Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Fällan som gör att du kommer ihåg


Datum: 2012-06-20 12:00

Det finns tillfällen då vi har något som vi abso­lut inte får glöm­ma att göra eller att ta med oss.Att skri­va upp det på att-göra-lis­tan och i kalen­dern i all ära, men det gäller att kom­ma ihåg att tit­ta där ock­så, innan du går hemifrån.I en peri­od då du har myck­et att tän­ka på, är det lätt hänt att dina tankar är någon helt annanstans när du kliv­er ut genom dör­röpp­nin­gen och vips är något inte med som bor­de vara det.

Gill­ra!

Fall till föga och för­li­ta dig inte på att du ska kom­ma ihåg ock­så den­na sak. Gör det lätt för dig — ta en trig­ger till hjälp.En trig­ger är något du rig­gar, näs­tan som en fäl­la för dig själv, för att själv slip­pa kom­ma ihåg en viss sak.

 • Det kan vara att du läg­ger bil­ny­ck­lar­na i den väs­ka du inte får glöm­ma. Du kom­mer inte iväg om du inte får med dig väskan.
 • Häng utgående brev i en doku­men­tk­läm­ma mitt i dör­röpp­nin­gen, så du inte mis­sar dem när du är på väg ut.
 • Skriv upp på en lapp vad du måste kom­ma ihåg och lägg lap­pen på gol­vet där du sät­ter ner föt­ter­na när du kliv­er upp ur sän­gen på mor­gonen. Det förs­ta du tram­par på när du vak­nar är en påmin­nelse om vad du ska kom­ma ihåg.
 • Knyt fast mobil­lad­darslad­den i nyck­el­rin­gen, så du kom­mer ihåg att ta med mobilen när du fat­tar nycklarna.
 • Ska­pa ett ana­gram av beg­yn­nelse­bok­stäver­na på de sak­er du vill kom­ma ihåg var­je dag. Tag för vana att säga ana­gram­met innan du går hemifrån och stäm därmed av att du fått med dig allt. Eller, skaf­fa dig en dör­rmat­ta med Mobilen, nyck­lar­na, plånboken”-tryck.

Det kan ock­så vara något så enkelt som att sät­ta ett alarm, i uppgift­slis­tan i datorn, i kalen­dern eller i din telefon.

Kom ihåg utan ansträngning

Ska­par du en trig­ger, slip­per du bekym­ra dig, utan du kan vara säk­er på att du med automatik blir påmind. Är inte det­ta effek­tivitet, så säg? Du låter något annat göra job­bet istäl­let för att själv gå och bära det min­nesvär­da i huvudet.

Gör så här

 1. Tänk efter — vad för sak brukar du glöm­ma ta med dig?
 2. Om du skulle ska­pa en trig­ger för att slip­pa vän­da igen, vad skulle den vara? 
  • Det kan vara något som hin­drar dig i din fram­fart, så du behöver tän­ka till. Ställ allt­så något i vägen för din mest troli­ga rutt.
  • Det kan vara något som tvin­gar dig att ta en annan väg; annars kom­mer du inte vidare. Lägg nyck­eln bred­vid det du ska ta med dig.
  • Låt en man­ick påkalla din upp­märk­samhet. Sätt ett alarm eller en påmin­nelse i telefonen.
  • Sätt något där det inte brukar vara, för att haja till. Sätt t ex din vigsel­ring på fel fin­ger till dess du kom­mer ihåg vad du skulle ta med dig.
  • Gör job­bet i förväg. D v s lägg det du behöver ha med dig i fick­an på byx­orn du kom­mer att ta på dig.
 3. Tes­ta trig­gern, utvärdera hur det gick och för­fi­na till näs­ta gång.

Vänd ej om — slapp­na av

Om du använ­der dig av en trig­ger kom­mer du att slip­pa vän­da och åka till­ba­ka för att häm­ta det du glömt i sam­ma utsträck­n­ing som idag. Du kan slapp­na av i full tillför­sikt om att du kom­mer ihåg det som abso­lut inte får glöm­mas just imor­gon. Kan­hän­da ger det dig bät­tre sömn nat­ten före den sto­ra dagen.Vilken lättnad!

Hur gör du?

Hur gör du för att ofel­bart kom­ma ihåg att ta med dig det du behöver? Skriv gär­na en kom­men­tar och berät­ta hur just du gör.