Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 juni

Tack, Bildningsalliansen i Svenskfinland


Datum: 2022-06-21 09:46
En storbilds-tv visande en Zoom-föreläsning där David Stiernholm föreläser till höger och deltagarna sitter till vänster

Bild­ningsal­liansen är samar­bet­sor­gan­i­sa­tio­nen för den fria bild­nin­gen i Sven­sk­fin­land. Jag har haft för­må­nen att två gånger besö­ka en av medlem­mar­na — Kor­sholms Vux­enin­sti­tut strax öster om Vasa — för att dels föreläsa om hur man skaf­far sig super­struk­tur, dels om hur man pri­or­it­er­ar rätt med hjälp av sina mål.

Avs­lut­ning för rektorer

Häromveck­an var jag inbju­den att på dis­tans föreläsa för en grupp rek­tor­er från en rad utbild­ningsin­sti­tut, som en del av avs­lut­ningssem­i­na­r­i­et för ett projekt. 

Den här gån­gen var tem­at Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt”, för vad ska man göra om möte­na hopar sig om dagar­na, om det är svårt att arbe­ta fokuser­at när man verk­li­gen skulle behö­va det och när mejlen hänger över en”? Det gav jag mängder av konkre­ta tips på.

Min upp­drags­gi­vare tänker på mig

Dessu­tom fick jag veta att jag skänks en tanke var­je mor­gon av min upp­drags­gi­vare när hon tit­tar på dagens att göra-lista. Så kan det gå när man tip­sar någon om en app som är bra. Det blir appen som David tip­sade om”. 😉

Tack för möj­ligheten! Det var ett nöje.

P S För­resten, föreläs­nin­gen jag höll hit­tar du här, om du och dina kol­le­gor ock­så vill fören­kla på jobbet.


Jag har fler föreläsningar

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Just nu håller jag oftast någon av fyra föreläsningar. De har olika inriktning, men handlar alla om struktur på jobbet.

Jag vill se dina föreläsningar!