Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 jan.

Bli avbruten utan att det rör dig i ryggen


Datum: 2024-01-30 08:22
Två händer håller vita, tomma pratbubblor mot en orange bakgrund.

Alla behöver vi arbe­ta ostört då och då. När vi har en ansträn­gande uppgift för han­den, kräver den ofta att vi är fokuser­ade och har möj­lighet att kon­cen­tr­era oss på prob­lemet vi ska lösa. Då vill vi inte bli avbrut­na. Men, är verk­li­gen alla avbrott ovälkom­na distraktioner?


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Vi är i en sfär

I en studie vid Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia i Irvine med titeln No Task Left Behind? Exam­in­ing the Nature of Frag­ment­ed Work” tit­tade forskar­na Mark, Gon­za­lez och Har­ris på avbrott i arbetet och hur de påverkar oss. De etabler­ade ett begrepp de kallar work­ing spheres” — på sven­s­ka för­mod­li­gen arbetss­fär­er” — som rep­re­sen­ter­ar det tema uppgiften vi arbe­tar med hand­lar om. En arbetss­fär kan vara allt från att lösa ett prob­lem med en app­lika­tion, att för­bere­da en offert, att ser­va ett verk­tyg till ett långsik­tigt utvecklingsprojekt.

Något annat än det här tär

Forskar­na fann att när vi blir avbrut­na av något som hand­lar om en annan arbetss­fär, upplever vi avbrot­tet som en störande dis­trak­tion. Vi måste läm­na tankegån­gar­na vi var i och sät­ta oss in i något annat. Men, stu­di­en pekade ock­så på att om avbrot­tet hand­lar om sam­ma arbetss­fär som vi är i själ­va, blir effek­ten inte lika förö­dande och avbrot­tet kan rent av uppl­evas som ett bidrag till det vi själ­va håller på med.

Jag job­bar med det här”

Tänk om vi kunde göra det tydligt för andra vilken arbetss­fär vi just nu är i, det vill säga vad vi arbe­tar på. Då skulle de veta att de just då är välkom­na med sak­er som hand­lar om den arbetss­fären och de kan därmed få viss hjälp — även om vi behöver kon­cen­tr­era oss — efter­som vi inte blir så dis­tra­her­ade när de kom­mer för­bi. På så vis kan vi arbe­ta hyg­g­ligt ostör­da och ändå vara smått till­gäng­li­ga. Det skulle vara skönt för oss som har svårt att helt göra oss oanträffbara.

Gör så här

Om det­ta låter som en möj­lighet för dig att då och då få arbe­ta kon­cen­tr­erat sam­tidigt som du finns till­hands för dina kol­le­gor, fun­dera en stund på hur du skulle kun­na visa dem vad du arbe­tar på — allt­så i vilken arbetss­fär du är.

Skriv­er du det på den lil­la tavlan utan­för din dörr (om du har en)? Eller, läg­ger du det som ditt humörmed­de­lande” i Skype eller annan lik­nande tjänst? Gör du på något helt annat sätt som tycks allde­les naturligt i er organisation?

Är det­ta något ni inte sysslat med tidi­gare, berät­ta för dina kol­le­gor på näs­ta lämpli­ga möte vad du vill tes­ta, så att de är med på banan.

Odis­tra­her­ad och till­gäng­lig i ett

Om du tydligt vis­ar vilken arbetss­fär du är i kan du av stu­di­en jag näm­nde att döma bli min­dre drab­bad av avbrott som hand­lar om sam­ma sfär. Kol­le­gor­na kan få ditt snab­ba stöd i utval­da sak­er och du får bibehål­la din kon­cen­tra­tion på uppgiften som behöver ditt fokus pré­cis just nu.

Hur gör du?

Vad hit­tar du på för sätt för att visa vilken sfär du är i? Berät­ta för mig!

(För­resten, det finns sak­er du kan göra för att slip­pa bråd­skan och avbrot­ten helt.)


Det finns mer där detta kom ifrån

En äldre man på uteserveringen av en ölstuga i Alperna en solig dag, som lyssnar på musik i hörlurar.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!