Fällan som gör att du kommer ihåg | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Fällan som gör att du kommer ihåg


Datum: 2012-06-20 12:00

Det finns tillfällen då vi har något som vi abso­lut inte får glöm­ma att göra eller att ta med oss.Att skri­va upp det på att-göra-lis­tan och i kalen­dern i all ära, men det gäller att kom­ma ihåg att tit­ta där ock­så, innan du går hemifrån.I en peri­od då du har myck­et att tän­ka på, är det lätt hänt att dina tankar är någon helt annanstans när du kliv­er ut genom dör­röpp­nin­gen och vips är något inte med som bor­de vara det.

Gill­ra!

Fall till föga och för­li­ta dig inte på att du ska kom­ma ihåg ock­så den­na sak. Gör det lätt för dig — ta en trig­ger till hjälp.En trig­ger är något du rig­gar, näs­tan som en fäl­la för dig själv, för att själv slip­pa kom­ma ihåg en viss sak.

 • Det kan vara att du läg­ger bil­ny­ck­lar­na i den väs­ka du inte får glöm­ma. Du kom­mer inte iväg om du inte får med dig väskan.
 • Häng utgående brev i en doku­men­tk­läm­ma mitt i dör­röpp­nin­gen, så du inte mis­sar dem när du är på väg ut.
 • Skriv upp på en lapp vad du måste kom­ma ihåg och lägg lap­pen på gol­vet där du sät­ter ner föt­ter­na när du kliv­er upp ur sän­gen på mor­gonen. Det förs­ta du tram­par på när du vak­nar är en påmin­nelse om vad du ska kom­ma ihåg.
 • Knyt fast mobil­lad­darslad­den i nyck­el­rin­gen, så du kom­mer ihåg att ta med mobilen när du fat­tar nycklarna.
 • Ska­pa ett ana­gram av beg­yn­nelse­bok­stäver­na på de sak­er du vill kom­ma ihåg var­je dag. Tag för vana att säga ana­gram­met innan du går hemifrån och stäm därmed av att du fått med dig allt. Eller, skaf­fa dig en dör­rmat­ta med Mobilen, nyck­lar­na, plånboken”-tryck.

Det kan ock­så vara något så enkelt som att sät­ta ett alarm, i uppgift­slis­tan i datorn, i kalen­dern eller i din telefon.

Kom ihåg utan ansträngning

Ska­par du en trig­ger, slip­per du bekym­ra dig, utan du kan vara säk­er på att du med automatik blir påmind. Är inte det­ta effek­tivitet, så säg? Du låter något annat göra job­bet istäl­let för att själv gå och bära det min­nesvär­da i huvudet.

Gör så här

 1. Tänk efter — vad för sak brukar du glöm­ma ta med dig?
 2. Om du skulle ska­pa en trig­ger för att slip­pa vän­da igen, vad skulle den vara? 
  • Det kan vara något som hin­drar dig i din fram­fart, så du behöver tän­ka till. Ställ allt­så något i vägen för din mest troli­ga rutt.
  • Det kan vara något som tvin­gar dig att ta en annan väg; annars kom­mer du inte vidare. Lägg nyck­eln bred­vid det du ska ta med dig.
  • Låt en man­ick påkalla din upp­märk­samhet. Sätt ett alarm eller en påmin­nelse i telefonen.
  • Sätt något där det inte brukar vara, för att haja till. Sätt t ex din vigsel­ring på fel fin­ger till dess du kom­mer ihåg vad du skulle ta med dig.
  • Gör job­bet i förväg. D v s lägg det du behöver ha med dig i fick­an på byx­orn du kom­mer att ta på dig.
 3. Tes­ta trig­gern, utvärdera hur det gick och för­fi­na till näs­ta gång.

Vänd ej om — slapp­na av

Om du använ­der dig av en trig­ger kom­mer du att slip­pa vän­da och åka till­ba­ka för att häm­ta det du glömt i sam­ma utsträck­n­ing som idag. Du kan slapp­na av i full tillför­sikt om att du kom­mer ihåg det som abso­lut inte får glöm­mas just imor­gon. Kan­hän­da ger det dig bät­tre sömn nat­ten före den sto­ra dagen.Vilken lättnad!

Hur gör du?

Hur gör du för att ofel­bart kom­ma ihåg att ta med dig det du behöver? Skriv gär­na en kom­men­tar och berät­ta hur just du gör.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.