Ta påtaglig paus när du pausar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 maj

Ta påtaglig paus när du pausar


Datum: 2017-05-22 14:09

Att göra mån­ga sak­er sam­tidigt har sitt pris. Att döma av Eyal Ophirs forskn­ing vid Stan­ford, är de som är till­gäng­li­ga i mån­ga kanaler (såsom tele­fon, email, sms, chat) sam­tidigt eller har mån­ga medi­er igång (såsom musik, ström­mande video, Twit­ter och webb­si­dor vi har akti­va) under det att de arbe­tar mer lättdis­tra­her­ade av yttre fak­tor­er, mer tanksprid­da och har svårare att snabbt skif­ta mel­lan uppgifter.

Sam­tidigt har jag här och i andra forum talat om nyt­tan av att lyssna på för oss rätt musik sam­tidigt som vi arbetar.

Det myck­na utan det negativa
Så, vad ska vi göra om vi vill vara väldigt till­gäng­li­ga, men inte drab­bas av de neg­a­ti­va effek­ter­na av det?

Som så ofta finns det något vi kan göra som åtmin­stone gör vår till­varo ett snäpp bättre.

Paus på riktigt
en halvårgam­mal studie fann näm­li­gen Thomas E Gor­man och C Shawn Green att den som verk­li­gen tar paus ordentligt när den tar paus får myck­et min­dre neg­a­ti­va kon­sekvenser av mul­ti­taskan­det än den som till exem­pel slö­sur­far” under pausen. I syn­ner­het gäller det­ta dem som medie­mul­ti­taskar väldigt myck­et. De fick opro­por­tion­erligt större pos­i­tiv effekt av den ordentli­ga pausen.

Antal ande­tag
I stu­di­en bestod den påtagli­ga pausen av att delt­a­garen under tio minut­er räk­nade sina ande­tag och tryck­te på en tan­gent för var­je ande­tag och en annan tan­gent för var tionde ande­tag. Det var allt­så i prin­cip omöjligt att göra något annat än att andas och räk­na — en ordentlig paus från det ordi­nar­ie arbetet, alltså.

Gör så här
Vill du, lik­som jag, tes­ta att ta en mer ordentlig paus när du väl pausar, gör det enkla ande­tagsräk­nan­det näs­ta gång du tar paus.

Om tio minut­er känns långt, pro­va med fem.

Är du inte så förtjust i dyli­ka and­ningsövningar, välj istäl­let något annat sätt att ta en ordentlig paus från det du mest arbe­tar med. Ju färre intryck du får, desto mer paus­ef­fekt torde det bli (efter­som det är från intryck­en vi vill pausa).

Snab­bare i vändningarna
Om du tar en påtaglig paus när du pausar, kom­mer du, av näm­n­da studie att döma, bli min­dre drab­bad av intrycksin­flödets neg­a­ti­va följder. Du åter­vin­ner fokus och blir flex­i­blare i skiftet mel­lan uppgifter. Nog är det värt ett försök, om du frå­gar mig.

Hur gör du?
Hur ser dina pauser ut? Vad är bäs­ta sät­tet för dig att göra ett avbrott i ditt arbete? Tip­sa mig och andra genom att skri­va en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.