
 • Reservera tid för uppgifter och möten.
  Säk­ert kän­ner du redan nu till vis­sa att göra-uppgifter och möten du verk­li­gen måste få till de förs­ta veck­o­r­na när du kom­mit till­ba­ka. Boka in möte­na redan nu och reservera ock­så kalen­der­tim­mar för dig själv då du har tid att få gjort de vik­ti­ga att göra-uppgifter­na.

  Har du myck­et färdig­plan­er­at de förs­ta veck­o­r­na, kan du vila i att du har utrymme för det som måste bli gjort utan att bekym­ra dig istäl­let för att bör­ja den förs­ta arbetsveck­an med att plan­era upp sak­er i sista sekun­den och fort få känslan av att det är bara för myck­et — redan”.
 • Lägg fram mate­r­i­al som kol­le­gor­na kan behö­va.
  Ta slut­li­gen nu en fun­der­are på vad av ditt dig­i­ta­la och fysiska ref­er­ens­ma­te­r­i­al kol­le­gor­na kan kom­ma att behö­va när du inte är på plats. Lägg fram pap­per och annat fysiskt på ditt bord. Skic­ka erforderli­ga gen­vä­gar och URL:er till de kol­le­gor som ska täc­ka upp för dig. Då min­skar risken för att du får sam­tal på stran­den om var det där doku­mentet finns”.

Min­dre stress och skönare kontroll

Om du viker bara en kort stund nu, innan ledigheten, för att göra någon eller ett par av de här sak­er­na, kom­mer du att ha igen det mång­falt sedan. Semes­tern blir ett uns mer avbrotts­fri och starten går mjukare. Det som skulle ha bliv­it några förs­ta dagar av accel­ererande stress blir istäl­let något du kän­ner att du bemäs­trar och har skön kon­troll över.

Hur gör du?

Hur gör du för att nju­ta mer av din semes­ter med hjälp av god struk­tur? Berät­ta för mig.

(Vis­ste du för­resten att hel­hjär­tade pauser gör dig effek­ti­vare?)

Skägg- och flanellskjortprydd man tittar in i sin MacBook och ler.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Tack, jag vill gärna ha fler strukturtips!