Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 maj

Ta påtaglig paus när du pausar


Datum: 2017-05-22 14:09

Att göra mån­ga sak­er sam­tidigt har sitt pris. Att döma av Eyal Ophirs forskn­ing vid Stan­ford, är de som är till­gäng­li­ga i mån­ga kanaler (såsom tele­fon, email, sms, chat) sam­tidigt eller har mån­ga medi­er igång (såsom musik, ström­mande video, Twit­ter och webb­si­dor vi har akti­va) under det att de arbe­tar mer lättdis­tra­her­ade av yttre fak­tor­er, mer tanksprid­da och har svårare att snabbt skif­ta mel­lan uppgifter.

Sam­tidigt har jag här och i andra forum talat om nyt­tan av att lyssna på för oss rätt musik sam­tidigt som vi arbetar.

Det myck­na utan det negativa
Så, vad ska vi göra om vi vill vara väldigt till­gäng­li­ga, men inte drab­bas av de neg­a­ti­va effek­ter­na av det?

Som så ofta finns det något vi kan göra som åtmin­stone gör vår till­varo ett snäpp bättre.

Paus på riktigt
en halvårgam­mal studie fann näm­li­gen Thomas E Gor­man och C Shawn Green att den som verk­li­gen tar paus ordentligt när den tar paus får myck­et min­dre neg­a­ti­va kon­sekvenser av mul­ti­taskan­det än den som till exem­pel slö­sur­far” under pausen. I syn­ner­het gäller det­ta dem som medie­mul­ti­taskar väldigt myck­et. De fick opro­por­tion­erligt större pos­i­tiv effekt av den ordentli­ga pausen.

Antal ande­tag
I stu­di­en bestod den påtagli­ga pausen av att delt­a­garen under tio minut­er räk­nade sina ande­tag och tryck­te på en tan­gent för var­je ande­tag och en annan tan­gent för var tionde ande­tag. Det var allt­så i prin­cip omöjligt att göra något annat än att andas och räk­na — en ordentlig paus från det ordi­nar­ie arbetet, alltså.

Gör så här
Vill du, lik­som jag, tes­ta att ta en mer ordentlig paus när du väl pausar, gör det enkla ande­tagsräk­nan­det näs­ta gång du tar paus.

Om tio minut­er känns långt, pro­va med fem.

Är du inte så förtjust i dyli­ka and­ningsövningar, välj istäl­let något annat sätt att ta en ordentlig paus från det du mest arbe­tar med. Ju färre intryck du får, desto mer paus­ef­fekt torde det bli (efter­som det är från intryck­en vi vill pausa).

Snab­bare i vändningarna
Om du tar en påtaglig paus när du pausar, kom­mer du, av näm­n­da studie att döma, bli min­dre drab­bad av intrycksin­flödets neg­a­ti­va följder. Du åter­vin­ner fokus och blir flex­i­blare i skiftet mel­lan uppgifter. Nog är det värt ett försök, om du frå­gar mig.

Hur gör du?
Hur ser dina pauser ut? Vad är bäs­ta sät­tet för dig att göra ett avbrott i ditt arbete? Tip­sa mig och andra genom att skri­va en kommentar.