Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 juni

Botemedlet för ofokuserade möten


Datum: 2012-06-13 12:00
Fem vimplar på en horisontell lina; en röd, en vit, en blå, en gul, en grön.

Har du lett ett möte där du haft svårt att hål­la delt­a­gar­na kvar vid agendan? 

Det som var tänkt att vara en kort upp­da­ter­ingspunkt drar plöt­sligt åt ett beslut från klar him­mel.

När det är dags för punk­ten då du tänkt att ni skulle fat­ta ett beslut, fast­nar ni i en lång diskus­sion om hur, när, vem, kanske var­för och rent av vi kan väl göra så här i stället?”.

För dig som är ans­varig för att ni kom­mer vidare, blir det svårt att få gjort det som ska åstad­kom­mas idag och det är lätt hänt att mötet tar två tim­mar istäl­let för den bokade timmen.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Tydli­gare agenda

Att mötet blir så ofokuser­at behöver inte bero på att du bris­ter som mötesledare, utan det kan helt enkelt hand­la om oty­d­lighet.

Om ni alla hade en gemen­sam bild av vad som är syftet med var­je punkt på agen­dan, skulle ni lättare diskutera rätt sak på rätt sätt i rätt omfat­tning genom hela mötet.

Så, tydlig­gör vad målet är med var­je punkt som ska behand­las på mötet.

Gör så här

Om du skickar ut agen­da i förväg:

  • Ange vid var­je punkt vad syftet är: infor­ma­tion, diskus­sion eller beslut.
    Skriv ”(infor­ma­tion)” eller kom överens om att flag­ga syftet genom att hit­ta på en sym­bol för var och en av de tre typerna.
  • Vid besluts-punk­ter­na, ange var delt­a­gar­na kan hit­ta beslut­sun­der­la­gen till respek­tive beslut. Ref­er­era t ex till bila­ga A eller lägg en länk till var doku­menten lig­ger sparade.
  • Gör det än lättare för delt­a­gar­na att veta vad som förvän­tas genom att ock­så läg­ga in en teck­en­förk­lar­ing” längst ner i agen­dan.

    Skriv t ex Vid infor­ma­tion­spunk­ter­na kan du bara luta dig till­ba­ka och ta till dig infor­ma­tio­nen. Vid diskus­sion­spunk­ter­na, dela med dig av hur du ser på ären­det och vad vi behöver ta hän­syn till den dag då vi ska fat­ta beslut. Inför beslut­spunk­ter­na, läs in dig på beslut­sun­der­la­gen så att vi snabbt kan gå till beslut efter en kort inledande diskussion.”

Om ni har en mer informell agen­da, som ska­pas ad hoc på mötet:

  • Tydlig­gör muntli­gen vilken karak­tär punk­ten har. T ex OK, då går vi vidare med …, vilket är en diskus­sion­spunkt, så strax vill jag gär­na höra era reflektioner.”

Färre diskus­sion­er i fel läge

Om du tydli­gare anger vad syftet är med de oli­ka punk­ter­na på dina möte­sagen­dor, kom­mer det att bli färre diskus­sion­er i fel läge i beslut­sprocessen på dina möten och ni ägnar mer möte­na till det som verk­li­gen var avsik­ten.

Ni hin­ner ock­så fort­are igenom agen­dan och det kan till och med hän­da att ni får tid över till något av de där trän­gande ären­de­na som inte kom med ursprung­li­gen, men som dök upp strax före mötet.

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att få dina möten rik­tigt fokuser­ade? Berät­ta för mig!

(Själ­va möte­na är en sak, att få till­räck­ligt med tid mel­lan möte­na är en annan.)

Två kvinnliga, ringbeprydda händer håller en brungrå mobiltelefon.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!