Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 juni

Hur 31 post it-lappar blir ett favoritplagg


Datum: 2012-06-10 19:13

Jag fick ett mail från Robert Pantzar, som just nu läs­er min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar (“struk­tur­bo­ken” kallad). I för­ra veck­an hade han kom­mit till dag 10 och skick­ade mig då en bild som fån­gade mitt intresse.

Strukturbelöningsetiketter

I inled­nin­gen av boken talar jag om vik­ten av att åskådlig­göra för oss själ­va att vi tar oss framåt i rätt rik­t­ning i den förän­dring vi håller på att göra (till exem­pel mot bät­tre struk­tur). Vanor ändras inte i en hand­vänd­ning och i vän­tan på att vi når ända fram, gör vi rätt i att belö­na oss under vägen.

Robert skriv­er:

Jag tog en bild på hur jag mark­er­ar att jag klarat av ett steg, det är små Post-it-lap­par jag fäster på kon­torsväggen. När jag är klar med alla 31 steg så blir belönin­gen två nya kava­jer (mitt favoritplagg).”

Jag tyck­er att det är ett allde­les strå­lande (och enkelt) sätt att åskådlig­göra fram­ste­gen. Med de två kava­jer­na som hägrar vid målet ger det säk­ert än större effekt.

Hur belö­nar du dig själv när du suc­ces­sivt gör klart övningar­na i strukturboken?