Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 sep.

Börja igen, och igen


Datum: 2009-09-30 10:27

Har du, lik­som jag, någon gång tänkt en tanke som att jag skulle verk­li­gen vil­ja arbe­ta på det där sät­tet, bör­ja göra så där, men jag har aldrig tid till att bör­ja med det; det är så myck­et hela tiden”? Kanske hand­lar det om att vara bät­tre för­beredd till möten, kanske om att använ­da att-göra-lis­tor, kanske om att notera vad ni kom överens om efter kund­mötet, kanske något annat.

Det fina är att man kan alltid bör­ja just nu. Och man behöver inte bör­ja med att göra hela förän­drin­gen på en gång. Trick­et kan vara att få ste­nen i rull­ning och då behöver man bara ruc­ka på den litet grann, så är näs­ta putt enklare, och näs­ta ännu enklare.

Vad får du aldrig tid till?

Vad för vana skulle du vil­ja bör­ja tilläm­pa men aldrig fått tid till? Fun­dera på vad som är min­s­ta möjli­ga näs­ta steg i den rik­t­nin­gen. Om det hand­lar om att job­ba med att-göra-lis­tor, bestäm dig för att t ex på en van­lig lapp skri­va upp bara de sak­er som rör sig i huvudet på dig just nu. Om det hand­lar om att skri­va min­nes­no­tat efter möten, ha inte ambi­tio­nen att skri­va ett helt refer­at, utan nöj dig med att efter näs­ta möte skri­va bara vad ni kom överens om att vem skulle göra, en mening för var­je uppgift. 

Om den nya vanan hjälper dig, kom­mer du att fort­sät­ta. Det är myck­et möjligt och rent av troligt att du efter ett tag kom­mer att kom­ma av dig och slu­ta med det du bestämt dig för. Då kan det vara lätt att mis­strös­ta och ta det som ett bevis för att det inte går att förän­dra ditt arbetssätt, att du har för myck­et att göra för att hin­na job­ba smartare.

Att bör­ja är gratis

Men, det fina är ock­så att du kan bör­ja igen. Och igen. Och igen. Miss­ly­ckas du, kan du bör­ja igen. Att bör­ja är gratis.

… ock­så i din verksamhet

Allt det­ta är ock­så tillämp­bart på en organ­i­sa­tion. Om du upplever att ni sit­ter fast i brand­släckan­det och de tun­ga pro­jek­ten, så att ni inte har varken ork eller tid att sät­ta igång det ni vet att ni egentli­gen bor­de, gör det enkelt. Vad är min­s­ta lil­la näs­ta steg i den rik­t­ning ni vill? Försök inte tryc­ka in en hel hög av uppgifter i ett förän­dring­spro­jekt, utan sätt ste­nen i rull­ning genom att ta ett, enda litet steg i rätt riktning. 

Går det i stå, om ni kör fast — bör­ja igen. Och igen. Rätt som det är har ni kom­mit en bit på vägen. Rätt som det är har förän­drin­gen visat resul­tat och rätt som det är har ni utrymme att läg­ga mer ener­gi på just den förän­drin­gen. Då har ni redan kom­mit en bit på väg jäm­fört med om ni hade vän­tat tills ni hade tid.

Vad vill du bör­ja med?

Så, vad för ny vana eller nytt arbetssätt vill du bör­ja med? Vad är det min­s­ta lil­la steg du kan ta i den rik­t­nin­gen? Om steget tar min­dre än två minut­er att göra, gör det nu — och du har börjat.

Hur gör du?

Hur gör du för att kom­ma loss och fak­tiskt bör­ja med sak­er? Maila till mig och berät­ta. Adressen är {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”}. Eller, kom­mentera nedan. Jag tar gär­na del av dina erfaren­heter och låter goda idéer beri­ka såväl mig som andra.