Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 mars

Börja i mitten


Datum: 2024-03-19 09:45
En man i silhuett mot himlen medan han hanterar en stor strålkastare på en kran.

När vi ska göra något nytt, något som varken vi eller våra kol­le­gor gjort förut, kan det vara svårt att veta var och med vad vi ska bör­ja. För en del av oss kan det med­föra att vi skjuter upp uppgiften för nu och istäl­let gör något lätt så länge.

Tiden går och allt när­mare kom­mer dead­line. Såk­lart hin­ner vi färdigt i tid, men de sista momenten görs i all hast och kvaliteten i det vi läm­nar från oss är inte på den nivå vi önskar. Hade vi kom­mit igång tidi­gare, hade det inte bliv­it så stres­sigt och haf­sigt på slutet, men det var ju så trögt att börja.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Redan den gam­le romaren

Strax före år 0 myn­tade den romerske skalden Hor­atius uttryck­et In medias res”, vilket kan över­sät­tas med I hän­delser­nas mitt”. Det är ett stilis­tiskt grepp där skriben­ten bör­jar mitt i berät­telsen för att sedan suc­ces­sivt berät­ta vad som föregått det drama­tiska som läsaren fick höra om först. 

Trick­et är numera täm­li­gen van­ligt och används såväl i skön­lit­ter­atur som i film och tv-dra­man. Du vet vad jag menar om du någon gång sett en thriller som bör­jar mitt i en stuntspäck­ad bil­jak­ts- och skot­t­loss­ningss­cen, bara för att tre minut­er senare övergå i en vin­jet­tbild med tex­ten Tre veck­or tidigare”.

Från mit­ten och utåt

Det kan ock­så använ­das av oss när och om vi inte vet hur vi ska bör­ja, även när vi gör något helt annat än skriv­er manus. Det kan vara att vi:

  • skissar på en kom­plicer­ad process över hur något ska gå till
  • for­muler­ar ett svårt mail
  • för­bered­er en kri­tisk presentation
  • ska­par del­steg i ett pro­jekt som inte lik­nar något annat vi dri­vit tidigare

Låt oss bör­ja med det vi vet, något som för­mod­li­gen hör hem­ma en bit in, så kom­mer vi tids nog att kom­ma till klarhet om vad som ska föregå det.

Gör så här

Om du vill, ta en fun­der­are på om det är något du just nu skjuter upp för att du inte vet hur du ska bör­ja.
Kom­mer du på något, skriv ned eller skissa fram det som ska hän­da eller finnas unge­fär i mit­ten, när hela skeen­det är igång. För, jag är säk­er på att du vet åtmin­stone någonting om vad som ska vara med, även om du inte har bör­jan klar för dig.

All­tefter­som, lägg till här och var det du kom­mer på som ska dit före och efter, i bör­jan och i slutet och däremel­lan. Tids nog har du hela bilden klar för dig — ock­så den först svår­fån­gade början.

Tidi­gare start, fort­are klart

Om du gräver där du står, bör­jar i mit­ten och på så vis använ­der det du har, kom­mer du igång fort­are med uppgiften om du tvekar på hur du ska bör­ja. Istäl­let för att skju­ta upp i onö­dan och bli sen och stres­sad på slutet, får du gjort det vik­ti­ga med bät­tre fram­förhåll­ning och kan hän­da hin­ner du tit­ta över det en extra gång innan du läm­nar det ifrån dig, med ännu högre resul­tat som följd. Nog är det väl värt att testa?

Hur gör du?

Har du tilläm­pat det här knepet eller något lik­nande? Mejla mig gär­na ditt bäs­ta tips!

För­resten, Hor­atius skrev ock­så Dimid­i­um fac­ti qui coepit habet”, vilket bety­der Hälften av arbetet har den gjort som bör­jat”. En klok man, uppenbarligen.

(För­resten, det är inget ned­er­lag om du skulle behö­va bör­ja igen och igen.)


Du får mer!

En gentleman i basker och solglasögon sitter vid ett utomhuscafébord i solljuset.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!